1

Zneužívání: 63. Pokud je ‚celé Písmo zcela pravdivé a důvěryhodné‘, pak poslouchejte celé Písmo

Zneužívání: 63. Pokud je ‚celé Písmo zcela pravdivé a důvěryhodné‘, pak poslouchejte celé Písmo

Zneužívání

Drazí jižní baptisté, pokud je ‚celé Písmo zcela pravdivé a důvěryhodné‘, pak poslouchejte celé Písmo

Až se tento týden v New Orleansu sejdou delegáti sborů Jižní baptistické konvence na svém výročním zasedání, budou se zabývat žádostí kalifornského sboru Saddleback, aby zvrátil své vyloučení kvůli ordinaci žen do kazatelské služby. (Viz užitečný úvodník a navazující články Marka Wingfielda).

Minulý týden napsal Rick Warren, zakládající pastor církve Saddleback, otevřený dopis sborům SBC. Ve svém dopise se Warren zasazuje o teologickou rozmanitost mezi sbory SBC, které spojuje společné poslání nést evangelium až na konec země. Přestože Warren považuje spolupráci navzdory teologickým rozdílům za základ identity SBC, nedávná historie prozrazuje, že důležitá je především doktrinální čistota.

Ženy a Baptistická víra a poselství 2000

Debata o ženách ve vedení přímo souvisí s teologickými závazky k biblickým textům. Baptistická víra a poselství 2000 (BFM) začíná heslem “Písmo” (“Bůh” je druhé heslo). Tato úvodní část pojmenovává Bibli jako “dokonalý poklad božského poučení. Jejím autorem je Bůh, cílem spasení a obsahem pravda bez příměsi omylu. Proto je celé Písmo naprosto pravdivé a důvěryhodné”.

Šestá položka “Církev” objasňuje role vedení na základě biblických textů. Vezměme si například následující tvrzení: “Biblickými úředníky církve jsou pastoři a diakoni. Ačkoli jsou pro službu v církvi obdarováni muži i ženy, úřad pastora je omezen na muže, kteří jsou k tomu kvalifikováni Písmem”. BFM 2000 na podporu těchto tvrzení cituje řadu textů, které omezují ženské vedení.

Než budu pokračovat, měl bych uvést, že nejsem nestranným kritikem v otázce žen ve vedení (jako nikdy nikdo v žádném tématu). Mojr manželka je ordimovaná duchovní. Navštěvuji sbor, který vede žena – kazatelka. Můj doktorandský poradce je žena a jeden z nejhorlivějších čtenářů Písma, které znám. Mám kamarádky a kolegyně, které jsou mnohem lepšími vědkyněmi než já.

U podobných témat obvykle předpokládám, že nikdo nepotřebuje slyšet dalšího bělocha. Nedávno jsem se o tom zmínil své kazatelce a ona mi řekla: “No, je spousta bílých chlapů, kteří odmítají ženy jako vedoucí a kazatelky. Proč bychom to měli slyšet jen od nich?” A tak v duchu rozšíření konverzace nabízím následující úvahy.

Teologická rozmanitost a Písmo

Teologická rozmanitost, kterou Warren obhajuje, je zakotvena v samotném Písmu. V Lukášově evangeliu 8,1-3 se vedle mužských učedníků objevují ženy, včetně Marie Magdalény, Johanky, Zuzany a “mnoha dalších”. V Petrově kázání ve Sk 2,1-41 cituje proroka Joela, který hlásá, že “v posledních dnech” Bůh vylije Božího Ducha na “každé tělo” a “vaši synové a vaše dcery budou prorokovat” (Sk 2,17). Petr dále potvrzujícím způsobem cituje, že Bůh vylije Božího Ducha “i na mé otroky, muže i ženy … a budou prorokovat” (Sk 2,18).

“Teologická rozmanitost, pro kterou Warren argumentuje, je zakotvena v samotném Písmu.”

Jako člověk, který hodně píše o Listu Římanům, navrhuji, abychom se zabývali také Římanům 16. Zde Pavel na konci dopisu posílá pozdravy. Jedná se o druh materiálu, který lze snadno přehlédnout, ale který si žádá bližší pozornost.

V 1. verši apoštol doporučuje Fóbé těm, kdo jsou v Římě, a nazývá ji “diakonkou”, tou, která by měla být přijata, “jak se sluší na svaté”, a “patronkou” Pavla a ostatních (16,1) Každý z těchto titulů signalizuje, že Fóbé je významnou vedoucí osobností mezi prvními sbory.

Ikona Fóbé

Důvodem, proč Pavel vede Fóbé, je to, že je pravděpodobně doručitelkou dopisu, ale je také možné, že je to ona, kdo v Římě čte dopis nahlas a zabývá se teologickými otázkami a obavami příjemců dopisu. To znamená, že Fóbé, žena, je první vykladačkou a možná i první čtenářkou tohoto slavného dokumentu.

V 16. kapitole listu Římanům jde Pavel ještě dál. Ve 3. verši radí těm, kdo jsou v Římě, aby “pozdravili Priscu a Akvilu” a ty, kdo se sejdou “v jejich domě”. Pavel tuto dvojici jmenuje “mými spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří riskovali krk za můj život, jimž nejen já, ale i všechna shromáždění národů (nebo pohanů) děkují”. Všimněte si, že žena je zde jmenována jako první – což je praxe, která naznačuje její význam. V 16,6 si všímá “Marie, která mezi vámi tvrdě pracovala” a v 16,12 upozorňuje na Tryfenu, Tryfosu a Persis, což jsou ženy, o nichž Pavel tvrdí, že “pracovaly” ve službě po jeho boku.

Pavel také říká: “Pozdravujte Andronika a Junii, mé příbuzné a spoluvězně; jsou vynikající mezi apoštoly a byli v Kristu dříve než já” (16,7). Tento verš vyvolal mnoho obav. Problém se týká ženského jména “Junia”, které je nazýváno “apoštol”. Někteří tvrdí, že Pavel měl jistě na mysli “Juniáše”, tedy muže. V žádném případě by nenazval ženu “vynikající mezi apoštoly”. Jedním z problémů je, že mužské jméno “Junias” není v jiných textech ze starověkého světa doloženo, a tak Pavel pravděpodobně zdraví jiný pár, “Andronika a Junii”, které oba považuje nejen za apoštoly, ale i za “vynikající mezi apoštoly”.

Žádná z těchto poznámek k 16. kapitole listu Římanům není nijak nová. Navazuji na mnoho badatelů, kteří se shodují na důležité roli Fóbé a dalších (viz zejména užitečnou úvodní kapitolu v knize Beverly Roberts Gaventy Římanům: Pozvání k setrvání s evangeliem podle Pavla  When In Romans: An Invitation to Linger with the Gospel according to Paul).

Přesto se tyto texty neobjevují v citacích pod heslem “Církev” v Baptist Faith and Message 2000. Mohli bychom diskutovat i o dalších textech, ale jde o to, že “dokonalý poklad Božího poučení” není jednoznačný; v Písmu najdeme různé pohledy na teologii a praxi. Zdá se však, že SBC nemůže tolerovat různost výkladu v této věci; vše musí být důsledně konzistentní a jakákoli různost je chápána jako “směs nebo omyl”.

Slyšet všechny hlasy v Písmu

Obávám se, že SBC nastavila svůj teologický systém tak, že umožňuje, aby některé hlasy převážily nad jinými. Jakékoli napětí, jakákoli myšlenková nebo názorová různost, jakékoli alternativní hlasy v Písmu znamenají, že to všechno nemůže obstát. Systém je třeba střežit za každou cenu – i za cenu lidských obětí. Je to vysoká laťka, když každá historická a teologická záležitost v Písmu musí souhlasit bez jakékoli názorové či myšlenkové rozmanitosti.

“Obávám se, že SBC nastavila svůj teologický systém tak, že umožňuje, aby některé hlasy převážily nad ostatními.”

Navíc nutit biblické texty k naprosté shodě v každém bodě prostě není intelektuálně poctivý postoj. Jako by celý teologický aparát byl domečkem z karet: je křehký, jemně poskládaný. Proto je třeba dávat pozor, abyste tento domeček nerozrušili. Neotřásejte stolem. Nedýchejte příliš silně směrem ke kartám. A pokud vyjmete byť jen jednu z těchto karet, celá věc se rozpadne.

V Bibli je spousta textů, které byly křesťany použity jako zbraň proti lidem, včetně žen. Musíme však naslouchat všem hlasům v Písmu, včetně těch, které potvrzují a povzbuzují ženy jako vůdce. Uznání textů jako Lukáš 8, Skutky 2 nebo Římanům 16 (mimo jiné) jako zásadních hlasů v Písmu hrozí nabouráním pilíře vedoucí úlohy pouze pro muže.

Pokud se někdo chce držet neomylnosti a pravdivosti celého svědectví Bible, pokud je “celé Písmo naprosto pravdivé a důvěryhodné”, pak se ujistěte, že naslouchá celé škále hlasů.

Scott Ryan

Baptist News Global

Scott Ryan

Scott Ryan

Scott C. Ryan působí jako odborný asistent náboženství a biblických studií na Claflinově univerzitě v Orangeburgu ve státě S.C.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry