Knihy: 27. Ženy bez zdí

Baptistická kazatelka Mary Cotesová představuje svou novou knihu, která pohlíží na ženy jak z evangelií, tak z křesťanských dějin jako na zvěstovatelky Božího království.

Knihy: 27. Ženy bez zdí
Kniha Mary Cotesové Ženy bez zdí

Knihy

Ženy bez zdí 

 Během několika posledních let mě moje služba přivedla osobně i virtuálně do frankofonní Evropy. 

V současné době jsem členkou týmu francouzského sdružení Servir Ensemble a starám se o internetovou rubriku biblické exegeze na jejích webových stránkách. Jsem také lektorkou na kazatelském školicím kurzu pro ženy nabízeném společností Lifesprings International v Lyonu. 

Moje kniha Ženy bez zdí se poprvé vynořila z tohoto kontextu. Napsala jsem ji původně ve francouzštině [1] a nyní se objevila, aktualizována, v anglickém překladu.

Kniha vychází z Matoušova evangelia a dívá se na ženy jako na hlasatelky Božího království. Každá kapitola nabízí nové čtení každé příslušné biblické pasáže a představuje ženu z evangelia a spojuje její příběh s příběhem nějaké ženy z křesťanské historie. Například v jedné kapitole je kanaánská žena spojena se Sojourner Truthovou, osvobozenou otrokyní z 19. století, která se stala evangelistkou a bojovnicí za zrušení otroctví.

V jiném, matka Ondřeje a Jana je spojená s Alicí Domonovou, francouzsku řeholní sestrou 20. století, aktivní v Argentině s matkami zmizelých lidí. Propletené příběhy jsou zkoumány společně ve světle jednoho z Ježíšových nejdynamičtějších podobenství o Království: podobenství o kvasu (Matouš 13:33). 

Společná témata, která se v knize objevují, jsou vnímána na pozadí Ježíšova učení o Království, zatímco samotné ženy jsou objevovány jako silné, vizionářské a prorocké postavy, které působily veřejně i soukromě. Kniha se ptá, co by nás tyto ženy dnes mohly naučit.

Je tomu již více než sto let, co se kongregacionalistická průkopnice Constance Coltmanová stala první ženou v Británii, která byla ordinována kazatelkou. Je to více než 90 od baptistické kazatelky Madeleine Blocher-Saillens se stala první ženou ordinovanou ve Francii. Od těchto významných událostí, a zejména v posledních desetiletích, bylo badateli, ženami i muži, vyvinuto značné úsilí při zkoumání příběhů o ženách v Písmu.

Jejich práce nejen vrhla nové světlo na biblické texty, ale také osvobodila interpretace od tradičních genderově stereotypních pohledů, kterými byly čteny po staletí. Historici také zpracovali, odhalovali a rehabilitovali příběhy křesťanských žen, které dlouho ležely ztracené nebo zapomenuté, a vyprávěly dosud neznámé příběhy.

Ti, kteří mají teologické vzdělání, jsou nepochybně obeznámeni s jejich prací. V posledních letech se však stále více obávám, že – z jakéhokoli důvodu – tento způsob biblických pohledů, které mohou dramaticky změnit naše vnímání žen, ne vždy zasáhne místní sbory. 

To neplatí jen o některých sborech na kontinentu. Zjistila jsem, že na obou stranách Lamanšského průlivu existují sbory, kde je obdarování žen často stále bolestně podceňováno, podhodnoceno a potlačováno. Také zjišťuji, že stále – s výjimkou římských katolíků, kteří obvykle bleskově přijdou se jménem svaté ženy – má mnoho věřících problém pojmenovat více než velmi málo křesťanských žen z historie, jejichž příběhy je skutečně inspirují.

Napsala jsem knihu Ženy bez zdí v reakci na tyto obavy. Pokud mají členové našich sborů chápat ženy jako silné vyslankyně Božího Království v dnešním světě, musí ženy i muži vidět tyto silné vyslankyně po vzoru textů evangelia. 

Pokud se ženy mají plně chápat ne jako ty, které stojí na vedlejších kolejích Božích záměrů se světem, ale které stojí vedle mužů jako proaktivní spolupracovnice v každém jejich srdci, musí znát příběhy žen, které mají se před nimi zapsaly do křesťanské historie. Musí se jimi inspirovat a nabudit se jejich energií.

S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodla pro knihu čerpat z řady různých příběhů, v nichž každá pozoruhodná žena z historie pochází z jiného církevního prostředí. 

Doufám, že mnoho příběhů bude pro většinu čtenářů nových a že se všemi, které jsou již známé, se setkají novým způsobem, a to díky tomu, že jsou spojeny se ženou z evangelia. Silná svědectví a příběhy, které jsem prozkoumala, mi uvízly ve vlastní mysli a srdci a doufám, že se budou držet také v myslích a srdcích čtenářů.

Kniha může sloužit jako zdroj pro kohokoli, kdo hledá vhled do žen u Matouše nebo hledá životopisy žen jako ilustrace pro kázání. Mým prvním záměrem od počátku však bylo psát tak, abych oslovila široké čtenářské publikum, a snažila jsem se, aby byly styl mého psaní jednoduchý a přístupný. 

Modlím se za to, aby Bůh prostřednictvím těchto příběhů a úvah v knize zmocnil ženy a muže na jejich křesťanské cestě. Stojíme bok po boku jako křesťanští učedníci a jsme všichni povoláni z našich komfortních zón, abychom byli vyslanci Božího království ve světě. A to Království je království bez zdí.

Poznámky:

[1] Quand les femmes se mettent à l’œuvre, Farel, Charols, 2017.

Mary Cotesová
 

Mary Cotesová

Mary Cotesová

Mary Cotesová je baptistická kazatelka a spisovatelka žijící v Milton Keynes v Anglii. Je členkou týmu francouzského sdružení Servir Ensemble a lektorkou bilingvní školy Lifesprings School of Ministry / Formation Zoé se sídlem v Lyonu.


 
Sledujte Ženy bez zdí na Facebooku

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů