Stvoření: 19. Křesťanský průvodce po planetě Zemi

Podívejme se na planetu Zemi jako Kristus: s plány a vizemi pro obnovu, uzdravení a usmíření s trvalou nadějí Spasitele, který dělá všechno nové.

Stvoření: 19. Křesťanský průvodce po planetě Zemi

Stvoření

Křesťanský průvodce po planetě Zemi

Jaká je vaše nejstarší vzpomínka v přírodě? Pro mnohé z nás se to stalo přímo mimo domovy našeho dětství. Moje vzpomínka je, jak mám zápěstí hluboko v blátě, sedím na břehu potoka lemovaného duby a vrbami. Máminou zahradní lopatou jsem nabírala hlínu a vytvarovala ji do tvaru mravenčí kupky a nasypala trávu do nedaleké díry, abych vytvořila postel pro kobylky. Byl to duplex mravenců a kobylek.

Moje dětská víra, svěží jako nebe, zabarvila můj zrak úžasem. Všechno, co jsem viděla a čeho jsem se dotýkala, stvořil Bůh, od kamenů, které jsem vybrala, až po kobylky, které jsem chytala mezi prsty. Cítila jsem závratnou radost ze své odpovědnosti starat se o zvířátka na mém dvoře, když jsem jim stavěla domečky.

Bůh nám postavil pozoruhodný domov, tuto planetu Zemi. Stvoření můžeme vidět různými způsoby: jako něco, co lze bez omezení využívat, nebo například jako vágní pozadí každodenní činnosti našeho života. Doufám, že ve své knize A Christian’s Guide to Planet Earth (Křesťanský průvodce planetou Zemí ) poskytnu jiný pohled. Není to nový pohled, spíše starodávný způsob vidění a interakce s přírodou, který je součástí hluboké historie křesťanské víry.

Chci vás pozvat, abyste se zabývali přírodou a Stvořitelem biblickým způsobem a divili se světu optikou víry. Doufám, že podnítím vaše srdce, abyste milovali celé Boží stvoření, abyste se naučili vidět přírodu s úctou a laskavostí.

Obnovíme své Bohem navržené spojení s planetou a naši roli přivést ji do stavu rozkvětu k Boží slávě a jako službu lidem, zvláště zranitelným populacím, které na ní závisí.

Abychom to dokázali dobře, musíme vybavit naši mysl znalostmi o tom, jak fungují systémy planety. Prozkoumáme, co nám odhaluje nejlepší dostupná věda o různých prostředích, od mokřadů po hory.

Když jsem postavila domovy pro mravence a kobylky, moje motivace byla správná, ale mýlila jsem se v jejich potřebách pro život. Mravenci si nikdy nevšimli svých pečlivě vytvořených kopců a kobylky (nevděčně) odskočily z jejich postelí. Stejně tak se bez příslušných znalostí může naše práce míjet účinkem. Když dobře studujeme a známe stvoření, můžeme je pěstovat a chránit účinněji.

Ve své knize popisuji 11 různých ekosystémů a oblastí, jejich účely a funkce na planetě a problémy, kterým každý z nich čelí.  

Prozkoumávám biblická témata a lekce, abych pomohla probudit naši zvědavost a uznání kreativity a péče našeho Tvůrce. 

A nakonec nabízím praktické tipy, jak můžeme něco změnit. Moje rada je vybrat si několik z těchto tipů, podle toho, které z nich se zdají být nejschůdnější, uvést je do praxe a pak na nich stavět.

“To, jak zacházíme s planetou, včetně našich nákupních rozhodnutí a každodenních návyků, je protkáno tím, že se stáváme lidmi, kteří dbají na potřeby toho druhého.”

Chci pomoci propojit naše srdce s našimi činy.  

Nemám v úmyslu zahlcovat nebo zatěžovat, ale spíše zjednodušovat a soustředit se, pomoci nám žít pokorněji, s velkou spokojeností a s menší úzkostí spojenou s kulturním konzumem. 

To, jak zacházíme s planetou, včetně našich nákupních rozhodnutí a každodenních návyků, je protkáno tím, že se stáváme lidmi, kteří dbají na potřeby toho druhého.

Mým povoláním je nekonvenční směs ochrany životního prostředí a křesťanské služby, vstoupila jsem na univerzitu v Yale na postgraduální studium, abych záměrně a hlouběji prozkoumala spojení, které jsem mezi těmito dvěma obory zažila. 

Měla jsem tu čest pracovat po boku zapálených lidí v oblasti životního prostředí, kteří na mě udělali dojem svou vytrvalostí a pohrdáním apatií tváří v tvář odrazujícím zprávám o jedné ekologické krizi za druhou. 

Křesťanského průvodce planetou Zemí jsem napsala, protože věřím, že moje rodina ve víře má důvod, naději a zdroje, aby mohla něco změnit.

Máme příležitost odrážet poselství evangelia o lásce k věcem v životě. Je čas, aby církev vstoupila na scénu uprostřed bojujícího stvoření, vyhrnula si rukávy a „zabořila se do špíny“, aby ukázala světu, že nám na našem společném domově záleží. 

Podívejme se na planetu Zemi jako Kristus: s plány a vizemi pro obnovu, uzdravení a usmíření s trvalou nadějí Spasitele, který dělá všechno nové.

Připojte se ke mně v této modlitbě.

Milující Pane nebe a země,

děkujeme Ti za detail, péči a lásku, kterou ji vložil do stvoření planety Země. Děkujeme, že s námi sdílíš toto živé umělecké dílo, živé mistrovské dílo, a že nám dáváš oči, uši a mysl, abychom s Tebou mohli studovat a těšit se z veškerého stvoření. 

Připomeň nám, abychom přijímali obživu stvoření s vděčností a jemnými prostředky.

Pomoz nám přispívat našimi vlastními jedinečnými způsoby, jak udržet Zemi prosperující pro současnost i pro budoucí generace.

Prosíme, dej nám Ducha svatého, aby obnovil naši mysl, abychom viděli svět jako Ty. Ukaž nám, kde je Tvoje země zlomená, veď nás k těm, kterým chybí praktická opatření planety, a pomoz nám spolupracovat jako společenství víry na léčení a obnově. 

Oslavujeme Tvoje úžasná a složitá díla a toužíme se zapojit do celého stvoření a uctívat Tebe. Naplň zemi poznáním své slávy a nadějí na zaslíbené nové nebe a novou zemi skrze svého Syna, Ježíše.

Modlíme se v Jeho úžasném jménu. Amen.

Betsy Painter 
5. dubna 2022

Betsy Painter 

Betsy Painter 

Betsy Painter je kreativní spisovatelka a bioložka ochrany přírody, která se věnuje péči o životní prostředí a jeho lidským rozměrům. Vystudovala religionistiku a ekologii na postgraduální škole se zaměřením na zkrášlování přírody ve spásném biblickém vyprávění a jeho důsledky pro ekologickou naději a dnešní poselství. 

Tento článek je zde upraven se svolením A Christian’s Guide to Planet Earth: Why It Matters And How to Care For It od Betsy Painter a Multi. Copyright © 2022 Karen Elizabeth Painter. Kniha byla vydaná nakladatelstvím Zondervan, vydavatelstvím HarperCollins Publishers.

Kniha Křesťanský průvodce po planetě Zemi

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry