Velikonoce: Velikonoční přání 2024

Velikonoce: Velikonoční přání 2024

Velikonoce

Velikonoční přání 2024

Milí čtenáři, přejeme vám Velikonoce plné radosti a Božího pokoje.

Ať vaše srdce naplní neutuchající radost z toho, že Pán Ježíš, ten obětovaný Boží Beránek za hříchy celého světa, který zemřel i za naše hříchy, nezůstal v hrobě, ale vstal a žije!

Ať vaše srdce naplní světlo Boží lásky. On je Světlem života uprostřed války.

On je Světlem naděje pro náš trpící svět.

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Izajáš 9, 1

V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.

Jan 1, 4-5,9

Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.

Jan 3, 20

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Jan 8, 12

Velikonoční přání 2024

Velikonoční přání si můžete stáhnout a poslat svým přátelům a známým:


Velikonoční přání si můžete stáhnout a poslat svým přátelům a známým:


Velikonoční přání si můžete stáhnout a poslat svým přátelům a známým:


Velikonoční přání si můžete stáhnout a poslat svým přátelům a známým:

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Síť víry