Střípky z historie: 30. Bičování za křest věřících 1651 v Americe

Když dnes slyšíme novokalvinisty, jak zlostně zatracují a odsuzují biblicky zdůvodněnou, Božím povoláním potvrzenou a Duchem svatým posvěcenou kazatelskou službu baptistických žen, připomeňme si, že před více než čtyřmi sty lety odsoudili tehdejší puritánstí kalvinisté k trestu smrti baptistu O. Holmese za “odmítnutí spásné moci křtu nemluvňat, což z něho učinilo vraha duše”, tedy za biblicky zdůvodněný, Božím povoláním potvrzený a Duchem svatým posvěcený křest dospělých věřících. Historie se opakuje.

Střípky z historie
Obadiah Holmes je bičován v Bostonu

Střípky z historie: Bičování za křest věřících 1651 v Americe

Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Židům 6:10

V roce 1651 puritán John Cotton chtěl odsoudit Obadiaha Holmese k trestu smrti kvůli jeho “odmítnutí spásné moci křtu nemluvňat, což z něho učinilo vraha duše”. Nakonec mu byl trest smrti změněn na trest bičování.

Obadiah Holmes, se narodil (a byl pokřtěn) kolem roku 1610 v Anglii, „měl neklidnou duši, pronikavého ducha, žhavou povahu a sklon hledat chyby“. Později po svém obrácení ke Kristu poznamenal, že „nevadilo mi nic jiného než pošetilost a ješitnost“.

Oženil se v jednadvaceti a se svou ženou měl devět dětí. Přistěhoval se do Ameriky a zahájil sklářskou činnost ve velkém přístavním městě Salem v Massachusetts.

V té době vládli v americké kolonii puritáni. O vzniku této kolonie se traduje, že malá skupina puritánských disidentů se nalodila do maličké lodi Mayflower, přistáli v roce 1620 u amerických břehů a pojmenovali svoji kolonii Plymouth.

O deset let později, když byl v Anglii na trůnu král Karel I., mělo deset procent anglických neseparatistických puritánů dost královských inovací v uctívání a opozici vůči pokračující reformaci Anglikánské církve a zaplavilo zátoku Massachusetts – deset tisíc puritánů přijelo v průběhu desetiletí 30. let 16. století do americké kolonie.

Přišli s eschatologickou nadějí, že s nimi začalo Kristovo království po celé zemi a že se novou politickou a společenskou konformitou – založenou na militantní reformační teologii a uplatňování biblického práva, zbavené královských biskupů – vzniklo nové zákonné zřízení v Novém světě.

Tolerance velkého doktrinálního disentu se nestala jedním z přijatelných prvků Kongregačního bratrstva. Lidem bylo dovoleno zastávat odlišné názory, ale nebylo jim dovoleno vyvolat sociální svár evangelizací k jinověrectví. Quakerům a baptistickým vetřelcům by kolonie připadala obzvláště obtížným místem pro život.

Kvůli svému s puritány nesouhlasnému přesvědčení se Holmes přestěhoval svou rodinu do Plymouthu, kde vedl malý anabaptistický sbor. Byl však obviněn z kacířství velkou porotou a proto se s rodinou přestěhoval na Rhode Island, kde se připojil ke dvěma baptistickým kazatelům.

V roce 1651, když tito tři muži navštívili staršího přítele v Lynnu v Massachusetts, byli všichni tři zatčeni za šíření kacířských názorů, pokus o rozvrácení Božího Slova a vyvolávání svárů ve společnosti. Soud jim dal pokutu, ale Obadiah odmítl umožnit přátelům zaplatit za něj třicet liber. 

Poté, co řekl: „Žehnám Bohu, že jsem hoden trpět za Ježíšovo jméno“, byl uvězněn na pět týdnů do vězení, aby čekal na svůj trest a uvažoval o svém vytrvalém bojovném duchu. Úřady trvaly na pokání a zaplacení pokuty. Ten to však odmítal.

Dne 5. září 1651 byl Holmes vyveden z vězení v Bostonu, přiveden na místo určené k bičování a přivázán k bičovacímu kůlu. Svlékl se do pasu a byl třicetkrát zbičován třípramenným bičem. Exekutor dal do bičování všechny své síly. 

Holmes během bičování kázal a učil, vzdoroval místním soudcům, kteří se ho snažili umlčet. Některým kolemjdoucím připomínal, že apoštolové odmítli mlčet během římského pronásledování. Rozdíl ale spočíval v tom, že místní soudci byli všichni křesťanští duchovní.

Střípky z historie
Obadiah Holmes je bičován v Bostonu

Když byl Holmes odváděn z bičování, řekl přihlížejícím magistrátním úředníkům:

“Bylo to, jako byste mě bičovali růžemi.”

Krvavý trest Holmese zranil tak vážně, že další tři měsíce nemohl spát, spal jen na rukou a kolenou. Guvernér ostrova Rhode Island uvedl, že kdokoli, kdo by viděl jizvy na Holmesových zádech, by se divil, jak tento trest vůbec přežil. 

Když se Holmes dostatečně vzchopil, aby se vrátil na Rhode Island, stal se na třicet let druhým kazatelem v baptistickém sboru Newportu a měl se svou ženou Catherine deset dětí.

Zemřel 16. října 1682 ve věku 72 let a byl pohřben na rodinné farmě, kde leží jeho hrob dodnes. Jedním z jeho mnoha přímých potomků (osm z jeho devíti dětí se dožilo dospělosti) byl prezident Abraham Lincoln.

Abraham Lincoln (1809-1865), potomek Obadiaha Holmese
Pamětní deska s připomínkou příběhu Obadiah Holmese
Náhrobní deska Obadiah Holmese

Zdroj:

Armstrong, The Baptists in America, (NY: Doubleday, 1979 ), 66-69.

T. Kid, Baptists in America, (NY: Oxford Press, 2015), 1-2

Cathcart, Baptist Encyclopedia, vol. 1 (heslo “Holmes, Rev. Obadiah”)

-krk-

                 

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 23. 7. 2021

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů