1

Zneužívání: 63. Saddleback a Fern Creek na sjezdu SBC stáli proti Al Mohlerovi

Zneužívání: 63. Saddleback a Fern Creek na sjezdu SBC stáli proti Al Mohlerovi

Zneužívání

Al Mohler vystupuje na sjezdu SBC proti sborům, které ordinují ženy a umožňují jim kázat.

Sbory Saddleback a Fern Creek se na sjezdu SBC postavily proti Al Mohlerovi

Zdá se, že karty byly poskládány v neprospěch Lindy Barnes Pophamové a Ricka Warrena ještě předtím, než se v úterý 13. června na výročním shromáždění Jižního baptistické konvence (SBC) vůbec chopili mikrofonu.

Jen asi hodinu předtím přijalo téměř 13 000 delegátů sjezdu v New Orleans bez větších debat dvě rezoluce, které byly namířeny právě proti případu, který měli tito dva veteráni obhajovat.

Dvě rezoluce

Jedna rezoluce chválila křesťanské ženy za jejich přínos k naplňování Velkého poslání a zavazovala jižní baptisty, aby vytvořili prostředí, “kde jsou ženy plně respektovány, oceňovány a mobilizovány jako spolupracovnice pro naplňování Kristova Velkého poslání a slávy Trojjediného Boha” – pokud nejsou pastorkami.

Druhá rezoluce tento respekt a mobilizaci dále kvalifikovala tak, že vyloučila ženy z pastorační a kazatelské služby. Prohlásila, že “biskup”, “starší”, “pastor” a “diakon” jsou jediné biblické úřady pro vedení církve, a vyzvala sbory SBC, aby “dodržovaly všechny biblické kvalifikace”, které Nový zákon pro tyto úřady vyžaduje – což znamená pouze muže.

Brian Gunter promlouvá k delegátům výročního shromáždění SBC v New Orleans v roce 2023.

Poselství bylo jasné, zvláště když se delegát Brian Gunter z Livingstonu ve státě La. pokusil pozměnit druhý návrh, který podle něj “nejasně” výslovně uváděl, že “uznáváme, že Bůh povolává ke službě v úřadu staršího/pastora/biskupů pouze muže”.

Zdálo se, že jeho pozměňovací návrh má širokou podporu, dokud nevstal ten, kdo pozměňovací návrh vypracoval – ultrakonzervativní floridský pastor Tom Ascol – a nenabídl lepší řešení. Jeho oprava, s níž Gunter souhlasil a delegáti ji snadno schválili, spočívala v odstranění malého kousku smířlivého jazyka, který do dokumentu vložil Výbor pro rezoluce: “ačkoli autonomní sbory se mohou lišit v použití a kategoriích týkajících se titulů pro zaměstnance”.

Odvolání dvou sborů

V této souvislosti se Warren a Pophamová postavili za odvolání proti vyloučení svých sborů ze SBC, protože podporují ordinaci žen a žen jako kazatelek.

Vystoupení Pophamové bylo pozoruhodné, protože je již 33 let kazatelkou v baptistickém sboru Fern Creek v Louisville ve státě Ky. a sama sebe označila za “konzervativnější než většina jižanských baptistických pastorů”. Warrenovo vystoupení bylo pozoruhodné, protože je zakládajícím kazatelem největšího a nejevangelizačnějšího sboru SBC, Saddleback Church v jižní Kalifornii.

Každý z kazatelů dostal tři minuty na to, aby přednesl argumenty, proč by delegáti měli jejich sbory znovu přijmout do SBC, a když překročili vymezený čas, byl každý z nich u mikrofonu přerušen. Na rozdíl od čehokoli, co se toho dne stalo kterémukoli řečníkovi předtím, oba kazatelé náhle zmlkli uprostřed věty, když jim byly vypnuty mikrofony.

A každý z kazatelů čelil vyvrácení jejich argumentů nikoli od výkonného výboru SBC a nikoli od mandátové komise SBC – které společně odhlasovaly vyloučení jejich sborů – ale od Ala Mohlera, prezidenta Jižního baptistického teologického semináře v Louisville. Předseda výkonného výboru David Sons pokaždé vyzval Mohlera, aby promluvil za oba výbory. Mohler přitom není členem ani jednoho z výborů.

Případ sboru Fern Creek

Pophamová přednesla plamenné evangelizační poselství o duchovních a biblických závazcích svého sedmdesátiletého sboru, který se nachází na skromném předměstí v nejvzdálenějším jihovýchodním cípu metropole Louisville.

“Víme, že Ježíš je jedinou cestou k Otci. Víme, že jeho slovo je dokonalé, a víme, že jednoho dne opět přijde. Ale také víme, že Duch svatý dává osvícení našim srdcím a myslí, a proto si nevykládáme všechna Písma stejně,” řekla v rychlé kadenci. “Věříme, že Bible umožňuje ženám sloužit způsobem, ve kterém se všichni neshodneme, ale přesto bychom měli být schopni spolupracovat.”

“Věříme, že Bible umožňuje ženám sloužit způsobem, se kterým všichni nesouhlasíte, ale přesto bychom měli být schopni spolupracovat.”

Vysvětlila: “Nejsme tu proto, abychom někoho z vás přesvědčovali, abyste ve svém sboru povolili ženy jako kazatelky; o to tu nejde. S některými z vás nesouhlasíme ve vaší víře a praxi – chci říct, podívejte se na sebe, extrémní kalvinisty, nesouhlasím s vámi; podívejte se na všechny, kteří během COVID zavřeli své sbory, nesouhlasím s vámi – ale nechci vás vyhazovat, protože jste součástí rodiny.”

Linda Barnes Pophamová promlouvá k delegátům výročního shromáždění SBC 2023 v New Orleans.

Baptistická víra a poselství – doktrinální prohlášení SBC – je “vyznání, a ne krédo”, prohlásila. Její sbor plně potvrzuje Baptistickou víru a poselství z roku 1963, než byla změněna tak, že pastory a kazateli mohou být pouze muži, řekla.

Z rozdělení své církve, sborů, které zůstaly v SBC, obvinila Satana: “Rozděluje tento konvent na kusy. Miluje skutky konané v temnotě. Miluje, když vidí náboženské vůdce sedět na chráněných a vypolstrovaných pontifikálních trůnech a nechat se pohltit tradicí, názory, mocí a neslanými” agendami, řekla předtím, než byl její mikrofon vypnut.

Mohlerovy námitky

Mohler také přednesl živou námitku, tvářil se zachmuřeně a často mával rukama.

“Sbory Jižní baptistické konvence jsou autonomní a my se nesnažíme zasahovat do autonomie žádné místního sboru,” řekl. “Zároveň má tento konvent výhradní odpovědnost za stanovení vlastního členství a za definování toho, co znamená být spolupracujícím jižním baptistickým sborem, sborem v přátelské spolupráci s Jižním baptistickým konventem.

“To se omezuje na dvě klíčová slova – ‘doktrína’ a ‘politika’ nebo ‘politické zřízení.”

Prohlásil: “Otázka ženy sloužící v kazatelské službě je otázkou zásadní biblické autority, která skutečně porušuje jak doktrínu, tak řád Jižní baptistické konvence. To je jediná otázka, kterou se dnes delegáti zabývají, ale je to otázka, které se nedá vyhnout.”

Případ sboru Saddleback

Warren, který v posledních týdnech zahájil jménem svého sboru totální kampaň pro styk s veřejností, mluvil rozhodně a vzdorovitě. Mohlera také jmenovitě vyzval a poznamenal, že Mohler “z nějakého důvodu dostane v této debatě dvakrát slovo” a prohlásí, čemu by měli jižní baptisté věřit.

Před setkáním Warren sdělil BNG a dalším, že pracovníci výkonného výboru SBC se zdrželi v odpovědích na jeho telefonáty a e-maily, neumožnili mu vystoupit před výkonným výborem ani před mandátovou komisí – přestože Mohler tak učinil.

Rick Warren promlouvá k delegátům výročního zasedání SBC v New Orleans v roce 2023.

Ve své tříminutové výzvě k delegátům Warren apeloval na rozmanitost s jednotou v SBC, což je podle něj dědictví denominace, v níž byl vychován.

“Pokud si myslíte, že každý baptista smýšlí stejně jako vy, jste na omylu,” řekl. “To, co máme společné, je společný závazek k neomylnosti a neklamnosti Božího slova a k Velkému poslání Ježíše Krista. Nikdo nežádá žádného jižního baptistu, aby změnil svou teologii. Nežádám vás, abyste souhlasili s mým sborem. Žádám vás, abyste se chovali jako jižní baptisté, kteří historicky souhlasili s nesouhlasem v desítkách doktrín, aby mohli sdílet společné poslání.”

“Budeme se k egalitářským baptistům chovat se stejnou milostí, jakou jsme projevovali kalvinistům?” “Ano,” odpověděl.

V ostré narážce na Mohlera – který byl hlavním dovozcem kalvinismu do SBC – Warren řekl: “V roce 2013, kdy byli kalvinisté pod palbou, se baptisté dohodli, že se neshodnou, a rozkol byl odvrácen. Budeme se nyní, o deset let později, chovat k egalitářským baptistům se stejnou milostí, jakou jsme projevili kalvinistům?”

Sbory SBC by měly být vyloučeny ze společenství “za všechny druhy sexuálních hříchů, rasových hříchů, finančních hříchů, hříchů vedení, hříchů, které poškozují svědectví naší konvence”, vyzval Warren. “Ale 1 928 sborů s ženami v pastoračním personálu nezhřešilo. Pokud jsou doktrinální neshody mezi baptisty považovány za hřích, pak nás všechny vyloučí.”

Ústava SBC říká, že sbory se musí “úzce ztotožnit” s Baptistickou vírou a poselstvím, nikoli “zcela ztotožnit”, dodal Warren. “Baptistická víra a poselství má 4 032 slov. Saddleback nesouhlasí s jedním slovem. To je 99,99999999999 % souhlasu. Není to dost blízko?”

Warren dále vyzval Mohlera, který veřejně prohlásil, že výbor, který vypracoval návrh revize Baptistické víry a poselství z roku 2000 – výbor, v němž Mohler působil – zamýšlel zákaz žen jako kazatelek vztahovat na “každou pozici zaměstnance” s titulem kazatel, a proto brání ženám vyučovat.

Warren uvedl, že osobně kontaktoval více než polovinu členů původního redakčního výboru a “sedm z nich mi řeklo, že se Al mýlí. Ve skutečnosti před hlasováním o Baptistické víře a poselství z roku 2000 dokonce Al ve svých rodných novinách uvedl, že neomezuje ženy v tom, aby byly asistentkami kazatele. Přečtěte si to v Courier Journal.”

V archivu Louisville Courier-Journal z 19. května 2020 je článek o revizích Baptistické víry a poselství a Mohlerův výklad o úloze žen ve službě. V článku se píše: “Muži v kazatelském povolání jsou velmi důležití:

Výňatek z Courier-Journal z 19. května 2000.

Mohler zde uvedl, že ona klauzule potvrzuje, že ženy mohou pracovat jako asistentky pastora, ale “není pochyb o tom, že v Novém zákoně, zejména v Pavlových spisech,” že role mužů a žen “nejsou totožné, ale vzájemně se doplňují”. Řekl, že pro většinu jižních baptistických sborů to “není problém”, protože jen málo z nich kdy ordinovalo ženy. “Po téměř 2000 let křesťanské sbory jednomyslně chápaly kazatelský úřad jako vyhrazený mužům,” řekl.

Mohlerovo druhé vyvrácení námitky

Ve svém vlastním živém vyvrácení Warrenových námitek Mohler prohlásil, že jeho dřívější názory na ženy jako kazatelky byly Warrenem “zkresleny”.

Mohler dále řekl, že on sám nemá právo říkat, co znamená Baptistická víra a poselství, ale že to mají určovat delegáti výročního shromáždění.

Formulace z roku 2000 o tom, že úřad kazatele je omezen na muže, “byla vložena proto, že před 30 lety hrozilo, že tato otázka tuto denominaci rozvrátí”, řekl. “Definice ‘přátelské spolupráce’ dospěla k tomu, že to byla otázka, která by ohrozila kooperativní soudržnost a věrnost.”

Konkrétně “se na tuto otázku díváme proto, že se jižní baptisté rozhodli, že to není jen záležitost církevní politiky, není to jen záležitost hermeneutiky, je to záležitost biblického závazku, závazku vůči Písmu, které podle našeho jednoznačného přesvědčení omezuje úřad kazatele na muže,” pokračoval Mohler. “Je to otázka biblické autority. Je to otázka, která ve skutečnosti vedla k jednotě Jižní baptistické konvence.”

Sbor Saddleback musí být vyloučen ze společenství SBC ne proto, že by nedělal “dobré věci podle evangelia”, ale proto, že “odmítá konfesní chápání Jižní baptistické konvence v této otázce”.

Rovnostářství, které nyní nabízejí sbor Saddleback a Warren, “není to, kam se Jižní baptistická konvence chystá směřovat”, řekl Al Mohler.

MARK WINGFIELD

Baptist News Global

Delegáti výročního zasedání Jižní baptistické konvence potvrdili vyloučení Saddleback Church.
Pro vyloučení – 88,46% (9.437 delegátů),
Proti – 11,36% (1.212 delegátů).

Baptist Press

Mark Wingfield

image 1
Mark Wingfield 

Mark Wingfield slouží jako výkonný ředitel a vydavatel Baptist News Global. Je autorem nově vydané knihy Honestly: Telling the Truth About the Bible and Ourselves.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry