Teologie: 33. Pavel o manželství v Ef. 5:22-23 v kostce

Teologie:  33. Pavel o manželství v Ef. 5:22-23 v kostce

Teologie

Pavel o manželství v Efezským 5:22–33 v kostce

V Efezským 5: 22–33 Pavel uvádí několik výroků o vztahu mezi manžely a manželkami a jako vzor nebo příklad pro manželství používá vztah mezi Ježíšem a církví. Někteří si myslí, že je zde uvedena Ježíšova autorita jako příklad, který mají manželé následovat. Je to však spíše příklad jednoty a Pavel k tomu používá metaforu hlavy a těla.

Obrazně říká, že Ježíš je „hlava“ sjednocená s církví, která je jeho „tělo“ ( Ef. 5:23 , 30 ). Tato jednota byla umožněna a je udržována tím, že Ježíš miluje církev a vydal se za ni. Církev udržuje toto sjednocení tím, že spolupracuje a je věrná Ježíši.

V manželství jsou manžel (metaforická „hlava“) a manželka (metaforické „tělo“) sjednoceni. Aby tuto jednotu podpořil, vyzývá Pavel manžely, aby milovali své manželky „tak, jak Kristus miloval církev a vydal se za ni“ ( Ef 5,25 ). Dále naléhá na manžely, aby „milovali své manželky, protože tak milují svá vlastní těla,“ a dodává: „Ten, kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Koneckonců, nikdo nikdy nenávidí své vlastní tělo, ale živí je a stará se o své tělo, stejně jako Kristus o církev “ ( Ef 5,28-29 ).

Když Pavel mluvil k manželům v Efezským, slovo „láska“ použil šestkrát, ano, šestkrát, šestkrát! (v. 25 – 2x, v. 28 – 3x, v. 33 – 1x)

Pavel pokračuje v tématu jednoty citováním 1. Mojžíšovy 2:24:

„Z tohoto důvodu člověk opustí svého otce a matku a bude spojen se svou ženou a oba se stanou jedním tělem“ ( Ef 5,31 ). 

Všimněte si, že vedení a autorita nejsou v tomto oddílu zmíněny. Pavel nikdy nepoužívá slovo, které znamená „vést“ ve svých slovech k manželům.

Pavel neučil manžely, aby byli vůdci, a manželky, aby byly jejich následovnice. Místo toho, nabádal manžely milovat a živit své manželky a naléhal na manželky, aby byly submisivní (t.j. uctivé, spolupracující a loajální) a aby měly v úctě své manžely ( Ef. 5:22 , 33b ).

V Efezským 5: 22–33 jsou manželé a manželky osloveni zvlášť a jsou jim poskytovány pokyny týkající se určitých postojů a chování. To ale neznamená, že manželky jsou osvobozeny od lásky a péče vůči svým manželům, nebo že manželé jsou osvobozeni od poddajnosti a úcty vůči svým manželkám, zejména proto, že Efezským 5: 22–33 je dozvukem výzvy, aby se všichni vzájemně podřizovali ( Ef 5:21),1 [1] a 5. kapitola začíná výzvou, aby každý miloval obětavě tak, jako miluje Kristus ( Ef 5: 1–2 ).

Porovnejte téměř totožný jazyk používaný v Efezským 5: 2 a Efezským 5:25:

“… chodit v lásce (ἐν ἀγάπῃ),stejně jako nás Kristus také miloval (καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν)
a vydal se za nás (καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπέρ)… “ ( Ef 5:2 ).

„Manželé, milujte  (ἀγαπᾶτε) své manželky,
stejně jako Kristus také miloval církev (καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν)
a vydal se za ni (καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπέρ). . . “ ( Ef 5:25 ).

Pokyny pro vzájemné podřízení a obětavou lásku v Efezským 5: 1–2 a 21 jsou dány všem Pavlovým čtenářům, mužům i ženám. Podřízenost není jen pro manželky, obětavá láska není jen pro manžely.

Pravá a vzájemná láska a věrnost chyběly v mnoha manželstvích v řecko-římském světě v prvním století. Právě v této souvislosti napsal Pavel Efezským 5: 22–33 ; a usiloval o jednotu v křesťanském manželství, přičemž vzorem bylo spojení Ježíše a církve.

Další informace o této pasáži najdete v příštích článcích.

Podřízenost není jen pro manželky, obětavá láska není jen pro manžely (Ef 5:1–2, 21).

Poznámka:

[1] V řečtině nemá Efezským 5:22 smysl bez 5:21 („podřizujte se jeden druhému“). Je to proto, že verš 22 si vypůjčuje smysl „podrobit se“ z verše 21. V některých z nejstarších dochovaných řeckých rukopisech neexistuje sloveso nebo příčestí, které by ve verši 22 znamenalo „podrobit se“. Nebylo neobvyklé, že Pavel použil slovesa a slovní spojení ke dvojímu významu.

Hlavním smyslem Pavlova slova v Efezským 5: 22–33 je jednota v manželství, které napomáhá vzájemné podřízení se a vzájemná obětavá láska.

Marg Mowczková


Marg Mowczková

Moje křestní jméno je Margaret, nebo Marg (s tvrdým “g”) a mé příjmení je Mowczková. Jsem vdaná s Peterem a máme dva dospělé syny, dvě snachy a tři roztomilá vnoučata. (jsem ráda babičkou!) Všichni žijeme na centrálním pobřeží Nového jižního Walesu (Central Coast of New South Wales), asi 60 kilometrů severně od Sydney v Austrálii.

Poprvé jsem se dozvěděla, co to znamená být křesťanem v táboře přibližně před 45 lety, kdy mi bylo asi 10 let. Vedoucí v táboře mi řekl, že být křesťanem není v první řadě o víře určitému žebříčku hodnot, je to o skutečném vztahu s Bohem, který Ježíš umožnil tím, že vzal na sebe problém hříchu v jeho obětní smrtí na kříži. Na tomto setkání, jsem také poprvé slyšela o Duchu svatém. Tato zvěst o křesťanství mi dávala dokonalý smysl a já jsem ho chtěla přijmout.

Dobrá zpráva o Ježíši má pro mě stále smysl, jak se učím, jak se prohlubuje můj vztah s Bohem, a jak se i nadále zapojuji do různých služeb.

Jsem také zapojena do diskusí na téma ženy ve službě. Můj příběh o tom, jak jsem dospěla k přesvědčení o rovnosti a vzájemnosti mužů a žen v křesťanském manželství a službě je zde. (Tento článek obsahuje také některé z mých názorů na témata týkající se rovnosti.)

Mám teologický titul z Australian College of Ministries a magisterský titul z oboru Raných křesťanských a židovských studiích z Macquarie University. (Práce na Deacons a Phoebe Cenchrea získala ocenění.) Trávím spoustu času na svém počítači, studuji, píšu a odpovídám lidem, kteří mě kontaktují přes internet.

Moje vyznání o osobním pohledu je: “být v souladu s obrazem Krista” (Římanům 8:29), který se bohužel nestane v tomto životě, ale stane se to (1 Jan 3: 2).

Moje osobní vyznání jsou: (1) “Být tak blízko k Bohu, jak jen mohu být, naplněná Duchem svatým, jak jen mohu být, a povzbuzovat ostatní, aby dělali totéž,” a (2) “Být vyslancem Božího království kdekoli jsem.”

-krk-

Vyjádřené názory jsou výhradně názory autora.

Další články Ženy ve službě si můžete přečíst zde.

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů