Rozhovor: 2. Předseda ruských baptistů o podstatě naší víry

Koho poslouchat, na co se v těchto hrozných dnech zaměřit? Petr Valterovič Mickevič, předseda RS ECB, odpovídal na dotazy čtenářů deníku „Misionářské zprávy“.

Rozhovor: 2. Předseda ruských baptistů o podstatě naší víry

Rozhovor

Petr Valterovič Mickevič, předseda Ruského svazu evangelikálních křesťanů – baptistů

Podstata vaší víry

Koho poslouchat, na co se v těchto hrozných dnech zaměřit? Petr Valterovič Mickevič, předseda Ruského svazu evangelikálních křesťanů – baptistů (RS ECB), odpovídal na dotazy čtenářů deníku „Missionerskie vesti“.

 • První otázka se týká světa. Tolik informací, že lidé jsou bezradní: komu naslouchat, co dělat?

Zdravím všechny čtenáře s láskou našeho Pána Ježíše Krista. Apoštolové Krista (Petr, Jan, Pavel) zahájili své epištoly slovy pozdravu: „Pokoj a milost vám“ (1. Petr 1:2; 2. Petr 1:2, Efez. 1:2; Gal. 1:3, 2. Jana 1:3). 

Apoštol Petr píše svou epištolu v těžkých dobách: těžká politická situace, křesťané byli křivě obviněni z podpálení Říma, církev byla rozprášena… Apoštol ale nemluví o potížích v ekonomice, o politických procesech svět, ale vyzývá k pohledu na Ježíše Krista. 

Dnes také žijeme ve vypjaté době, plus ekonomické potíže, informační tlak, ale musíme i nadále následovat Pána. Mnoho lidí je nyní jednoduše ponořeno do toku informací, nic nedělají, dychtivě čtou vše, co najdou. 

A až nyní jsme si uvědomili, v jakém křehkém světě žijeme. Pro křesťany je to další připomínka že nemá cenu doufat v něco pozemského, naše naděje je v Bohu. Věříme v živého a činného Boha a vše je v Jeho vůli. 

Doporučení je proto nejjednodušší: upřednostnit, dát na první místo komunikaci s Bohem; věnovat se duchovní stravě – začít den modlitbou, číst Bibli, věnovat se hodinu denně zprávám, maximálně dvě; po zbytek času pracujte – lékař musí léčit, stavitel stavět, kněz dělat svou práci. Pro důchodce a nepracující lidi je také co dělat.

 • Komu věřit v naší době?

Přišli k Pánu a zeptali se: “Kdo má platit daně?”, “Je nutné kamenovat hříšníka?” Dostal těžké otázky. Otázka VÍRY je velmi důležitá. Komu věřit? Na co se můžeme spolehnout? 

Písmo učí: „Víra pochází ze slyšení. Naslouchání Božímu Slovu.” 

Když dnes slyšíme zprávy, v závislosti na informacích, které dostáváme, vyvozujeme závěry. A to je ten problém. Protože to, co slyšíme, nás ne vždy správně nastaví. Proto je závěr jednoduchý: vyvozujeme závěry na základě informací, které máme, ale všechno ví jen Bůh, On má pravdu, všichni ostatní situaci úplně nerozumí. 

Proto mají lidé různé úhly pohledu. Ale dát je dohromady je umění. A když věříme Bohu svým životem, svým zdravím, věříme, že v životě křesťana nejsou žádné nehody. Pán dovoluje Pán pokračuje v práci na našem charakteru. Proto chci odpovědět na vaši otázku – Bohu lze a má se věřit. Kéž se v našich životech děje Jeho vůle.

 • Hlavní je duchovní zdraví?

Ano. “Postarej se o svou duši!” Začněte den modlitbou, meditujte o Slovu Božím, které jste slyšeli nebo četli. Krizová témata jsou tu vždy: zdraví, životní otázky, výchova dětí atd. V každé situaci je důležité, aby křesťané nezapomínali na Krista. Modlete se, čtěte Slovo Boží a poslouchejte, co Pán říká.

 • Modlete se, modlete se hodně za mír…

Apoštol Petr píše: „Milovaní, přepásejte si bedra své mysli, buďte bdělí, plně důvěřujte v milost, která vám bude dána při zjevení Ježíše Krista“ (1. Petrův 1:13). 

Nyní mnozí prožívají bolest, pocit bezmoci, utrpení v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Pokud je vaše srdce plné vzrušení a úzkosti, určitě se začněte modlit. Bůh naplní vaše srdce láskou, která převyšuje veškeré chápání (Fil. 4:6-7). 

To nic nemění na volání: „Radujte se s radujícími a plačte s plačícími“ (Řím 12,15). Nyní je mnoho smutku, kde hledat útěchu? Sám jsem strávil bezesné noci v modlitbě a svědčím o tom, že Pán dává útěchu.

 • V takových obdobích víra slábne, lidé se ptají, jak Bůh dovolil…

Máte naprostou pravdu: v dobách zkoušek je naše víra zkoušena. V Lukášově evangeliu v 18. kapitole čteme o Kristových lekcích o modlitbě. Pán říká: „Až přijde Syn člověka, nalezne víru na zemi? 

A při čtení starozákonní knihy proroka Habakuka vidíme otázky o víře a těžkostech. Prorok se také zeptal Boha, kde je spravedlnost? Zajímalo ho proč? 

A dostal jsem odpověď, že Bůh rozhoduje, jak a čím bude. A jaké jsou poslední verše, pamatujete? „I když fíkovník nekvete a na vinné révě není žádné ovoce a olivovník se mění a pole nedává potravu, i když v ovčinci nejsou žádné ovce a ve stájích dobytek, ani tehdy jsem se budu radovat v Pánu a radovat se v Bohu, mém spasení“ (Hab 3,17.18). 

Kéž nám Pán pomůže projít zkouškami a být Mu věrní!

 • V této zvláštní době chci nějaké speciální akce…

Apoštol Petr ve své epištole píše o poslušnosti. Zatímco se bouříme, neslyšíme Boha. Ještě jednou upozorňuji: Petr nepíše o žádných politických potížích té doby. Duchovní boj pro křesťana není „proti tělu a krvi, ale proti knížectvím, proti autoritám, proti vládcům temnot tohoto světa, proti duchům zla na vysokých místech“ (Ef 6:12). 

Mohli by apoštolové vyzývat ke skutečným bitvám, projevům, nepokojům? Nedělali to, pouze kázali Krista. Byli zatčeni, Petr, Pavel a Barnabáš za kázání Krista. A dnes bychom také měli mluvit o Kristu. Musíme přinést mír, ne zmatek. Kristus v kázání na hoře řekl: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5:9).

 • Je možné nastolit mír, když je svět vtažen do zmatku?

Apoštol Petr dále píše: „Žádám vás, jako cizince a cizince, abyste se vzdali tělesných žádostí, které stoupají na duši, a veďte ctnostný život mezi pohany, aby vám za to, co vás haní jako darebáky, viděli vaše dobré skutky, oslavujte Boha v den navštívení“ (1. Petrův 2:11-12). 

Dnes tisíce lidí, dokonce miliony lidí, uprchly ze svých domovů. Uprchlíci jsou cizinci, nově příchozí na nové místo. A mezi nimi jsou křesťané a mezi těmi, kteří je přijímají, jsou křesťané. Mohou svědčit Bohu. Nyní každý potřebuje Krista. Bůh vám žehnej, abyste projevili soucit.

 • Co na tuto situaci říkají vaši kolegové?

Nyní se každý týden online setkáváme s vedoucími odborů ECB, které jsou členy Euro-asijské federace, včetně vedení Evropské unie Ukrajiny. Modlíme se jeden za druhého. Každý chce mír. 

Na závěr posledního setkání přečetl Franz Gergardovič Thyssen (čestný předseda Svazu Kazachstánu) nádherný text z Kristova kázání na hoře: „Slyšeli jste, co bylo řečeno: milujte svého bližního a nenáviďte svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, čiňte dobře těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce v nebesích…“ (Mt 5,43-48). 

Toto jsou slova Kristova. Projev lásky nejvyššího charakteru. Lidé sdílejí: Miluji to, ale nenávidím to. Pán učí jinak a křesťanství se v tom projevuje. Je to dobrá připomínka pro nás všechny. Nežijte podle Starého zákona.

 • Účastníte se setkání Baptist World Alliance?

Ano, právě včera. Prezident Světové baptistické aliance, Argentinec, vypověděl, že ruští kazatelé ve své době velmi ovlivnili jeho službu. Vyzval všechny, aby byli tvůrci pokoje a lidmi víry. Musíme respektovat druhý úhel pohledu. Nyní krize není jen na Ukrajině a v Rusku, ale po celém světě. 

Modlete se za duchovní probuzení všude. Předávám vám pozdravy od velké světové rodiny evangelikálních křesťanů – baptistů.

 • Co je první věc, za kterou se modlit?

V první epištole Timoteovi se říká: „Proto vás především žádám, abyste se modlili, prosili, prosili, děkovali za všechny lidi, za krále a za všechny autority, abychom mohli vést tichý a klidný život ve vší zbožnosti a čistotě, neboť to je dobré a milé našemu Spasiteli, Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy“ (1 Tim 2,1-4). 

To znamená, že se především musíme modlit za všechny lidi. Pak pro krále. Člověk by se neměl modlit za pomstu nebo důkaz něčeho, ale za tichý a klidný život.

 • Stále vyvstává otázka účelnosti všeho, co se děje …

Pro mě je to otázka připravenosti na setkání s Pánem. „Připravte cestu Hospodinu, vyrovnejte mu stezky“ (Izajáš 40:3). Je čas přemýšlet o svém vztahu se Stvořitelem. Prorok napsal: „Každé údolí ať se naplní a každá hora a pahorek ať se sníží“ (Izajáš 40:4). 

Veškerá pýcha bude Bohem snížena. Aby každý viděl Jeho příchod. Připravte tedy cestu Pánu. Co to znamená? To je cesta pokání a pokory. Každý musí jednat podle svého svědomí. To je volba každého člověka. A bude nést odpovědnost za svou volbu.

 • Tento rok se v našem bratrstvu nazývá rokem evangelizace, ale zdá se, že evangelizaci všechno brání…

Svět je ve zmatku. Jakmile Římská říše dobyla téměř celý svět, v té době se objevila církev a křesťanství se rozšířilo po celém povrchu země. 

Dnes jsou nepřátelství, světová ekonomika se hroutí, tím aktivněji by měla církev šířit radostnou zvěst. Když Kristus přišel, ne všichni Ho přijali. Od Něho očekávali splnění vytoužených hmotných statků. Ale přišel pro duchovní uzdravení, aby lidé měli věčný život. 

To je hlavní úkol dnešních křesťanů. I nadále se modleme za ukončení tragédie na Ukrajině, ať je mír. Bůh vám žehnej a chraň vás

KOMENTÁŘE

V souvislosti s událostmi ve světě jsou mnohé komentáře stále urážlivější, někdy až extrémistické. Z tohoto důvodu administrace baptist.org.ru dočasně uzavírá možnost komentování stránky. Zároveň respektujeme právo každého čtenáře vyjádřit svůj názor, proto necháváme možnost diskutovat o novinkách a článcích v našich skupinách na sociálních sítích: Facebook, VKontakte, Google+ a Twitter.

Misionářské zprávy, březen 2022

Ruský svaz evangelikálních křesťanů – baptistů

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry