Teologické kolokvium 2015

Teologická komise BJB vás srdečně zve na Teologické kolokvium, které se uskuteční v neděli 22.11.2015 od 15:00 ve sboru BJB v Praze 4 Na Topolce s následujícím programem. Téma: “Baptisté a některé aspekty ekumeny” 15:00 – Zahájení, píseň, modlitba 15:10 – Nástin vztahu víry, spasení a skutků v Novém zákoně (Blahoš Fajmon) 15:30 – Diskuse…

Materiály TK: Ordinace

Milé sestry a bratři ve sborech BJB, Prvním uceleným tématem, kterému se věnovala teologická komise BJB po svém zvolení (v roce 2012), byla problematika ordinace. Toto téma jsme si sami vybrali po úvodních setkáních, ve kterých jsme především hledali, jak by mohla a měla práce komise vypadat. Vyšli jsme z předpokladu, že ordinační praxe je na…

Teologické kolokvium 2014

Teologická komise Bratrské jednoty baptistů vás zve na Teologické kolokvium BJB, které se uskuteční v sobotu 15. listopadu 2014 Tématem setkání jsou „Starozákonní texty a jejich vztah k současné křesťanské praxi“ Program: 9:00 – Zahájení, píseň, modlitba 9:10 – Uvedení k tématu (Jáchym Gondáš) 9:20 – Příspěvky (Jan Koukal, Erik Poloha, Radek Pospíšil, Martin Stepanenko) 10:30 –…

Eucharistie/Večeře Páně – zpráva z dialogu zástupců BWA a ŘKC

Výtah z dokumentu “Slovo Boží v životě církve, Zpráva mezinárodních rozhovorů mezi Římskokatolickou církví a Světovým svazem baptistů, 2006-2010” 116. Eucharistie/Večeře Páně[1] je pro církev zásadní. Eucharistii/Večeři Páně slavíme v poslušnosti Ježíšovu příkazu: „To čiňte na mou památku“ (1. Kor 11,24; Lk 22,19).[2] 117. Baptisté a římští katolíci se shodují v tom, že bez Eucharistie/Večeře Páně by církev nebyla církví. Stejně…

Kdo jsou baptisté – na cestě k vyjádření identity baptistů v měnící se Evropě (tzv. Dorweilský dokument)

Jsme součástí celé křesťanské církve po celém světě a vyznáváme víru v jediného Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého. Baptisté se vnímají jako součást trvale existujícího proudu křesťanské pravdy a zbožnosti, který vyplynul z novozákonní doby. Z bezprostřednějšího hlediska nacházejí svůj původ v období evropské protestantské reformace a vděčí za něj biblickému principu „ospravedlnění…

Proč Bratrská jednota baptistů odmítla peníze z tzv. církevních restitucí?

V listopadu 2012 byl schválen Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Podle tohoto zákona vznikl Bratrské jednotě baptistů právní nárok na téměř 228 milionů Kč, které by BJB měla v následujících třiceti letech obdržet od státu. Stačilo podepsat státem předloženou smlouvu, a BJB by tyto peníze postupně v ročních…

O novokřtěncích

∼∼ Amedeo Molnár ∼∼ BRATŘÍM NABLÍZKU Kašpar Schwenckfeld (1489-1561), slezský šlechtic, který nabyl značného vzdělání čtenářským studiem německých mystiků, spisů Erasmových a jiných humanistů, byl záhy získán Lutherem a soustředil se na průzkum bible. Od roku 1521 jako stoupenec reformace vzal na sebe úkol laického kazatele evangelia. Jeho první rozhovory s Lutherem se roku 1525 týkaly večeře Páně,…

Proč také baptisté

∼∼ Stanislav Švec ∼∼ V řadě ekumenických článků, které mají pomoci překonat toleranční lhostejnost mezi církvemi, máme se všichni pokusit zodpovědět dvě otázky: Proč naše církev u nás vznikla – a proč ještě trvá. Jsme všichni přesvědčeni, že církev tu na naší zemi nevznikla žádnou lidskou vůlí, ale že si ji Pán vyvolal. Tak tomu je ovšem s…

Bratrská jednota baptistů (1976)

∼∼ Stanislav Švec ∼∼ Baptisté jsou protestantskou církví, ke které se v přítomné době hlásí ve světe téměř 33 miliónů osob. S dětmi a přáteli tvoří těleso čítající přes 66 miliónů lidí. V Evropě jsou baptisté nejvíce rozšířeni v severských státech, v anglosaských zemích a v Sovětském svazu.V Československu jsou baptisté malou protestantskou církví. Mají tu jen…

Trendy v baptistické „politice“

Jaké jsou trendy v baptistické „politice“ (baptistických způsobech správy církve)? Odpověď na tuto otázku, která je mezi baptisty stále diskutována, závisí na tom, jak v této souvislosti rozumíme termínům “trendy” a “politika”.

Demokratická oficiální správa církve

I. Mluvit s autoritou a nechat si říci: podřízení celé církve Božímu Slovu Každé lidské mluvení s autoritou znamená v první instanci nechat si říci, tj. umístit sebe sama pod autoritu Slova. To je základem každé lidské smysluplné řeči. Ať již jakkoliv vysoko postaven, třeba i znalostně kvalifikován, není žádný člověk beze zbytku pánem a…

Chudoba baptistické teologie

S ohledem na pojetí teologie, které je zde předběžně načrtnuto (v předcházejícím textu – poz. překl.), se můžeme zeptat, proč společenství, která označujeme jako ‘baptistická’, po sobě zanechala teologie tak málo. Již zde bylo navrženo vysvětlení, týkající se jejich postavení ve společnosti – tyto komunity byly natolik zaneprázdněny tvrdým zápasem o přežití, že neměly pro teologickou reflexi…

K počátku českých baptistů

V roce 1834 byl v Hamburgu ustaven první sbor baptistů v kontinentální Evropě. Jeho zakladatel Johann Gerhard Oncken rozvinul neuvěřitelnou misijní činnost.

Demokracie, nebo teokracie?

Jednou z výtek vůči baptismu, se kterými se někdy setkávám je tvrzení, že Kristova církev by neměla být demokracií, ale teokracií.

Pokus o eklesiologickou charakteristiku církve navazující na teologii radikální reformace

Petr Macek Úvodní poznámka Co jsou NOTAE ECCLESIAE – znamení církve? Klasický protestantismus: Kde se Slovo Boží řádně káže a svátosti řádně vysluhují. Co to znamená “řádně”? Dokud to není jasné, vejde se do formulace jakákoli theologie. Proto se definice naprosto nehodí jako rozlišovací princip v ekumenické konverzaci. Ještě větší nedostatek: To, na čem tu…

Autorita kazatelské služby

Poznámky na téma “Autorita kazatelské služby”, které byly východiskem rozhovoru kazatelů na regionální pastorálce kazatelů BJB v Praze Na Topolce 12.12.2007.

Baptistická Eklesiologie

VÝCHOZÍ MATERIÁL TEOLOGICKÉ KOMISE PRO ROZHOVOR O KONGREGACIONALISMU V BJB Rozhovor o kongregacionalismu se zabývá problematikou církevního zřízení, v jehož centru je shromážděný místní sbor (latinsky: congregatio) jako základní církevní jednotka. “Každý místní sbor je křesťanskou církví ve smyslu Nového zákona” (Ústava BJB – hlava I. odst. 2). Problematika kongregacionalismu má dva základní rozměry –…

Baptistické pojetí odluky

Většina českých baptistů by pravděpodobně byla schopna vyjmenovat základní zásady, které definují baptistické hnutí a odlišují nás tak od ostatních křesťanských denominací. Otázkou ale zůstává, nakolik je nám zřejmá vzájemná souvislost těchto zásad. Nakolik pod jejich povrchem rozeznáváme myšlenkové proudy, ze kterých se zrodily a byly vyživovány. Značná míra nejasnosti na tomto poli se projevuje…