1

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům

Zásady: Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům

Zásady

Rick Warren káže v kostele Saddleback Church

Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům

Jako jižanský baptistický kazatel s několika generacemi kazatelů v rodině jsem byl v životě formován a vychováván SBC.

Tento otevřený dopis píši ze dvou důvodů:

Za prvé, jsem hluboce znepokojen sedmnáctiletým úpadkem naší denominace a ztrátou půl milionu členů jen v loňském roce. Žádná denominace nemůže takový úbytek vydržet.

Za druhé, mnozí mě žádali, abych vysvětlil, proč se sbor Saddleback odvolává proti rozhodnutí výkonného výboru na našem výročním shromáždění v New Orleans, které se koná za dva týdny.

Jižní baptistická konvence je mozaikou mnoha druhů baptistických “kmenů”, které se spojily, aby spolupracovaly na Velkém poslání. Jsme obecní baptisté (původní zakladatelé baptisté z roku 1609), baptisté probuzení, fundamentalističtí baptisté, kalvinističtí baptisté a mnoho dalších odrůd baptistů.

Od počátku byla naše jednota vždy založena na společném poslání, nikoli na společném vyznání. Prvních 80 let existence SBC jsme dokonce neměli ani žádné vyznání, protože zakladatelé byli rozhodně proti jeho existenci. (Zakladatelské dokumenty si můžete přečíst na adrese www.sbcstand.com). Věděli, že nikdy nedosáhneme toho, aby se 100 % baptistů stoprocentně shodlo na každém výkladu Písma.

“Věděli, že nikdy nedosáhneme toho, aby se 100 % baptistů stoprocentně shodlo na 100 % všech výkladů Písma.”

Proto se každá verze Baptistické víry a poselství (Baptist Faith and Message) nazývá “názorovou shodou” a opakovaně nás upozorňuje, že se nejedná o vyznání víry, které by mělo sloužit k vynucování doktrinální jednoty nebo k vylučování členů naší denominační rodiny. Členové vaší vlastní rodiny často zastávají opačné názory, ale vy se jich za to nezříkáte. Navzdory neshodám je stále milujete.

“Konsenzus” znamená “obecně dohodnutý”. Neznamená to “všeobecně nebo jednomyslně odsouhlasený”.

Například žádný z delegátů našich sborů, kteří hlasovali proti změnám provedeným v revidované Baptistické víře a poselství 2000, nebyl vyloučen, přestože s některými výroky nesouhlasil. To je baptistický způsob. Nikdy jsme nepožadovali, aby všichni baptisté souhlasili s každým výkladem.

Ve skutečnosti již 178 let jižní baptisté souhlasili s tím, že se neshodnou na desítkách a desítkách doktrinálních rozdílů, abychom přesto mohli spolupracovat pro evangelium.

Současné rozhodnutí Výkonného výboru (Executive Committee) otevře Pandořinu skříňku nezamýšlených důsledků, pokud ho neodmítneme. Zásadním způsobem zničí čtyři historické odlišnosti jižních baptistů, na nichž byla konvence našimi zakladateli organizována.

Toto rozhodnutí:

  • změní základ naší spolupráce
  • změní základ naší identity
  • centralizuje moc ve výkonném výboru a odebere sborům autonomii
  • změní naše vyznání ve vyznání víry, proti čemuž se baptisté vždy stavěli. Všichni jsme vyrůstali s heslem “Nemáme žádnou knihu kromě Bible a nemáme žádné vyznání víry kromě Krista!”.

Naše výzva ke zrušení rozhodnutí výkonného výboru nežádá žádného baptistu, aby změnil svou teologii. Vůbec ne. Převážná většina jižních baptistů je komplementární. Odmítáme však myšlenku, že jižní baptisté, kteří s tím nesouhlasí, jsou existenční hrozbou pro naši konvenci a nejsou pravými baptisty.

Chceme spolupracovat na Velkém poslání. Žádáme pouze, aby se jižní baptisté chovali jako jižní baptisté, jak to děláme již 178 let, a aby i nadále zůstali společenstvím nezávislých sborů, které se shodnou na tom, že se v mnoha věcech neshodnou, aby se shodly na společném naplňování našeho poslání.

Toto by mohl být nejlepší okamžik jižních baptistů. Měla by to být chvíle, kdy řekneme “ne” tomu, abychom se stali denominací založenou na vyznání víry (jako někteří presbyteriáni, kteří mají 11 vyznání víry a konfesí), a místo toho znovu potvrdíme, že nás spojuje Velké poslání, a ne doktrinální jednotnost v každé jednotce a drobnosti.

Toto by měl být okamžik, kdy více než 47 000 autonomních, nezávislých a svobodu milujících sborů řekne ne přeměně Výkonného výboru v teologické magisterium, které řídí věčnou inkvizici sborů a dělá z Výkonného výboru centralizovanou hierarchii, která říká našim sborům, koho mají zaměstnávat a jak jim mají říkat.

Toto je hlasování o potvrzení Bohem dané svobody každého baptisty vykládat Písmo jako baptista – tím, že řekneme ne těm, kteří tuto svobodu popírají. Toto je hlasování o potvrzení evangelizace tím, že řekneme ne frakcionářství. Je to hlasování o tom, abychom se znovu zaměřili na Velké poslání a řekli ne Velké inkvizici, která promarní obrovské množství času, peněz a energie, jež bychom měli investovat do oživení našich sborů.

Je to hlasování o tom, abychom i nadále zůstali denominací Lottie Moonové a Annie Armstrongové – dvou silných, zbožných žen, které neohroženě mluvily k mužům a všude je vyzývaly k prioritě misií, a abychom řekli ne těm, kteří by tyto ženy jižních baptistů umlčeli.

Toto je hlasování o potvrzení našich zakládajících dokumentů, které trvají na tom, že naše jednota má být založena na tom, že se ve svých činech zcela podřizujeme Kristu, a ne na mentálním podřízení se lidmi vytvořeným vyznáním víry.

“Podejte mi Bibli a já ji podepíšu jako svou autoritu.”

Podejte mi Bibli a já ji podepíšu jako svou autoritu. Bible je jedinou autoritou baptistů.

Toto je hlasování o tom, aby baptisté upřednostňovali společnou práci na léčení bolestí světa ve jménu Ježíše místo vzájemného hnidopišství kvůli našim četným rozdílům.

Pro jižní baptisty je nezávislost a svoboda našich sborů velkou silou. Silnou stránkou je i naše odmítání centralizované hierarchie. Silnou stránkou bylo i naše odmítnutí vynutitelného vyznání víry. Teprve v posledních 17 letech, kdy jsme se od těchto historických silných stránek vzdálili, začala naše denominace rychle upadat.

SBC rostla 80 let – 80 let! – bez jakéhokoli vyznání víry, protože naše jednota nikdy nebyla založena na vyznání víry. Pak jsme rostli dalších 90 let – s konsensuálním vyznáním, které nikdy nebylo použito k vyloučení lidí na základě výkladu.

V naší 178leté historii se teprve v posledních osmi letech Baptistická víra a poselství staly zbraní a proměnily se v krédo pro vylučování. Stalo se tak na základě chybné novely ústavy SBC přijaté v roce 2015. Naši zakladatelé se dnes obracejí v hrobě.

“Teprve v posledních osmi letech se Baptistická víra a poselství staly zbraní a proměnily se v krédo pro vyloučení.”

V historii USA, když si lidé uvědomili, že je nějaký ústavní dodatek špatný, měli občané právo a povinnost jej zrušit. Stejně tak si jižní baptisté musí vzít zpět svou denominaci tím, že zruší nekřesťanský dodatek z roku 2015, abychom mohli být opět pravými baptisty.

Jižní baptisté vědí, jak pokorně napravovat křivdy. Nedávno jsme to právě začali dělat s oběťmi sexuálního zneužívání v našich sborech. V roce 1995, na 150. výročním shromáždění v Atlantě, došlo k dalšímu historickému, Krista ctícímu okamžiku, kdy jižní baptisté napravili těžké historické zlo přijetím “Rezoluce o rasovém smíření”.

V této pokorné rezoluci jižní baptisté vyjádřili lítost a pokání nad hříchem otroctví, zavrhli rasismus, omluvili se našim afroamerickým bratrům a sestrám a pokorně požádali o zahájení procesu smíření. Vzpomínám si, jak jsme s Kayem seděli vedle černošského kazatele a jeho ženy, kteří při schvalování této rezoluce plakali. Od té doby našly v našem konventu domov tisíce nebělošských sborů.

Tento růst byl výsledkem nápravy! Můžeme to udělat znovu.

Pokud nenapravíme směr, kterým jsme se osm let ubírali, tím, že řekneme ne chybnému rozhodnutí výkonného výboru a poté zrušíme nekřestanský dodatek z roku 2015, bude náš konvent nadále slábnout a zmenšovat se.

Budou pokračovat boje a třenice mezi kmeny a frakcemi, nekřesťanské nadávky, promarněný čas, peníze a energie konventu, ztráta důvěry a důvěryhodnosti, pokračující úbytek členů a zánik základů spolupráce, na nichž byl tento orgán založen. Tento základ – společné poslání, nikoliv konfese – byl geniálním zakladatelským prvkem, který učinil SBC velkou.

To je důvod, proč náš sbor napadá toto rozhodnutí: Ne kvůli sobě, ale kvůli budoucnosti a povaze SBC, která visí na vlásku.

Důsledky tohoto precedentu nelze podceňovat. Proto vás, přátelé, vyzývám, abyste na výročním shromáždění v New Orleans šli hlasovat proti.

Rick Warren

Baptist News Global

Rick Warren

Rick Warren

Rick Warren je zakládajícím kazatelem megasboru Saddleback Church, která má několik kampusů a sídlí v kalifornském Orange County. Je autorem knih The Purpose-Driven Life a The Purpose-Driven Church.

Poznámka redakce: Rick Warren zveřejnil tento otevřený dopis v pátek 2. června a rozeslal ho různým médiím, včetně BNG. Místo toho, abychom o dopise napsali zprávu, rozhodli jsme se celý dopis zveřejnit jako jeho názor.

Související článek: Rick Warren: Písmo změnilo můj názor na ženy ve službě

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry