Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 4. lekce

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané - Průvodce individuálním studiem 4. lekce

Vzdělávání

Rovnoprávně povolané
Průvodce individuálním studiem 4. lekce

Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout a formulovat biblický a teologický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Výukový program byl inspirován zprávou BWIM z roku 2022 “State of Women in Baptist Life Report” (Ženy ve službě čelí každodennímu ponižování, které se sčítá 1.), která zjistila, že baptistické ženy ve službě se stále cítí blokovány, znevažovány a ignorovány ve svých povoláních, protože jsou ženami – a to i ve sborech, které se hlásí k jejich otevřenosti vůči vedení žen.

Vzdělávací program Rovnoprávně povolané (Equally Called) je rozdělen do čtyř kurzů:

  • Průvodce individuálním studiem
  • Kurz pro dospělé
  • Kurz pro mládež
  • Kurz pro děti

Nejprve vám předkládáme lekce z Průvodce individuálním studiem, které vám umožní individuální studium a posléze vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých, mládeže nebo dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Význam vedoucí úlohy žen v církvi

Rovnoprávně povolané

LEKCE 4

Boží království

PÍSMO SVATÉ

Joel 2,18-32, Skutky 2,14-36

Stvoření ženy k Božímu obrazu a její úloha v Boží službě se odráží v celé Bibli. Od rajské zahrady až po ranou církev – a dokonce i dnes – se věřící ženy prožívají příběhy Božího lidu, podílejí se na Ježíšově životě a službě a utvářejí život církve. Když ženy přispívají svými hlasy, Boží slovo je slyšet. Když ženy obětují své dary, Boží dílo se rozvíjí. Když jsou hlasy a dary žen vítány, může se dařit celému Božímu lidu.

Církev dnes čelí tvrdé realitě: Počet členů církve klesá. Mnoho kazatelů odchází do důchodu nebo jednoduše opouští službu. Teoligické semináře se omezují, a dokonce zavírají své brány. V této náročné době není plná účast žen na životě a vedení církve jen praktickou nutností nebo pro řešení problémů. Je to výzva pro ty, kteří touží po aby se v našem světě uskutečnila Boží vláda. Je to příležitost připojit se k působení Božího Ducha tady a teď.

V těžkém období izraelského exilu se starozákonní proroci těšili na “den Hospodinův”, kdy budou Boží nepřátelé souzeni a Boží lid uzdraven. Prorok Joel hlásal vizi tohoto dne, kdy celý (a ano, vše znamená všechen) Boží lid zakusí a vyjádří vylitou Boží přítomnost.

O několik století později, v den Letnic, cituje Ježíšův učedník Petr Joelova slova a hlásá, že den, který prorok předpověděl, nastal. Kristus zemřel, vstal z mrtvých a zaujal místo u Boha a Duch svatý přišel naplnit všechen Boží lid. Boží vláda se plně uskuteční až po opětovném příchodu Krista, ale my už na den Páně nečekáme. Ten už začal.

DEN PÁNĚ

V dějinách Izraele měli Boží proroci mnohostrannou úlohu. Někdy hlásali Boží soud nad nepřáteli Božího lidu. Často varovali Izrael, že se vzdaluje od Božího zákona a Boží přítomnosti. Během vyhnanství proroci povzbuzovali k pokání – nabízeli naději, že se lid bude moci vrátit do své země a ke svému Bohu, který na ně bude čekat, aby je přivítal.

Návrat do Jeruzaléma však nebyl “šťastný až do smrti”. Po vyhnanství Boží lid nadále čelil strašlivým potížím, od nepřátelských vojsk po přírodní katastrofy (v Joelovi je to mor kobylek). Joel vyzývá lid k období modliteb a půstu (Joel 2,12-17) a poté ohlašuje Boží odpověď: Bůh hojně uspokojí jejich potřeby. Budou “jíst v hojnosti a nasytí se” (v. 26) a “už nikdy nebudou zahanbeni” (v. 27). Konec tohoto současného soužení však není koncem zaslíbení.

Joel oznamuje, že přijde den, kdy bude obnoveno nejen izraelské království, ale konečnou spravedlnost přinese i Boží vláda. Potom, říká Joel a poukazuje na tento budoucí “den Hospodinův”, budou lidé nepopiratelným způsobem zakoušet Boží přítomnost. Budou se dít přirozená znamení a zázraky (Joel 2,30- 31) a dramatické vylití Božího Ducha (2,28).

Všichni lidé – synové i dcery, mladí i staří, muži i ženy – poznají a budou hlásat Boží jméno. V minulosti měli svaté sny pouze vybraní jedinci a vidění; jen někteří byli povoláni a obdařeni být proroky a posly. Ale v den Páně, kdy Boží Duch přijde, aby byl s Božím lidem, se Duch vlije do všech a skrze všechny.

Hebrejské slovo pro “ducha” je ruach, což je také slovo pro “vítr”. Ve Starém zákoně je Boží Duch mocnou silou, která koná Boží dílo. Boží ruach se při stvoření “přehnal přes hladinu vod” (Gn 1,2) a zavedl Ezechiela do údolí kostí (Ez 37,1). Bůh poslal ruach, aby proměnil Rudé moře v suchou únikovou cestu (Ex 14,21) a aby vyvrátil Jonášovu loď (Jon 1,4).

Joel zvěstuje, že v den Páně přijde na všechny lidi tentýž mocný, cílevědomý Duch. Všichni – mladí i staří, muži i ženy – budou přetékat Božím ruachem; budou snít Boží sny, představovat si Boží cesty a prorokovat Boží slova. Duch, který působil po celou dobu, bude působit skrze všechny, kdo “vzývají jméno Hospodinovo”, a všechny, “které Hospodin povolává” (v. 32).

DEN LETNIC

Po Ježíšově smrti a vzkříšení trávil Ježíš čas se svými následovníky a někteří se ho ptali: “Je to čas, kdy obnovíš Království Izraeli?” (Sk 1,6). Možná měli na mysli politickou moc Izraele – nebo její nedostatek – ale když Ježíš odpovídá, ukazuje na budoucnost, která zní spíše jako Joelovo proroctví než jako politické povstání. Říká: “Dostanete moc, až na vás sestoupí Duch svatý, a budete mými svědky … až do končin země.” (Sk 1,8).

Jeho poslední slova k nim jsou příslibem Božího Ducha a pověřením hlásat jméno Páně všude a navždy.

Příchod Ducha byl blíž, než si učedníci mohli myslet. Ve Sk 1,3 se píše, že Ježíš byl s nimi 40 dní před svým nanebevstoupením, jak je zaznamenáno ve Sk 1,9-10. Ježíš byl s nimi 40 dní.

Jen o několik dní později se učedníci shromáždili se zástupem v Jeruzalémě, aby oslavili svátek Letnic, který se slaví 50 dní po svátku Paschy. Tam přichází zaslíbený Duch s přívalem větru a ohnivých jazyků (Sk 2,2- 3). Duch naplnil “všechny” a oni “začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával. schopnost” (v. 4).

Když si někteří pozorovatelé mysleli, že učedníci musí být opilí (v. 13), Petr “pozvedl hlas” (v. 14) a začal kázat a prohlásil, že tento den je naplněním Joelova proroctví. Elizabeth Achtemeierová píše, že ode dne Letnic “věřící nyní začnou žít v moci onoho nového věku, který ohlašuje vylití Božího milosrdenství, Ducha” (Achtemeierová, 328).

Joelovo poselství o tom, kdo obdrží Ducha a jak bude v Duchu žít, se nezměnilo. Synové a dcery, mladí a staří, muži a ženy budou mít sny, vidění a prorokovat. Přesně jak předpověděl Joel, Boží zmocnění, které bylo kdysi vyhrazeno jen několika málo lidem, je dostupné všem, tady a teď. Zde. Teď a tady. Všem.

Lidé v davu znají Písmo, včetně Joelova proroctví o Hospodinově dni. Znalost Písma však neznamená, že si uvědomují, co se před nimi děje: Ten den nastal. Petr potvrzuje, že “když Ježíš přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého”, “vylil to, co vidíte i slyšíte” (Sk 2,33).

Ať už si to uvědomují, nebo ne, viděli a slyšeli, že se naplnilo Joelovo proroctví, a Duch se vylévá tady a teď na všechny, kdo věří. A stejně jako Duch působil mocně a cílevědomě v průběhu dějin Božího lidu, Duch stále podněcuje ty, kteří přijímají k mocné a cílevědomé práci: Budou Kristovými svědky až do končin země (1,8).

PŘIŠEL TEN DEN

William Willimon poukazuje na to, že Skutky byly pravděpodobně sepsány ku pomoci prvním křesťanům, “kteří se snažili zachovat si odvahu, víru a sebedůvěru tváří v tvář novým vnitřním a/nebo vnějším bojům” (Willimon, 35).

Petrovým publikem je sváteční dav v Jeruzalémě, ale posluchači knihy Skutků je církev, která se potýká se “skepsí, pochybnostmi a zoufalstvím” (Willimon, 35). Joelovo proroctví povzbudilo Izraelity v době soužení; Petrovo kázání povzbudilo zástupy k rozpoznání počínajícího nového věku Božího Ducha; kniha Skutků povzbuzuje křesťany, kteří se ocitli v problémech aby si uvědomili, že nyní žijí v tomto novém věku. Bůh dává “to, co církev nejzoufaleji potřebuje” (Willimon, 27): Duch Boží se do nich vlévá a působí v nich a skrze ně.

Přinejmenším někteří z Petrových posluchačů byli toho dne “zasaženi do srdce” a ptali se Petra a ostatních učedníků: “Co máme dělat?”

Síla Petrova poselství a přítomnost Ducha svatého způsobily, že si lidé kladli otázku, kterou si církev klade i dnes:

Pokud věříme, že Duch stále proudí do nás a skrze nás, stále nás volá, abychom snili, představovali si a prorokovali, co tedy máme dělat nyní?

Pokud věříme, že všichni znamenají všechny a že všichni znamenají nás, ptáme se: Jak máme reagovat na to, co jsme slyšeli a viděli? Co máme dělat?

Bůh stále dává to, co církev zoufale potřebuje: lidi, kteří jsou “zmocněni Duchem … aby příběh o mocných Božích činech donesli až na konec země” (Limburg, 73). Tento Duch “vane, kam chce” (Jan 3,8).

Tento Duch dává dary pro dobro Kristova těla (1 K 12) a dary pro dobro našich duší (Gal 5,22-26; 1 K 13).

Tento Duch se stále vylévá; stále překvapuje, povolává, vybavuje a posílá Boží lid.

Tento Duch svatý nám stále dává sny, podněcuje nás k proroctví a zasévá do nás vizi dne, který se již blíží.

Nastal den, kdy hlasy a dary všeho Božího lidu – mladých i starých, žen i mužů – budou po celé zemi svědčit o tom, že Boží vláda začala.

PŘÍTOMNOST

Petrovo publikum o Letnicích byl zástup lidí, kteří znali Písmo, ale nechápali, že jsou svědky naplnění snů proroků.

Dnes se proti službě žen vedené Duchem svatým staví z velké části lidé, sbory a denominace, kteří Písmo velmi dobře znají.

Zpráva o stavu žen v životě baptistů upozorňuje na důležitost role Bible “jako zdroje autority v otázce rovnoprávnosti žen” (SWBL, 15). Když hlásáme evangelium “až na konec světa”, může to zahrnovat i publikum, které sice ví, co Bible říká, ale neuvědomuje si působení Ducha svatého ve svém středu.

Když se modlíme modlitbu Páně a prosíme, aby “přišlo Boží království” a aby se stala Boží vůle, toužíme po dni, kdy všichni zažijí vylití Ducha a všichni poznají, že Duch působí, jak to popisuje Písmo.

SWBL uvádí, že “86 procent žen ve službě zažívá překážky ve své službě kvůli svému pohlaví” (SWBL, 3).

Duch se sice vylévá v hojné míře, ale denominace, sbory a lidé nadále kladou působení Ducha překážky.

Bez ohledu na to, jak dobře známe Písmo – prorokovu vizi a zaslíbení Letnic – nemůžeme být svědky přicházejícího dne Páně, pokud odmítáme žít v den, který je již zde.

ZAMYŠLENÍ NAD SOUČASNOSTÍ

  • Jak může církev – Kristovo tělo – fungovat a vzkvétat, když ženy nemají možnost používat dary, které jim Bůh dal? Jestliže 86 % žen ve službě zažívá překážky v používání svých darů, jaký to má dopad na místní sbor? Na společenství? Na šíření evangelia “až na konec země”?
  • Co si představíte, když se řeknou slova “přijď království tvé”? V co doufáte a o čem sníte, že bude Boží vláda vypadat? V čem je podle vás Boží vláda již přítomnou skutečností?
  • Proč je důležité, aby se církev chovala tak, jako by Boží vláda – a vylití Božího Ducha na všechny lidi – působila v našem světě tady a teď? Jak to ovlivňuje naše svědectví ve světě?
  • Můžeme prohlašovat, že podporujeme ženy ve službě, ale statistiky SWBL naznačují, že stále existují významné překážky pro umístění kazatelek, osobní podporu, profesní rovnost a plné začlenění. Co podle vás musíme udělat, abychom překlenuli propast mezi tím, čemu věříme, a skutečnou zkušeností žen ve službě? Jak by nás tyto kroky přiblížily k tomu, abychom dnes žili v Boží vládě?

Poznámky:

Lekce 1

Walter Brueggemann, Genesis, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching & Preaching (Atlanta: John Knox Press, 1982).

Terence Fretheim, “Genesis,” vol. 1 of The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 1994), 321- 674.

Lekce 2

Fred B. Craddock, Luke, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching & Preaching (Louisville: John Knox Press, 1990).

R. Alan Culpepper, “The Gospel of Luke,” vol. 9 of The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 1995), 3-490.

Wes Howard-Brook, Becoming Children of God: John’s Gospel and Radical Discipleship (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1994).

Dorothy Lee, The Ministry ofWomen in the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2021).

Gail R. O’Day, “The Gospel of John,” vol. 9 of The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 1995), 493-865.

Amy Peeler, Women and the Gender of God (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2022).

Gerard Sloyan, John, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching & Preaching (Atlanta: John Knox Press, 1988).

Lekce 3

Paul Achtemeier, Romans, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching & Preaching (Louisville: John Knox Press, 1985).

Charles B. Cousar, Galatians, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching & Preaching (Atlanta: John Knox Press, 1982).

Richard B. Hays, “Galatians,” vol. 11 of The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 2000), 183- 348.

Robert W. Wall, “Acts,” vol. 10 of The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 2002), 3-368.

William H. Willimon, Acts, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching & Preaching (Atlanta: John Knox Press, 1988).

N.T. Wright, “Romans,” vol. 10 of The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 2002), 395-770.

Lekce 4

Elizabeth Achtemeier, “Joel,” vol. 7 of The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 1996), 301- 336.

James Limburg, “Joel” in Hosea-Micah, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching & Preaching

(Atlanta: John Knox Press, 1988), 55-77.

Robert W. Wall, “Acts,” vol. 10 of The New Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 2002), 3-368.

William H. Willimon, Acts, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching & Preaching (Atlanta: John Knox Press, 1988).


Další lekce Kurzu pro dospělé – Průvodce individuálním studiem:

Rovnoprávně povolány – Průvodce individuálním studiem 1.

Rovnoprávně povolány – Průvodce individuálním studiem 2.

Rovnoprávně povolány – Průvodce individuálním studiem 3.

Rovnoprávně povolány – Průvodce individuálním studiem 4.

Stáhněte si celý Průvodce individuálním stusiem v pdf formátu pro tisk:

Redakce
Ellen Di Giosia, Aaron Weaver, Jeff Huett

Grafický design
Amy C. Cook

Kopírování
Clarissa Strickland, Lauren Lamb

Překlad
Xiomara Reboyras Ortiz

Autoři jednotlivých studijních příruček
Nikki Finkelstein Blair & Jennifer Garcia Bashaw

Autor učebních osnov pro dospělé
Amanda Standiford

Autorka učebních osnov pro mládež
Brittany Stillwell

Autorka učebních osnov pro děti
Kristen Mathis

Tvorba videa
Sema Films

Přispěvatelé videa
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Paul Baxley, Christy McMillin-Goodwin, Caroline Smith, Meredith Stone, Mimi Walker

Tým pro návrh zdrojů
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Ellen Di Giosia, Jay Kieve, Grace Martino Suprice, Brittany Stillwell, Tyler Tankersley

www.cbf.net/equallycalled

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry