Názor: 25. Jak měřit úspěch v kazatelské službě?

Nedávno se mě někdo zeptal na „měřitelná data“ za léta mé kazatelské služby. Ta otázka zmátla mě a můj smysl pro kazatelské povolání. Otázka je jasná. Jde o čísla: návštěvnost, křty, roční dary a další kvantifikovatelné charakteristiky. 

Názor: 19. Jak měřit úspěch v kazatelské  službě?

Názor

Jak měřit úspěch v kazatelské službě?

Měřitelná data míjejí smysl společenství víry

Nedávno se mě někdo zeptal na „měřitelná data“ za léta mé kazatelské služby. Ta otázka mě zmátla, i můj smysl pro kazatelské povolání. Tato otázka je jasná. Jde o čísla: návštěvnost, křty, roční dary a další kvantifikovatelné charakteristiky. Ale tato otázka se míjí hlavním bodem toho, co raná církev nazývala koinonia.

Koinonia je spoluúčast, sociální interakce, komunikace, společenství, sdílení a podpora. James McClendon píše, že koinonia „a ne agapé je charakteristický novozákonní termín pro křesťanskou lásku, novou, sdílenou lásku těch, jejichž životy jsou přetvořeny Kristovým vzkříšením. Je to slovo pro lásku ve velikonočním stylu.”

Kazatelská služba je o podpoře koinonie, nikoli o docházce a o primárním zaměření na měřitelný výkon.

Lidská opatření míjejí Boží priority. Jako křesťané máme „hledat nejprve Boží království“. Bůh nás vyzývá, abychom se „milovali navzájem“. Primární směrnice jsou jasné. 

Základy víry jsou již dávno zakotveny v raných vyznáních. Nový zákon podporuje tato vyznání víry, například Apoštolské vyznání  nebo Athanasiánské vyznání víry. Vyznání odrážejí odlišnost mezi různými tradicemi. 

Po tomto primárním zaměření jsou kvantifikovatelné charakteristiky sekundární, ale nejsou ignorovány.

V podnikání je vytvoření kvantifikovatelné matice nejen užitečné, ale je nezbytné. Tato opatření mohou pomoci manažerům činit informovaná rozhodnutí a být méně emocionální. 

Je produkt ziskový? Ano nebo ne? Pokud je odpověď „ne“, pak by společnost měla buď najít způsoby, jak zvýšit ziskovost produktu, nebo jej opustit. V určitém okamžiku utopené náklady (peníze již investované do produktu) nehrají roli. Nebo pokud byl produkt nápadem týmu, pak mohou rozhodnutí objasnit měřitelná data.

Kazatelská služba je něco jiného než byznys. Cesta víry je jiná než lidské přístupy k životu. Lidé rádi přebírají kontrolu. Ptát se na měřitelná data v kazatelské službě znamená uplatňovat lidský přístup k Bohu.

Jak můžeme měřit úspěch v kazatelské službě?

  • Oddanost Božímu povolání (Matouš 6:33)
  • Odrážející plody ducha (Galatským 5:22-23)
  • Biblické zaměření (2 Timoteovi 3:16)
  • Bezúhonnost (Přísloví 10:9)
  • Semena zasetá (Matouš 13:1-9)

Tento seznam by mohl pokračovat ve stejném duchu.

Firmy kladou na první místo zisk. Sbory si musí dávat pozor, aby je nenásledovaly. 

Užitečné jsou měřitelné údaje, jako je návštěvnost a dárcovství. Mohou poukázat na některá primární měřítka úspěchu služby. Ale také mohou být zavádějící. V pulzujících, rostoucích sborech bylo mnoho kazatelů (dávání darů a návštěvnost rostly), ale mají temná tajemství. Když se pak lidé o jejich problémech dozvědí, sbor trpí.

Pokud by se člověk díval pouze na data, kazatel a zaměstnanci sboru by vypadali jako úspěšní. Stejně tak malé sbory neznamenají nedostatek úspěchu.

Mnoho duchovních mění sbory. Stěhují se z různých důvodů. Jen Bůh zná hnací sílu v jejich srdcích. Přesto se zdá divné, že Bůh nikdy nikoho nepovolává do menšího sboru.

Když se mě lidé ptají na mou kazatelskou službu, moje mysl okamžitě přejde k příběhům o Bohu v práci. 

V malých skupinách se vedly srdceryvné diskuse, křty po cestě víry ke Kristu, dojemná svědectví víry, pohřby, které ovlivnily celou komunitu, geniální otázky dětí – seznam by mohl pokračovat dál a dál. V každém případě jsem měl tu čest být toho součástí. Pro mě jsou tyto příběhy významnými měřitelnými daty.

Matthew Tennant

Baptist News Global

Matthew Tennant

Matthew Tennant je vrchním kazatelem baptistického sboru University Baptist Church v Charlottesville ve Virginii. Má tituly z Carson-Newman College, University of Alabama v Birminghamu, Baptist Theological Seminary v Richmondu a University of Oxford. Je autorem knihy Crossing the Lines We Draw: Faithful Responses to a Polarized America (Překračování hranic, které jsme vytvořili: Reakce víry na polarizovanou Ameriku, Judson Press, 2020).

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry