1

Velikonoce: 73. Květná neděle: Ježíš – a Pilát – vstupují do Jeruzaléma

Velikonoce: 71. Květná neděle: Ježíš - a Pilát - vstupují do Jeruzaléma

Velikonoce

Květná neděle: Ježíš – a Pilát – vstupují do Jeruzaléma

Je brzy. Už se šíří zvěsti. Nebudete věřit, kdo přijel do města! Rodiny o sebe zakopávají, aby se připravily. Ženy si berou pláště. Muži si řežou palmové listy. Děti si připravují květiny. Městští úředníci zametají chrám a uklízejí ulice. Jeho přítomnost si to žádá. Jeho stoupenci ho milují. Neuvěříte, kdo přijel do města!

Ulice lemují nejrůznější lidé: Staří, mladí a všichni mezi nimi. Všichni chtějí zahlédnout jeho královskou moc. Každý chce vidět jeho doprovod. Pilát nepřijíždí do města každý den.

Teologové Marcus Borg a John Dominic Crossan ve své knize Poslední týden vykreslují tuto scénu: Pilát a Ježíš vcházejí do Jeruzaléma na Květnou neděli současně různými branami.

Je to samozřejmě vymyšlené; nemáme žádné historické důkazy, které by dokazovaly, že Pilát a Ježíš vcházejí do Jeruzaléma ve stejnou dobu, ale když se nad tím zamyslíte, je to možné.

“Blíží se Květná neděle a na ní záleží. Záleží na tom, jaký průvod si vybereme, abychom se ho zúčastnili.”

Pilát vjíždí do Západní brány v honosném sedle na bílém hřebci, se svým doprovodem římských důstojníků, šašků, kuchařů, nosičů pohárů a lokajů.

Když Řím přijíždí do města, lidé tvoří fronty na ulicích. Pilát je prodlouženou rukou Caesara. Je tváří Říma v Izraeli, takže když přijede, lidé si ho všimnou. Lidé jásají. Lidé mu projevují zdvořilost a respektují jeho autoritu a máme důkazy, které dokazují, že lidé při Pilátově vstupu pokládali na jeho cestu pláště a palmové větve.

A teď si představte, že ve stejnou dobu vstupuje do Jeruzaléma Severní bránou Ježíš. Místo na válečném koni jede na neosedlaném oslu. Nejede v honosném sedle, ale na oslu. Necestuje s honosným doprovodem, ale s rybáři a ženami. Nikdo si nemá všimnout, že Ježíš vstupuje do Jeruzaléma. Je to nikdo odnikud.

Ale to se nestane. Oslava vyhrazená Pilátovi se přenáší na Ježíše.

Nyní si představte trochu jiný obrázek. Pilát, který je u moci, vchází do Jeruzaléma po boku “toho, který žádnou moc nemá”, a vidí, že Ježíš je vítán mnohem více než on sám. Napětí, které tato imaginární scéna vytváří, nás uvádí do základního napětí Svatého týdne.

Květnou nedělí začíná Svatý týden. Je to den, kdy si připomínáme, jak palmové ratolesti vyhrazené Pilátovi byly ve skutečnosti použity pro Ježíše. Jiný způsob, jak to popsat, je, že Květná neděle je okamžik, kdy se stará císařova říše konečně střetává s novou Boží říší. A nemohou být rozdílnější.

Starou říši ovládá Řím. Stará říše je určena pro elitu. Stará říše říká: “Císař je pán.”

Novou říši ovládá Bůh. Nová říše je pro pokorné a ponížené. Nová říše říká: “Ježíš je Pán.” A tyto dvě říše se setkávají na ulici.

Pilát přichází, aby udržoval zákon a pořádek. Ježíš přichází naplnit zákon a změnit řád světa. Pilát přichází z Cesareje Maritimy, přístavního města známého obchodem, komercí a politikou. Ježíš přichází z Nazaretu, nic neříkajícího města ze zemědělského kraje na severu.

Dvě ideologie, dvě sféry, dva zcela odlišné příběhy procházející ulicemi Jeruzaléma. Je to sud střelného prachu, který se chystá explodovat, a lidé nevědí, co mají dělat. Měli by stát u Západní brány a klanět se Římu. Měli by odhazovat pláště a mávat palmovými listy Pilátovi. Měli by zpívat, tančit a být svědky podívané, kterou je Caesar, ale odehrává se něco nového.

Ježíš je tady. Ten Ježíš, o kterém jsme slyšeli příběhy. Ten Ježíš, který učí s větším přehledem než učenci. Tentýž Ježíš, jehož dotek uzdravuje nemocné a postižené rychleji než voda v tůni u Bethesdy. A On právě vstoupil do Severní brány.

Proto se k němu lidé utíkají. Evangelista tuto scénu líčí takto:

Mnozí lidé rozprostřeli své pláště na cestě a jiní rozprostřeli palmové větve, které nařezali na polích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za nimi, pak volali: “Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané je přicházející království našeho praotce Davida! Hosana na výsostech!” (Marek 11,8-10)

Požehnaný je “ten”, který přichází ve jménu Hospodinově. Tato věta dříve znamenala “Požehnaný Pilát, neboť přichází ve jménu Pána císaře”. Marek nám však pomáhá znovu si představit Květnou neděli a uvědomit si, že Ježíš je “ten”, který přichází ve jménu Pána Boha.

Blíží se Květná neděle a na ní záleží. Záleží na tom, jaký průvod si vybereme.

Barrett Owen

Baptist News Global

Barrett Owen

Barrett Owen

Barrett Owen je starší kazatel sboru First Baptist Church ve Waynesboro ve Virginii. Je absolventem teologické školy McAfee na Mercer University a Candler School of Theology na Emory University. On a jeho žena Noelle žijí ve Waynesboro se svými dvěma dětmi.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry