Vzdělávání: 189. Když váš sbor nemůže najít nového kazatele

Vzdělávání: 189. Když váš sbor nemůže najít nového kazatele

Vzdělávání

Když váš sbor nemůže najít nového kazatele.

Když váš kazatel opustí váš sbor, je normální, že se potýkáte se zmatkem a úzkostí. Mezi mnoha otázkami, které si můžete klást, je i tato: “Kdo povede náš sbor, zatímco budeme hledat dlouhodobého kazatele?”.

To, že nemáte stálou osobu na kazatelně, na schůzích a v kanceláři sboru, může být pro vás osobně i kolektivně destabilizující. Váš kazatel byl přece někdo, kdo vás povzbuzoval a podporoval v náročných chvílích a slavil s vámi okamžiky radosti. Mohli jste se spolehnout na to, že váš kazatel povede celý váš sbor uprostřed velkých změn v širší komunitě. Takové vedení může sboru pomoci jak zůstat na zemi, tak duchovně růst.

Po desetiletí bylo zvykem povolat dočasného kazatele, aby sloužil během personálních změn, a to z dobrého důvodu. Dočasní duchovní poskytují konzistenci v době, která může být chaotická, a vykonávají typické pastorační funkce, jako je kázání, účast na shromážděních a pastorační péče.

Záměrní dočasní kazatelé dělají toto a ještě více, provázejí sbor obdobím samostudia a rozlišování, aby byl sbor připraven povolat a plně přivítat svého dalšího stálého duchovního. (Poznámka: Sloužila jsem v obou těchto typech dočasných rolí, takže v hodnotu těchto typů služby upřímně věřím.)

Zvláště důležité může být mít záměrně dočasného kazatele v případě, že odcházející duchovní sloužil sboru 15 a více let, pokud dochází ke konfliktům, pokud došlo k obtížnému rozchodu s posledním kazatelem nebo pokud je třeba učinit závažná rozhodnutí o budoucnosti sboru. V takových případech existují skutečnosti, které je třeba řešit předtím, než může začít plodné hledání stálého služebníka, a záměrní dočasní služebníci jsou připraveni v těchto záležitostech pomáhat.

Stále častěji však slýchám, že sbory mají problémy s hledáním prozatímních kazatelů. Existují pro to přinejmenším tři důvody: Více sborů hledá tento druh vedení kvůli vlnám fluktuace kazatelů; více prozatímních kazatelů opouští práci v církvi a odchází do jiných oblastí nebo plně do důchodu kvůli všem výzvám, které pandemie vyvolala; a prozatímní kazatelé jsou méně geograficky mobilní kvůli rodinným povinnostem (zaměstnání manžela/manželky, školy pro děti nebo potřeba specializované lékařské péče a/nebo pečovatelské povinnosti o stárnoucí rodiče).

Co má tedy sbor v období mezi stálými kazateli dělat?

Nedávno jsem měla příležitost účastnit se rozhovorů s vedoucími judikátů (obdoba státních/regionálních koordinátorů a přidružených koordinátorů ve světě CBF) v jiné denominaci a mnozí z nich si kladli právě tuto otázku. Odcházela jsem velmi povzbuzena uplatněnou kreativitou a možnostmi, které se v rozhovorech rozvíjely.

Zde je několik myšlenek, o které bych se na základě těchto diskusí podělila:

Udělejte si přehled o darech ve svém středu. Jaká je schopnost vašeho laického vedení a zbývajících zaměstnanců vykonávat část každodenní práce sboru s potřebnou podporou, oceněním a/nebo odměnou? Máte kazatele v důchodu nebo duchovní, kteří slouží v jiných zařízeních (např. v kaplanské službě) a kteří by v případě potřeby mohli převzít některé duchovní povinnosti?

Zhodnoťte potřeby svého sboru. Jakým nevyřešeným problémům ve vašem sboru bude třeba věnovat pozornost, než budete moci dobře rozšířit nabídku pro stálého kazatele, a jaký cílený čas a jakou pomoc zvenčí bude váš sbor potřebovat, aby to dobře zvládl?

Buďte kreativní. Dočasná pastorace je skvělou volbou pro mezidobí, ale existují i alternativy:

  • Zajistěte si pokrytí kazatelny a pastorační péče (na plný nebo částečný úvazek) a pak uzavřete smlouvu s poradcem nebo konzultantem pro přechod, který bude s vaším sborem pracovat na samostudiu. Toto usnadněné rozlišování může probíhat během řady osobních nebo vzdálených sezení, což znamená, že můžete využít odborných znalostí poradců nebo konzultantů z celé země.
  • Sdílejte prozatímní vedení s dalšími okolními sbory, ať už jsou přidružené nebo jsou součástí jiných denominací. Pokud jsou si sbory dostatečně podobné a pokud mají všechny strany jasno v tom, jak bude rozdělen čas a plat prozatímního kazatele, mohlo by se jednat o dohodu, která bude výhodná pro všechny zúčastněné.
  • V některých denominacích (např. v Presbyteriánské církvi USA) existuje jiný druh přechodného kazatele, který se nazývá ” ustanovený” kazatel. Tento vedoucí je povolán na určitou dobu, například na tři až pět let. Po uplynutí tří let může sbor hlasovat o povolání ustanoveného kazatele jako svého stálého kazatele. (Naproti tomu většina smluv dočasných kazatelů zakazuje, aby byl dočasný kazatel zvažován na stálé místo.) Je pravděpodobnější, že se kazatel přestěhuje kvůli dlouhodobější službě, a určené období dává sboru i vedení čas na rozmyšlení budoucnosti a sboru i duchovnímu čas na to, aby si vyzkoušeli, zda by se mohlo jednat o dlouhodobější společnou službu.
  • Jedná se spíše o návrh “do budoucna”, ale stále více sborů přechází na model nástupnictví. To znamená, že sbor povolá pomocného kazatele s deklarovaným záměrem dosadit jej do role hlavního kazatele po odchodu daného kazatele do důchodu. Zde bych ještě dodala povzbuzení k tomu, abychom se jako sbor cílevědomě zapojovali do pravidelných úvah o směřování sboru. V opačném případě by se mohlo stát, že se vám ve sboru vystřídají generace jako přes kopírák. Viděla jsem však, že tento přístup s touto cílevědomostí dobře funguje.

Ať už se vydáte jakoukoli cestou, nezapomeňte, že je normální, že kazatelé přicházejí a odcházejí. Stálými členy sboru jsou jeho členové. Nemusíte čekat na kazatele – dočasného nebo stálého – abyste byli Kristovým tělem. Možná budete potřebovat nějaké vybavení a finanční prostředky, ale tato pomoc je k dispozici. (Stačí se zeptat svých partnerů ve službě.)

Tak se vzchopte! Dokud budete zvídaví a věrní, budete moci vidět, kde a jak Bůh působí ve vás, mezi vámi a skrze vás.

Laura Stephens-Reedová

Cooperation Baptist Fellowship

Laura Stephens-Reedová

Laura Stephens-Reedová je duchovní a sborová koučka z Alabamy. Získala pověření profesionálního certifikovaného kouče od Mezinárodní federace koučů (International Coaching Federation) a certifikovaného mentorského kouče a působí na fakultě dvou škol pro kouče. Byla také vyškolena jako poradkyně pro sbory a dočasná duchovní (Intentional Interim Minister) organizací Center for Congregational Health (Centrum pro zdraví sborů).

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry