1

Svědectví: 79. Naše společné povolání

Svědectví: 79. Naše společné povolání

Celý článek si můžete nechat přečíst umělou inteligencí:


[responsivevoice_button buttontext=”Přečíst článek” voice=”Czech Female”] Umělá inteligence [/responsivevoice_button]

Svědectví

Naše společné povolání

Historická baptistická teologie upevňuje mé povolání ke kazatelské službě

Jsem si jistější svým povoláním do kazatelské služby, protože znám historickou baptistickou teologii. Život, smrt a vzkříšení Ježíše, vylití Ducha svatého a společné pomazání ke službě jsou základem baptistického myšlení a pomohly mi více se utvrdit v mém povolání od Boha jako ženy sloužící jako kazatelka baptistického sboru.

Život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista jsou pro baptistickou teologii klíčové. Pán všeho stvoření k nám přišel jako člověk, aby zemřel strašnou smrtí na kříži. Ježíš Kristus byl třetího dne vzkříšen, abychom mohli mít “život a život v plnosti”. Kristova oběť a vzkříšení jsou prostředkem k našemu věčnému smíření s Bohem a stvořením.

Právě tato pokorná láska ke Kristu pomáhá utvářet baptistickou teologii. Kristus je naším příkladem, protože je naším Pánem. Jsme povoláni obětavě sloužit svým bratrům a sestrám v Kristu. V Písmu nás Kristus vyzývá, abychom “nepanovali” nad druhými, ale abychom si navzájem sloužili tak, jako Kristus sloužil nám.

Kristus slíbil svým učedníkům Ducha svatého, když se po svém vzkříšení chystal vystoupit na nebesa. Skutky 2 popisují Letnice, vylití Ducha svatého “na všechen lid”. Tato pasáž cituje proroka Joela, který říká: “Vaši synové a dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vidět vidění, vaši starci budou mít sny. I na své služebníky, muže i ženy, vyliji v oněch dnech svého Ducha a budou prorokovat”.

Všichni křesťané jsou pokřtěni v Duchu svatém a povoláni k účasti na hlásání evangelia.

Doplňkem ke Skutkům 2 je list Galaťanům 3,28-29. Náš společný křest znamená, že dřívější rozdělení jsou zbytečná. Už není “Žid nebo Řek; už není otrok nebo svobodný; už není muž a žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže patříte Kristu, pak jste Abrahamovo potomstvo, dědicové podle zaslíbení.”

“Všichni křesťané jsou pokřtěni v Duchu svatém a povoláni k účasti na hlásání evangelia.”

Nešlo jen o sociální rozdělení uvnitř sborů v Galácii, ale konkrétněji o rozdělení společenské moci. Židé jako přímí potomci Abraháma možná věřili, že mají určitou moc nad pohany a vůči nim. Pánové měli zřejmě moc nad otroky a muži nad ženami. Jinými slovy, náš společný křest v Kristu má tyto mocenské rozdíly zničit.

Dalším způsobem, jak baptisté chápali naše rovné povolání v Kristu, je “všeobecné kněžství věřících”. (Viz 1Pt 2,9) Všichni křesťané jsou povoláni k tomu, aby se stejnou měrou podíleli na učednictví a službě.

Z tohoto principu vyplývá, že všichni členové baptistického sboru hlasují o celosborových rozhodnutích, že baptista nemůže zastupovat jiného baptistu a že baptistické sbory nemají hierarchii duchovních. Baptistická správa je ze své podstaty kongregační. Moc je rozdělena rovnoměrně.

Mnozí to chápou jako “všeobecné kněžství všech věřících” (v množném čísle na rozdíl od jednotného). Jinými slovy, je to celá církev, celé společenství věřících, kteří se společně podílejí na tomto kněžství. V obou případech, ať už jde o pověřené jednotlivce společně, nebo o společenství, tento historický baptistický princip nepřipouští hierarchický model.

Baptistická správa se odvíjí od naší teologie.

Baptisté nemají ve svých denominacích hierarchii. Být členem nějaké denominace – ať už jde o Jižní baptistickou konvenci, Cooperative Baptist Fellowship nebo Baptist General Convention of Texas – je pro baptistické sbory dobrovolné. Je to volba přidružení. Baptistické sbory nejsou denominaci zavázány tak, jak tomu může být u sborů jiných denominací.

Baptisté nemají ve svých sborech hierarchii. Moc je rozdělena. Baptistické sbory sice mají kazatele, ti však nemají jednostrannou moc nad členy sboru. Moc je rozdělena. Když je třeba učinit nějaké celosborové rozhodnutí, vyžadují tato rozhodnutí rozhodnutí sboru, přičemž každý člen může hlasovat.

“Poslední hlasování SBC o ženách ve vedení sborů není baptistické.”

Poslední hlasování SBC o ženách ve vedení sborů není baptistické. SBC odhlasovala, že ženám znemožní sloužit v jakékoli duchovní funkci nebo jako starší v jakémkoli místním sboru. Navrhovaný ústavní dodatek bude muset být příští rok schválen v druhém hlasování a není pochyb o tom, že projde. Přesto je tento krok v rozporu s historickou baptistickou teologií.

Tato cesta má rozhodně komplementární povahu. Komplementarismus zastává názor, že muži a ženy mají v církvi a doma různé, avšak vzájemně se doplňující role. Podle tohoto názoru Bůh určil specifické role obou pohlaví. Díky poslednímu hlasování SBC mohou muži zastávat pozice kazatelů nebo starších, zatímco ženy nikoliv.

Základem komplementarismu je otázka moci – kdo má v církvi a doma moc a kdo ne. Moc jedné osoby nad druhou je v rozporu s konečným Božím plánem pro lidstvo a v rozporu se základní baptistickou teologií. Náš společný křest v Duchu svatém znamená, že všichni jsou povoláni hlásat evangelium. Naše společné kněžské povolání znamená, že se podílíme na službě církve. Náš společný Pán znamená, že každý z nás je znovu stvořen k tomu, abychom si navzájem sloužili v pokorné lásce.

Náhodou jsem vyrůstala jako baptistka. Ani jeden z mých rodičů nevyrůstal jako baptista, ani nebyl věrný žádné denominaci. Našli si sbor s promyšleným, biblickým kázáním a zbožnými lidmi. Ten sbor byl shodou okolností baptistický.

Teprve když jsem nastoupila na vysokou školu na malé baptistické univerzitě, začala jsem skutečně přemýšlet, proč jsem baptistka. Šla jsem tam získat teologické vzdělání s cílem stát se kazatelkou. Pokud jsem měla sloužit jako kazatelka baptistického sboru, usoudila jsem, že by bylo moudré vědět, čemu baptisté tradičně věří.

Právě při studiu baptistické teologie na bakalářském i magisterském stupni jsem se znovu zamilovala do evangelia, které vytváří tento druh společenství. Když jsem na škole rozlišovala své povolání ke službě, cítila jsem se ve svém povolání více potvrzena, protože jsem byla baptistka. Být ženou v kazatelské službě a být baptistkou není nic protikladného. Je to v naprostém souladu s historickou baptistickou teologií.

Maddie Raricková

Baptist News Global

Maddie Raricková

Maddie Raricková

Maddie Raricková slouží jako kazatelka baptistického sboru Meadow Oaks v texaském Templu. Raricková pochází z texaského Sugar Landu, vystudovala bakalářský obor křesťanských studií na University of Mary Hardin-Baylor a magisterský obor teologie na Truett Seminary. Poté byla vybrána, aby získala stipendium Parish Pulpit (Graduate Preaching) Fellowship na univerzitě ve skotském Edinburghu, kde získala magisterský titul z teologie.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry