Zneužívání: 39. Jak se opovažují zveřejnit ten seznam!

Zneužívání: 38. Jak se opovažují zveřejnit ten seznam!

Zneužívání

Jak se opovažují zveřejnit ten seznam!

Zuřil jsem. Stále zuřím.

Teprve včera jsem se dozvěděl o seznamu1, který byl sestaven a rozeslán členům Jižní baptistické konvence a který obsahuje více než 170 sborů, kde ženy slouží jako kazatelky. Seznam byl zjevně sestaven jako předehra k pokusu o vyloučení těchto sborů z konventu ještě letos v létě.

Můj sbor už dávno setřásl prach SBC z našich sandálů, takže o dění v konventu mám přinejlepším jen okrajové povědomí, ale nepřekvapilo by mě, že by k něčemu takovému mohlo dojít.

Ale pak mi dnes ráno jeden přítel poslal zprávu s tímto seznamem1. Otevřel jsem ho. Neměl jsem to dělat, ale udělal jsem to.

Začal jsem listovat, nejprve se zvědavostí a s trochou obav. A pak jsem na začátku dokumentu uviděl tvář, kterou jsem poznal. Drahá přítelkyně a kolegyně v kazatelské službě.

A pak další.

A další.

Krev se mi začala vařit. Začal jsem svému příteli zuřivě psát: “Jak se opovažují?” Začal jsem novým a hlubším způsobem chápat hněv, který musel Ježíš cítit v chrámu těsně předtím, než začal obracet stoly.

Ty tváře v dokumentu jsou tváře žen, se kterými jsem sloužil Bohu. Jsou to ženy, které kázaly ve shromážděních, zatímco já i ostatní jsme pozorně naslouchali jejich hluboké moudrosti. Podávaly mi přijímání. Sloužili jsme jeden vedle druhého, sloužily jako spolupracovnice a kolegyně v kazatelské službě. Některé z nich seděly v mých kurzech na Baptistickém teologickém semináři v Richmondu.

Jak se někdo opovažuje říkat, že je Bůh nepovolal ke službě? Jak se někdo opovažuje tvrdit, že je Bůh nevybavil, aby věrně sloužily ve svých sborech?

“Už jen procházení tohoto seznamu mi připadalo jako narušení soukromí nebo něco víc.”

Už jen procházení tohoto seznamu mi připadalo jako narušení soukromí nebo něco víc. Připadalo mi to invazivní, dokonce zlovolné nebo dravé. Na seznamu jsou jména a tváře desítek kamarádek a kolegyň v kazatelské službě. Jsou na něm adresy sborů spolu s jejich jmény a tvářemi vytrženými z internetu.

Připadá mi to jako hon na čarodějnice. Seznam obětí. A útok na jejich důstojnost jako milovaných Božích dětí.

Zdá se, že lidé, kteří tento seznam sestavili a sdílejí, se ze všech sil snaží postavit do role strážců náboženského establishmentu, proti kterému Ježíš tak tvrdě bojoval. Tolik bojují za přísnou doktrinální (ale ne biblickou) čistotu, zatímco Ježíš stále hlásá poselství lásky, přijetí a začlenění.

Jak se opovažují?

Mají svůj seznam, a tak chci v odpovědi nabídnout alternativní seznam. Před několika lety jsem byl pozván, abych přednesl proslov při ordinaci jedné z žen, které se objevují na seznamu SBC. Nabízím zde zkrácenou formu tohoto obvinění jako připomínku toho, že Bůh vždy povolával ženy ke spolupráci jako kazatelky, učitelky, vizionářky, prorokyně a jinak.

Kéž si vždy vzpomenete na Junii, významnou apoštolku Ježíše Krista a vůdčí osobnost rané církve. Kéž stejně jako ona pamatujete na to, že vás Kristus posílá do světa s určitým cílem a s poselstvím lásky, naděje a dobré zprávy, o kterou se máte podělit.

Kéž si vzpomenete na Deboru, ohnivou ženu, prorokyni a největší ze všech biblických soudců, která tak věrně vedla Izraelity ve válce a pak 40 let v míru.

Kéž nikdy nezapomenete na Marii a Martu, které se podílely na tom, že Ježíše hostily ve svém domě. Kéž si občas vzpomenete, že máte být jako Marta, usilovně pracovat na tom, abyste vše zvládly, být pohostinné a vytvářet prostor pro lidi ve svém životě i ve své církvi.

Ale kéž si také nezapomenete vyhradit čas, abyste napodobily Marii, abyste seděly a naslouchaly u Ježíšových nohou, abyste trávily čas modlitbou a rozjímáním. Kéž nikdy nepracujete tak usilovně, abyste zanedbávaly svůj vlastní hluboký vztah s Bohem, protože právě v tomto prostoru kontemplace rozvíjíme své životně důležité spojení s Bohem, které je ve službě tak důležité.

Kéž stejně jako Mojžíšova sestra Miriam zpíváte, tančíte a slavíte, když se podílíte na pokračujícím Božím díle osvobození ve světě.

Kéž si neustále připomínáte Chuldu, prorokyni, s níž se král Jóšijáš radil, když jeho úředníci objevili v chrámu knihu Zákona. Kéž vás inspiruje k odvaze, protože králi řekla tvrdá slova pravdy a otevřela cestu k pokání a návratu k pravé a smysluplné bohoslužbě pro ty, kteří sešli z cesty.

“Kéž vždy důvěřujete Boží prozřetelnosti a jste si jisté, že vás Bůh povolal – ano, právě vás – k vedení v takové době, jako je tato.”

Kéž máte stejně jako Vašti odvahu, která je nutná k tomu, abyste se vzepřely mocným. A kéž máte dost odvahy vzdorovat jako porodní báby Šifra a Púa.

Kéž ovšem máte stále na paměti Samaritánku u studny, která měla odvahu nejen jít do teologického dialogu se samotným Ježíšem, ale také být otevřená novým myšlenkám o tom, co Bůh ve světě chystá – a pak jít a kázat všem, kdo chtěli poslouchat.

Kéž stejně jako Ester vždy důvěřujete Boží prozřetelnosti a jste si jisté, že vás Bůh povolal – ano, právě vás – k vedení v takové době, jako je tato.

A konečně, stejně jako Marie Magdaléna, apoštolka apoštolů, ať máte stále otevřené oči, abyste byly svědky zázraku vzkříšení ve svém životě i v životech druhých. Amen.

Kolik dalších žen bychom mohli v tomto biblickém výčtu zmínit? Támar? Nóahu? Raab? Chanu? Rút? Priscillu? Chloe? Fóbé? Euodii a Syntyché? Mohu pokračovat.

Dovedu si představit, že kazatel, který sestavil tento seznam SBC, si bude muset najít čas a vyhledat některá jména biblických žen, na která zřejmě zapomněl. Doufám, že až to udělá, vzpomene si, kolik z nich se odvážilo vzepřít mocným mužům, aby podpořily Boží božský plán ve světě.

Kromě toho doufám, že sbory a jejich věrné kazatelky, které jsou uvedeny na seznamu SBC, buď preventivně opustí konvent, nebo budou radostně vyhozeni.

Až se tak stane, doufám, že své zdroje a nadšení pro službu Bohu přenesou jinam. Až setřesou prach ze svých sandálů, budou osvobozeni k další věrné službě Bohu a bude jim lépe.

Arthur M. Wright Jr.

Baptist News Global

Poznámka:

Zpráva se seznamem, která koluje v SBC:

Co je to pastor?

Změňte ústavu SBC v zájmu jednoty v pravdě

Mnozí tvrdili, že kazatelky v SBC nepředstavují rostoucí problém, ale data říkají něco jiného. S odvoláním na oficiální studii Středozápadního baptistického teologického semináře z roku 2000 se odhadovalo, že by mohlo být někde mezi 50 a 75 ženami sloužícími jako kazatelky v SBC (viz zde).

Kazatel Mike provedl pouze malou revizi webové stránky churches.sbc.net (která se může pochlubit více než 50 000 sbory SBC) a našel více než 170 žen sloužících jako pastorky v SBC, jak je uvedeno v dokumentaci přiložené níže. Jak lze pozorovat, naprostá většina těchto sborů pochází z Virginie a Texasu. Je to jednoduše proto, že Virginie a Texas byly státy, které Mike a několik dalších kazatelových přátel mohli snadno přezkoumat.

Nejednalo se o vědeckou ani statistickou studii, i tak se ukazuje, že čísla neklesají, ale rostou. Nashville, máme problém a přijetí ústavního dodatku je součástí řešení.

Seznam ke stažení:

Arthur M. Wright Jr.

Arthur M. Wright Jr.

Arthur M. Wright Jr. je starším kazatelem Williamsburg Baptist Church v historickém Williamsburgu ve státě Virginia. Dříve působil jako docent spirituality a Nového zákona na Baptistickém teologickém semináři v Richmondu a jako rezidenční teolog Cooperative Baptist Fellowship of Virginia. Získal doktorát z biblických studií na Union Presbyterian Seminary v Richmondu.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry