Zprávy: 41. Baptisté v Rusku: “Bože, chraň nás před válkou!”

Předseda baptistů Ruska: „Co by dnes Ježíš udělal v našem kontextu, co by řekl a udělal?”

Zprávy: 41. Baptisté v Rusku:

Zprávy

Baptisté v Rusku: “Bože, chraň nás před válkou!”

Rada Ruské unie evangelikálních křesťanů-baptistů (ECB)

Předseda baptistů Ruska: Modleme se, aby se nad námi Pán smiloval a chránil nás před válkou

Předseda Ruské unie evangelikálních křesťanů-baptistů (ECB) Pjotr ​​Miškijevič při setkání s vedoucími-kazateli bratrstva odpovídal na otázky kazatelů Evropské baptistické federace a Světové baptistické aliance týkající se situace v Rusku a ve světě, informoval Christian Megaportal inVictory s odkazem na baptist.org.ru.

„V současné době jsou oči celého světa upřeny k našemu regionu, kladou se otázky týkající se Ukrajiny a Ruska. Bylo mi položeno několik otázek. Vyjádřil jsem několik postojů,“ řekl Piotr Miškievič.

1. Věřící by měli být SVĚTLEM a SOLÍ v tomto světě problémů, starostí a úzkostí. V tomto světě hříchu musí poselství našeho milujícího Spasitele, Pána Ježíše Krista, pokračovat. A my, jako věřící, jako křesťané, kteří následovali Pána, bychom si měli položit otázku „co by dnes Ježíš udělal v našem kontextu, co by řekl a udělal?”

2. Hlavním úkolem, hlavním smyslem příchodu Pána Ježíše Krista na zem nebyla politická akce – bojovat proti Římské říši nebo se stát Králem pozemského království, ale přinést SPÁSU trpícím a hříšným na světě – a VYKOUPIT je z hříchu. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS SE STAL SMIŘOVATELEM – každý člověk na této zemi potřebuje pečovat o svou duši a smířit se s Bohem, pak můžeme splnit přikázání, které Kristus zanechal církvi: „Milujte se navzájem“, pokud je srdce naplněno vírou a láskou k Pánu, pak můžeme přijímat, odpouštět a milovat své bližní.

3. Království Kristovo, Království Boží není z tohoto světa. Je to Království, kde vládne Pán Ježíš Kristus. A především Pán touží po pokání a po tom, aby se člověk odvrátil od hříšných skutků k Bohu, odmítl skutky satana a začal Pána následovat. 

Pozemský život utíká velmi rychle a my budeme muset stát před Božím soudem a hlavní otázkou bude – ne kolik jste vydělali, kolik domů jste postavili, kolik peněz bylo na bankovním účtu – ale otázka: Věříš v Pána Ježíše Krista? Žil jsi pravdu?

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Micheáš 6:8

4. Žijeme v těžkých časech. Zde je to, co píše apoštol Pavel ve 2 Timoteovi 3:

1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3 bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5 budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

V naší době lidé hledají svůj prospěch a jak chránit své zájmy. Každý věří, že svou „pravdu“ dokáže ji doložit. Toto jsou chvíle, kdy pozemští vůdci nemohou vyřešit problémy a potřebují prostředníka (smiřovatele), o kterém mluví kniha Zjevení.

Každý z nás se potřebuje podívat na sebe. Zkontrolujte stav naší víry a naši cestu víry před Bohem. Jak důležité je volat k Bohu (1 Timoteovi 2), modlit se za pozemské krále, za vládce – abychom vedli tichý a klidný život – aby se šířilo evangelium, aby byla posílena Kristova církev .

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
2 Tess. 3:16

MODLETE SE DÁL, aby se nad námi Hospodin smiloval a ochránil nás před válkou, aby vládci a státní úředníci byli moudří a rozhodovali v bázni Boží.

Církev musí nadále utěšovat, kázat Boží slovo a být věrná Kristu. Pojďme zkontrolovat naše lampy. Buďme duchovně bdělí, nebojme se, ale vydejme svědectví o Pánu, zůstaňme v Jeho Slovu a modlitbě.

OPRAVDOVÝ POKOJ, BOŽÍ ŠALOM, můžeme najít pouze v Bohu.

Modlíme se za vás, kazateli Pjotre Miškijeviči, předsedo unie ECB

Zdroj: https://ieshua.org/glava-baptistov-rossii-molimsya-chtoby-gospod-pomiloval-nas-ot-vojny.htm

Ieshua.org

2. února 2022

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů