Baptistická bohoslužba 1880

Svědectví Samuela Knappe, jak probíhala baptistická shromáždění v rodině kolem roku 1880, která vedl jeho otec Magnus Knappe. Podobná shromáždění vedl bratr kazatel Magnus Knappe tehdy i v Broumově a v Šonově.

V naší obci Voigtsdorfu, byla to malá vesnička v slezských horách, byly jen dvě rodiny, které četly a milovaly Boží Slovo. Otec proto musel často vést bohoslužby ve světnici jednoho sedláka. O svátcích, hlavně o Vánocích, Velikonocích a Svatodušních svátcích se sešel celý dav věřících z okolí. Říkali si mezi sebou bratři a sestry. Bratři zdravili bratry a sestry sestry svatým políbením.

Baptistická bohoslužba v rodině

V průběhu bohoslužby se hodně zpívalo k Boží cti a chvále, hodně se modlilo, přičemž se modlil téměř každý přítomný, četlo se Boží Slovo a kázalo.

Vrcholem duchovního setkání byl slavení Památky Večeře Páně. Po přečtení biblického textu a srdečné promluvě byly chléb a víno rozdávány všem přítomným a poté se zvláštním způsobem Pánu děkovalo za toto zmocnění.

Na konci všichni přítomní povstali, drželi se za ruce tak, že vytvořili kruh a pak společně zpívali:

Sešli jsme se tu všichni, tleskáme rukama, abychom se ke Tvému Utrpení připojili, Tobě navěky věrní byli.

A jako znamení, že tato slova chvály jsou příjemná a krásná v jejich srdci, řekli Amen a zároveň: Pokoj, pokoj s vámi!

Potom, stejně jako při přivítání, se navzájem políbili a cítili milost Spasitele.

Vždycky jsem se těšil na takové oslavy, strýcové a tety pro mě také byli bratry a sestrami, a i když jsem se trochu obával těch mnoha bot a holínek, které jsme my děti v takových dnech dostaly za úkol vyčistit, byl jsem šťastný, pokud přišlo opravdu mnoho lidí. Vzájemná láska rozehřívala mé srdce pro opravdové vroucí křesťanství. Určitě jsem se chtěl také obrátit, ale ne v domě svých rodičů. Stalo se to, až když jsem byl poprvé mezi cizími lidmi.

Prameny

  • Sturhahn, Rolf (Hg.) EIN MANN GEHT SEINEN WEG Samuel Knappe – Schmied und Prediger Lebenserinnerungen nach handschriftlichen Aufzeichnungen herausgegeben und eingeleitet von Rolf Sturhahn, WDL-Verlag Berlin
Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 13.8.2020