1

Svědectví: 71. Jak oslavit letnice

Svědectví: 71. Jak oslavit letnice

Svědectví

Červené a oranžové balónky v kostele mají symbolizovat pověstné ohnivé jazyky o prvních Letnicích.

Jak oslavit letnice

Před několika lety jsem si o svatodušní neděli všiml červených a oranžových balónků, které stoupaly od oltáře kostela. V bohoslužebném bulletinu bylo vysvětleno, že mají symbolizovat pověstné ohnivé jazyky o prvních Letnicích.

Po skončení bohoslužby jsem se na to zeptal našeho pastora. “Nevím, co si počít s Letnicemi,” zamumlal.

V jiném kostele procházela o svatodušní neděli ráno uličkou plastová holubice vysoko na konci rybářského prutu, s hedvábnou vlečkou jako svatební šaty vlající v jemném vánku.

Jiný sbor – kterého si nesmírně vážím – rozdával o Letnicích červené větrníky na znamení ohnivých jazyků pohnutých vanutím Ducha.

Ještě jinž sbor rozeslal zpravodaj s nadpisem “Salsa a chipsy”. Členové sboru byli vyzváni, aby se o svatodušní neděli vydali do společenské místnosti sboru a – doslova – jedli salsu a chipsy, aby si zapálili jazyky. Pak se chystali volit nové členy výboru staršovstva.

Tyto pokusy tradičních sborů nám říkají, že i když vidíme souvislost Letnic s ohnivými jazyky, je těžké vědět, co s tím dělat. Je to proto, že přehlížíme způsob, jakým Ježíšovi následovníci používali své jazyky k proměně okolních zástupů, které se shromáždily, aby viděly, co se děje v oné horní místnosti.

Sotva se každému z Ježíšových následovníků zjevil Duch svatý v jazycích jako oheň, inspirovali se k tomu, aby přednášeli chvályhodné Boží skutky k doslechu obrovského zástupu shromážděného na svátek Letnic.

Slova “chvályhodné Boží činy” jsou zkratkou pro úžasné Boží činy v dějinách Izraele. V Deuteronomiu Mojžíš povzbuzuje Izraelity, aby “uznávali chvályhodné Boží činy, Boží mocnou ruku a Boží vztaženou paži, Boží znamení a Boží skutky, které Bůh učinil v Egyptě faraónovi, egyptskému králi, a celé jeho zemi …, dokud jste nepřišli na toto místo” (Deuteronomium 11,2-5).

Jeden z izraelských básníků píše žalm, který začíná slovy: “Ó, děkujte Hospodinu, vzývejte Boží jméno, zvěstujte mezi národy Boží skutky. Zpívejte Bohu, chvalte Boha, vyprávějte o všech chvályhodných Božích činech” (Žalm 105,1-2).

Boží chvályhodné činy zahrnují širokou škálu Božích iniciativ: dohody uzavřené s Abrahamem a izraelskými předky, deset ran, úžasný exodus z Egypta a nakonec zázračné Boží zaopatření na poušti.

“Veřejné vyprávění o chvályhodných Božích činech je jádrem Letnic.”

Když Duch svatý poprvé sestoupí na Ježíšovy následovníky během Letnic, je obsah jasný a zřetelný, i když dialekty jsou matoucí. Tito inspirovaní následovníci přednášejí ony chvályhodné skutky, které tvoří osnovu a tkanivo izraelského Písma a nyní poprvé vedou přes Ježíšův život a smrt ke vzkříšení až k samotným Letnicím.

Přes všechen důraz, který se v příběhu o Letnicích klade na prudký vítr, přes všechno soustředění na mluvení jinými jazyky, přes všechny řeči o opilých učednících, přes to všechno, když se usadí prach, vystupuje na povrch skupina nevýrazných Ježíšových následovníků, kteří dokážou odříkat chvályhodné Boží činy.

Takže můžete prožít Letnice, i když odložíte tu plastovou holubici, prasknete ty oranžové a červené balónky, rozdáte ty červené větrníky dětem sousedů a rozdáte tu salsu a chipsy. Ale nemůžete odložit Bibli, ne pokud chcete proměnit svůj svět, protože recitace Božích chvályhodných činů na veřejnosti je jádrem Letnic.

Naučit se zpaměti Boží chvályhodné činy je něco, co může udělat každý křesťan, aby se připravil na Letnice, ať už mluvíme ohnivými jazyky, nebo ne – i když pečlivě číst Bibli, se zájmem ji studovat, učit se ji nazpaměť, rozjímat o ní a recitovat ji ostatním, je tvrdá práce.

Proto, i když bych byl v každém okamžiku nadšený, kdybych mohl mluvit jazyky, studuji ve stínu Letnic, sedím s otevřenou Biblí, na loktech se mi tlačí slovníky a encyklopedie, učím se nazpaměť chvályhodné Boží činy a čekám na ty příležitosti, kdy mi Bůh dá privilegium přednášet je, jako by na nich záleželo, což záleží.

Jack Levison

Baptist News Global

Jack Levison

Jack Levison

Jack Levison je vedoucím katedry výkladu Starého zákona a biblické hebrejštiny W. J. A. Power na Perkinsově teologické fakultě Jižní metodistické univerzity. Jeho poslední kniha se jmenuje Seven Secrets of the Spirit Filled Life (Sedm tajemství života naplněného Duchem): Vychází z toho, že je to pro vás důležitý cíl a radost, když spolupracujete s Duchem Svatým. Tento příspěvek je výňatkem z knihy Čtyřicet dní s Duchem svatým.

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry