Vyšla „Kalvinistická“ Bible

Profesor New Orleans Baptist Theological Seminary (NOBTS) zjistil kalvinistický důraz ve studijních poznámkách k nové Bibli LifeWay Christian Standard Bible (CSB).

Známý vědec zveřejnil soustředěné hodnocení studijních poznámek v nově vydané Christian Standard Bible (CSB) a uvedl, že nekalvinisté „budou zklamaní“ kvůli silnému kalvinistickému sklonu v některých jejích komentářích k pasážím, které se zabývají spasením. Adam Harwood, docent teologie v New Orleans Baptist Theological Seminary, popsal skutečný překlad Bible jako „teologicky konzervativní zdroj“, ale měl problém s „teologickou interpretací“ některých studijních poznámek uvedených na konci stránek a řekl: „Ti, kteří tvrdí, že Bůh miluje každého člověka, Kristus zemřel za každého člověka a Bůh si přeje každého člověka zachránit, budou zklamáni.“

Novokalvinismus v USA se dále radikalizuje. Článek LifeWay Christian Resources mluví o Bibli Calvinist Standard Version (CSB), ve které by se kalvinistické učení o předurčení vkládalo přímo do veršů Bible.

Podle kalvinistického pěti bodového učení TULIP Bůh nepodmíněně a „suverénně“ rozhodl, kdo bude spasen, a tato volba nemá nic společného s ničím, co hříšník udělá, včetně toho, že projevuje víru v evangelium. Ti, kdo jsou Bohem suverénně vyvoleni, budou neodolatelně vybráni a zachráněni, a ti, kteří nejsou vyvoleni, nemohou být zachráněni.

V kalvinistickém Westminsterském vyznání se tvrdí: „Podle Božího dekretu jsou někteří lidé a andělé pro projev Boží slávy předurčeni k věčnému životu a jiní předurčeni k věčné smrti. Tito andělé a lidé, takto předurčení a předzvědění, jsou zvláštně a neměnně vytvořeni; a jejich počet je tak jistý a určitý, že jej nelze zvýšit ani snížit. … Zbytek lidstva byl Bohem odsouzen k svému potěšení podle neprozkoumatelné rady své vlastní vůle, podle níž prodlužuje nebo zadržuje milosrdenství, jak se mu zlíbí, pro slávu jeho svrchované moci nad jeho stvořeními, pro zneuctění a rozhněvání se pro jejich hřích, pro chválu jeho slavné spravedlnosti.“

Jan Kalvín vyjádřil učení o bezpodmínečném vyvolení těmito slovy: „Předurčení nazýváme Božím nařízením, kterým sám v sobě určil, co se má stát každému jednotlivci lidstva. Ne všichni jsou stvořeni s podobným osudem: ale pro někoho je předurčen věčný život a pro druhé věčné zatracení” (Instituce křesťanského náboženství, kniha III, kap. 21).

Kalvín zdůraznil svou víru v suverénní zavržení Bohem takto: „[Bůh] zničí každého, koho se mu zlíbí … jsou předurčeni k věčné smrti bez jakéhokoli vlastního nedostatku, pouze z jeho svrchované vůle. … nařizuje všechny věci svou radou a nařízením takovým způsobem, aby se někteří lidé narodili oddaní z lůna k jisté smrti, aby jeho jméno bylo oslavováno v jejich zničení. … Bůh si jako své děti vybírá, koho chce … zatímco ostatní odmítá a zavrhuje “ (Instituce křesťanského náboženství, kniha III, kap. 23).

Ukázky z Bible Calvinist Standard Version v porovnání s Biblí Kralickou

Matthew 11:28 – Come unto me, all ye [elect] that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Matouš 11:28 Pojdtež ke mně všickni [vyvolení], kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.
Matthew 15:28 – Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith [which was sovereignly given to you from God]: be it unto thee even as thou wilt [seeing that you are one of the elect]. And her daughter was made whole from that very hour. Matouš 15:28 Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra tvá [která ti byla suveréně dána Bohem]. Staniž se tobě, jakž chceš [viz, že jsi jedna z vyvolených]. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.
Matthew 23:37 – O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, [but ye were not mine elect so I would not]. Matouš 23:37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla [ale nebyli jste mnou vyvoleni, proto jsem nemohl], a nechtěli jste.
Mark 16:15-16 – And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth [of the elect] and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned, knowing that they are not the elect. Marek 16:15-16 A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16 Kdož uvěří [vyvolený] a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen [vědouce, že nebyli vyvoleni].
Luke 8:50 – But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only [which you can do because you are one of the elect and God has sovereignly given you faith], and she shall be made whole. Lukáš 8:50 Ale Ježíš uslyšav to, odpověděl jemu: Nebojž se, věř toliko [což můžeš udělat, protože jsi jeden z vyvolených a Bůh ti suveréně dal víru], a zdrávať bude.
John 1:11-12 – He came unto his own, and his own received him not. But as many [of the elect] as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them [of the elect] that believe on his name. Jan 1, 11-12 Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho. 12 Kteříž pak koli přijali jej [vyvolení], dal jim moc syny Božími býti, totiž těm [vyvoleným], kteříž věří ve jméno jeho,
John 1:29 – The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of [some of] the world. Jan 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích [některých ze] světa.
John 3:14-18 – And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: That whosoever [of the elect] believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved [some of] the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever [of the elect] believeth in him should not perish, but have everlasting life.  For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved. He that believeth on him [being sovereignly elected] is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because [he is not one of the elect and therefore] hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jan 3:14-18 A jakož jest Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka, 15 Aby každý [z vyvolených], kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. 16 Nebo tak Bůh miloval [některé ze] svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. 17 Neboť jest neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. 18 Kdož věří v něho [byv suveréně vyvolen], nebude odsouzen, ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo [není jeden z vyvolených a proto] neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
John 5:40 – And ye [cannot] come to me, that ye might have life [because you are not elect]. Jan 5:40 A nechcete [nemůžete] přijíti ke mně, abyste život měli [protože nejste vyvoleni].
John 12:46 – I am come a light into the world, that whosoever believeth on me [of the elect] should not abide in darkness. Jan 12:46 Já Světlo na svět jsem přišel, aby žádný [z vyvolených], kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal.

Co dodat? Snad jen to, že v souvislosti s úpravou např. verše z knihy Zjevení:

Revelation 22:17 – And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever [is made willing, of the elect], let him take the water of life freely.

Překlad:

Zjevení 22:17 – A Duch a nevěsta říkají: Pojď. A kdo slyší, ať řekne: Pojď. A ať přijde ten, kdo má žízeň. A kdokoli [je učiněn toužícím z vyvolených], ať si svobodně vezme vodu života.

– nelze nevzpomenout na verš následující, osmnáctý ve 22 kapitole tamtéž:

Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.

Zjevení 22:18

Zdroj:

https://www.wayoflife.org/reports/calvinist-standard-version.php

https://baptistmessage.com/nobts-professor-exposes-calvinistic-tilt-study-notes-lifeways-new-bible-csb/

-šk-