1

Test: 11. Komu věříte?

Test: 11. Komu věříte?

Test

Komu věříte?

Přehnané uctívání posvátných knih a doslovnosti textů Bible se nazývá bibliolatrie.

Bibliolatrie (z řeckého βιβλίον biblion, ‘kniha’ a přípony -λατρία -latria, ‘uctívání’) je obecně uctívání knihy, modlářské uctívání knihy nebo zbožštění knihy.

Texty Bible uctívání věcí a modloslužbu zakazují, ale někteří křesťanští fundamentalisté, evangelikálové nebo novokalvinisté k samotným textům Bible přistupují jako k posvátným stejně jako k modlám a věřící mohou nakonec fakticky uctívat knihu.

Bibliolatrie věří v neomylnost – tedy dokonalost – textů, čímž vylučuje teologické inovace, vývoj nebo pokrok.

Bibliolatrie může vést k revanšismu, znemožňuje opětovnou reformaci a může vést k pronásledování nepopulárních nauk.

Historicky křesťanství nikdy nepodporovalo uctívání Bible a vyhrazovalo si jen uctívání Bohu.

Někteří křesťané i dnes věří, že biblická autorita pochází od Boha jako inspirátora textu, nikoliv z textu samotného.

Termín bibliolatrie neodkazuje na uznávané přesvědčení, ale teologická diskuse může toto slovo používat pejorativně k označení vnímaných praktik odpůrců.

Odpůrci mohou termín bibliolatrie používat pro skupiny, jako jsou protestanti fundamentalistického a evangelikálního zaměření, například hnutí King James Only, kteří zastávají biblickou neomylnost (překladu Bible KJV) a přístup k tomuto překladu sola scriptura (Písmo jako jediná božská autorita).

Křesťanství může používat termín bibliolatrie, který charakterizuje buď extrémní oddanost Bibli, nebo učení o neomylnosti Bible.

Zastánci neomylnosti Bible poukazují na pasáže (např. 2 Timoteovi 3,16-17), které jsou vykládány tak, že kdysi koncilem přijatá Bible je úplným zdrojem toho, co je třeba vědět o Bohu.

Kritici tohoto názoru jej označují za formu modlářství a poukazují na verše, jako je Jan 5,39-40, které naznačují, že Ježíš žádal lidstvo, aby se vztahovalo k Bohu přímo, a ne slepě spoléhalo na psaná pravidla.

Jižní baptisté

Změna znění Baptistické víry a poselství (Baptist Faith and Message) Jižní baptistické konvence v důsledku jejího konzervativního převratu vedla k obvinění z bibliolatrie.

Baptisté

Baptisté jsou však historicky vzdáleni bibliolatrii. Jejich autoritou je živý Pán, nikoliv mrtvá litera Bible. Ve svém vyznání o svém vztahu k Bibli říkají toto:

Nejvyšší autoritou naší víry a praxe je Ježíš Kristus, přítomný své církvi skrze Ducha svatého.

Baptisté uznávají vládu a svrchovanou autoritu Ježíše Krista, zmrtvýchvstalého Božího Syna, který je podle svého zaslíbení přítomen každému shromáždění věřících a všemu dílu svěřenému církvi.

Písma Starého a Nového zákona jsou nám primárním pramenem a normou Božího zjevení v Kristu.

Bůh k nám mluví skrze Duchem inspirovaná Písma a psané slovo proto svědčí vlastnímu Slovu, kterým je Ježíš Kristus. Všechno křesťanské učení podléhá normě Písma, každá generace však smí z moci Ducha svatého slyšet Boží slovo pro sebe nově. Bůh tímto způsobem oslovuje i jednotlivce. Každý věřící je volán k osobnímu studiu Písma, ve svém poznání se však dává oslovit i porozuměním širšího společenství vyznávající církve.

Test

Otestujte svůj postoj k Bibli ve světle výše uvedených postojů.

Jste stoupenci bibliolatrie, věříte v její neomylnost a uctíváte Bibli jako modlu?

nebo

Věříte Ježíši Kristu, který k vám promlouvá a oslovuje vás skrze Duchem inspirovaná Písma a toto psané slovo jen svědčí o vlastním SLOVU, kterým je Ježíš Kristus?

Jaká je správná odpověď?

Při pečlivém studiu Bible není těžké ji nalézt. Přesto je někdy a v některých sborech mnohem populárnější modloslužba, kterou církevní vládci manipulují a zneužívají prosté věřící.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry