1

Zásady: 19. Obnovme pravou baptistickou identitu

Zásady: 19. Obnovme pravou baptistickou identitu

Zásady

Nápis v průčelí sboru First Baptist Church of Savannah, Ga.

Obnovme pravou baptistickou identitu

Mám tu čest sloužit progresivnímu sboru v jednom z nejkrásnějších měst jihovýchodu. Náš sbor má bohatou historii, silnou liturgickou bohoslužbu a jsme hrdí na to, že jsme vstřícní a potvrzující vůči všem trpícím, a zároveň jsme aktivní v místní i celosvětové misii.

Máme milující lidi a kvalitní program, ale bojujeme o to, aby lidé prošli našimi dveřmi. Proč? Protože na fasádě naší 200 let staré budovy je vyryto slovo “Baptistický” a lidé mají o tom, kdo jsme a v co věříme, předsudky.

To slovo děsí ty, kteří souhlasí s našimi zásadami, a naše zásady děsí ty, které přitahuje název baptistické denominace. Zní vám něco z toho povědomě?

Mám přítele, který je zapálený jižanský baptista. Máme tendenci se o náboženství příliš nebavit, protože teologicky stojíme na tak odlišných rovinách. Ale když se bavíme o našich sborech, často má odsuzující poznámky o tom, co můj sbor představuje, a často říká: “Tvůj sbor není pravý baptistický sbor.”

Protože jsem vyrostl jako metodista a v baptistickém životě jsem relativně nový, nikdy nevím, jak mu mám odpovědět. Měl jsem to štěstí, že jsem byl se svým sborem seznámen více než deset let předtím, než jsem sem nastoupil do zaměstnání, ale stále se setkávám s tím, že mám touhu pochopit základní hodnoty baptistické víry mimo svůj kontext.

Náš sbor nedávno vytvořil výbor, který zkoumá, jak přivést do našeho společenství další lidi a přitom zůstat věrný naší baptistické identitě.

V rámci tohoto procesu jsme prozkoumali několik možností, jak oslovit lidi, včetně aktualizace našich webových stránek. Chtěli jsme na ně umístit nějaké informace o historické baptistické víře a upřímně řečeno, cítil jsem, že by to bylo poučné jak pro mě, tak pro kohokoli jiného.

Hledal jsem materiály na internetu a rozhodl jsem se přizpůsobit to, co jsem našel na webových stránkách Cooperative Baptist Fellowship, protože to je větší denominační organizace, se kterou je náš sbor nejvíce spojen.

Při čtení jsem byl zároveň potěšen i znepokojen. Potěšilo mě, kolik z toho, co jsem četl, se mnou souznělo, ale znepokojilo mě, kolik z toho, co jsem četl, bylo v rozporu s tím, co vím, že většina lidí považuje za pravdu o baptistech.

Následující informace jsou nyní uvedeny na stránce “O nás” na webových stránkách našeho sboru:

Všeobecné kněžství Věříme ve všeobecné kněžství všech věřících a potvrzujeme svobodu a odpovědnost každého člověka navázat přímý vztah s Bohem bez vnucování víry nebo kontroly ze strany duchovních či vlády.

Autorita Písma – Věříme v autoritu Písma. Věříme, že Bible má pod Kristovým panstvím ústřední význam pro život jednotlivce i sboru. Potvrzujeme svobodu a právo každého křesťana vykládat a používat Písmo pod vedením Ducha svatého.

Autonomie sborů – Věříme v autonomii každého místního sboru. Věříme, že baptistické sbory mohou pod Kristovým panstvím svobodně určovat své členstvo a vedení, uspořádat své bohoslužby a práci, ordinovat ke službě kohokoli, koho považují za obdarovaného pro službu, a podílet se podle svého uvážení na větším Kristově těle.

Oddělení církve od státu – Věříme ve svobodu náboženství, svobodu pro náboženství a svobodu od náboženství. Podporujeme odluku církve od státu.

Kristovo panství – Vyznáváme, že Ježíš je Boží Syn, Mesiáš. Dal svůj život za nás a znovu a znovu přichází skrze Ducha svatého, aby se sdílel se svým lidem, církví.

Kristovo panství je něco, čeho si všechny formy baptistů váží, i když se učení o spasení a křtu v jednotlivých sborech liší. Kromě toho byla základní víra baptistů v moderní době překroucena, což způsobilo značné škody na jejich jménu (nemluvě o nedávných skandálech v Jižní baptistické konvenci).

“Lidem se říká, co si mají myslet a co mají dělat, a zdá se, že Duch svatý s tím má jen velmi málo společného.”

To platí zejména pro baptistický pohled na biblickou autoritu. Zatímco většina baptistů by považovala Bibli za konečnou příručku pro víru a praxi, dogmatičtí duchovní již neponechávají volný (nebo dokonce vzdělaný) výklad Písma na jednotlivci. Stejně jako v mnoha jiných věcech v naší společnosti je lidem říkáno, co si mají myslet a co mají dělat, a zdá se, že Duch svatý s tím má jen velmi málo společného.

(pozn. redakce: My, baptisté v Síti víry, věříme, že Nejvyšší autoritou naší víry a praxe je Ježíš Kristus, přítomný své církvi skrze Ducha svatého. Písma Starého a Nového zákona jsou nám primárním pramenem a normou Božího zjevení v Kristu.)

Autonomie sborů je dalším principem, o kterém by většina baptistů řekla, že se ho bez pochybností drží. V posledních dnech jsme však svědky toho, že větší denominační orgány vykonávají nad baptistickými sbory téměř zneužívající kontrolu – tvrdí, že pokud nebudete dělat a říkat přesně to, co chtějí oni, vyloučí vás.

Církev se stala mikrokosmem našeho rozděleného národa a s nárůstem křesťanského nacionalismu je svoboda věřících nyní ohrožena více než kdy jindy.

Většina baptistů by se také shodla na tom, že všeobecné kněžství věřících je ideálem, kterého si váží. Avšak “svoboda každého člověka navázat vztah s Bohem bez kontroly duchovenstva nebo vlády” se rychle vytrácí. Ve zprávách se setkáváme s příběhy, kdy baptističtí duchovní kontrolují své věřící velmi nezdravým způsobem, a zdá se, že v našem národě probíhá nekonečný boj o pravdu.

“To je ta nejnebaptističtější věc, jakou si lze představit.”

Nejvíce znepokojující odklon od historické baptistické víry se týká odluky církve od státu. První baptisté přišli do Ameriky, aby unikli státnímu náboženství, a byli pevně přesvědčeni, že ani jedno z nich nemá právo zasahovat do záležitostí druhého. Dnes se však z kazatelen většiny jižanských baptistických sborů káže politika se vší vervou a dá se říci, že ultrakonzervativci našeho národa by rádi viděli křesťanství přijaté jako státní náboženství. To je to nejnebaptističtější, co si lze představit.

Netvrdím, že existuje jediný “správný” způsob, jak být baptistou. Tvrdím však, že mnoho baptistických sborů se odchýlilo od historických baptistických zásad. Je nejvyšší čas, aby si pojem “baptistický” vzali zpět ti, kteří se drží baptistických ideálů.

Namísto omluvných slov: “My nejsme takoví baptisté,” bychom měli hrdě prohlásit: “Jsme skuteční baptisté!”

Žijme tedy radostně v tom, co nás odlišuje, a s pokorou pracujme na tom, abychom poskytli místa bezpečí a oddechu těm, kterým církve všech jmen ublížily. To, k čemu se hlásíme, se může lišit, ale naše povolání podle evangelia je stejné.

Justin L. Addington

Baptist Newa Global

Justin L. Addington

Justin L. Addington

Justin L. Addington působí jako služebník hudby a zastupující vedoucí personálu ve First Baptist Church of Savannah, Ga. Je držitelem bakalářského titulu v oboru hudební výchovy, magisterského titulu v oboru církevní hudby v oboru sborového dirigování a doktorského titulu v oboru teologie v oboru studií bohoslužeb. Chcete-li se o Justinovi a jeho práci dozvědět více, navštivte stránky www.justinladdington.com.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry