Zásady: 12. Věříš Bibli?

“Věříš Bibli?” Jednoduchá, zdánlivě neškodná otázka, že? Ne tak rychle.

Zásady: 12. Věříš Bibli?

Zásady

Věříš Bibli?

“Věříš Bibli?” Jednoduchá, zdánlivě neškodná otázka, že? Ne tak rychle.

Nedávno jsem dostal tuto otázku (z ničeho nic). Když jsem se zeptal, co vyvolalo otázku, přišla odpověď, že jsem známý jako přítel lidí, jejichž názory nebyly dostatečně ortodoxní (ne dost ortodoxní, tedy pro toho, kdo se ptal). Jinými slovy, skutečná otázka nebyla: Věříš Bibli? Skutečná otázka zněla: Věříš Bibli tak, jako já?

Přemýšlejte o tom. Mnohokrát “Věříš Bibli?” není otázka víry (jsi si jistý, že toto je Boží slovo?), ale otázka výkladu (dospíváš ke stejným závěrům jako já, když čteš Písmo?).

To je problém s příliš zjednodušenou otázkou, jako je: „Věříš Bibli? Nic to neřeší. 

V letech před občanskou válkou v USA věřili Bibli jak otrokáři, tak ti, kteří byli proti otrokářství. Ale dospěli k velmi odlišným závěrům, protože jinak vykládali Boží slovo. 

Některé křesťanské sestry a bratři věří, že mluvení neznámými jazyky je aktuálním duchovním darem, který je třeba v církvi praktikovat. Jiní se domnívají, že taková praxe není pro dnešek. Ale obě strany věří Bibli.

Vždycky mě pobaví, když lidé říkají: „Jsme lidé, kteří věří Bibli; když se dostaneme k nějakému verši Písma, poslechneme ho, tečka.“

Opravdu? Deuteronomium 21:18-21 nám říká, abychom ukamenovali neposlušné dítě. Jak se vám to osvědčilo? Na základě této praxe by nám brzy došly děti! 

Někdo, kdo věří, že ženy by neměly mít vedoucí nebo učitelskou roli v církvi, cituje 1. Korintským 14:34 nebo 1. Timoteovi 2:12; někdo, kdo věří, že ženám je dovoleno podílet se na všech službách, cituje Skutky 21:9, Římanům 16:1 nebo 1. Korinťanům 11:5. Vidíte? Ne víra, ale interpretace.

Rozhodujícím vodítkem při výkladu Písma je osoba a dílo Ježíše Krista, našeho Pána (Jan 5:39-40; 14:6). Jinými slovy, Ježíš je optikou, kterou se čte celá Bible. Máme nějaké interpretační otázky týkající se některých válek a zabíjení ve Starém zákoně? Co řekl Ježíš o násilí a odplatě? Cítíme v novozákonní církvi napětí, pokud jde o roli žen? Jak se Ježíš choval k ženám?

Sbor, vw kterém v současnosti sloužím, se hlásí k vyznání víry jižních baptistů Baptist Faith and Message z roku 1963 (nikoli k verzi z roku 2000). Osobně věřím, že mezi mnoha nedostatky vydání z roku 2000 je vynechání věty:

„Kritériem, podle kterého má být Bible vykládána, je Ježíš Kristus.“ 

Bez Ježíše Krista jako našeho klíče k porozumění jsme ponecháni rozmarům nejnovějšího teologického výstřelku nebo církevního honu na čarodějnice.

V rámci přípravy na výuku semináře o výkladu Bible pro studenty na Ukrajině letos na podzim jsem si sepsal několik základních provozních principů a předpokladů. Nejsou dokonalé, ani nejsou vším, co je třeba říci. Ale jsou začátek.

1. Bible je Boží inspirované Slovo. Tečka. Nehádejme se o slovech jako neomylnost nebo omylnost, která zaberou 13 odstavců k vysvětlení toho, co nemáme na mysli.

2. Tentýž Duch svatý, který vedl původní autorství, také vede výklad (2. Petrův 1:20-21). Jan Kalvín napsal: „Slovo Boží se děje, když tentýž Duch, který byl přítomen tomu, kdo ho psal, je přítomen tomu, kdo ho čte.

3. Písmo máme vykládat ve světle Božího charakteru.

4. Ježíš Kristus je kritériem, podle kterého se vykládá celé Písmo.

5. Než budeme vědět, co Písmo znamená pro nás, musíme zjistit, co znamenalo Písmo kdysi. Gordon Fee a Douglas Stuart napsali: „Bible nikdy nemůže znamenat to, co nikdy neznamenala.

Překlad: Kniha Zjevení nemůže mít nějaký nejasný význam pouze pro 21. století; muselo to něco znamenat pro věřící v prvním století, kteří byli brutalizováni římským imperialismem.

6. V našem výkladu Bible je velká vzdálenost mezi tehdejší dobou a dneškem odstraněna Duchem svatým a trpělivým, zručným studiem.

7. Jako děti Boží v Kristu mají všichni stejné právo, výsadu a odpovědnost vykládat Písmo.

8. Bibli je třeba vykládat s pokorou. Žádný jednotlivý věřící nebo skupina nemá celou Boží pravdu. Potřebujeme moudrost věků a celého těla Kristova.

Starý vtip říká: „Baptisté věří Bibli; ale prostě nevědí, co říká!” 

Ve zralejších letech jsem si přestal lámat hlavu nad tím, zda lidé berou Bibli doslovně, nebo ne, a začal jsem se ptát, zda ji berou vážně.

DOYLE SAGER

Baptist Newv Global

Doyle Sager

Doyle Sager, sloupkař Word&Way a hlavní kazatel v First Baptist Church v Jefferson City, Missouri, zemřel v pátek 22. ledna 2021 po boji s rakovinou. Bylo mu 69 let.

Doyle Sager se také angažoval v zastávání se chudých prostřednictvím Bread for the World a Missouri Faith Voices, kde se zabýval otázkami jako predátorské půjčky, imigrace, rasová spravedlnost, rozšíření Medicaid, potřeby městské dopravy, volební práva, environmentální spravedlnost a globální potravinová bezpečnost. Sloužil pětileté období v Komisi pro sociální a ekonomickou spravedlnost Baptistické světové aliance a v roce 2020 byl zvolen na pětileté období jako místopředseda komise BWA pro péči o stvoření.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry