Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 1. lekce

Vzdělávání: Rovnoprávně povolány - Kurz pro dospělé 1.

Vzdělávání

Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout a formulovat biblický a teologický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Výukový program byl inspirován zprávou BWIM z roku 2022 “State of Women in Baptist Life Report” (Ženy ve službě čelí každodennímu ponižování, které se sčítá 1.), která zjistila, že baptistické ženy ve službě se stále cítí blokovány, znevažovány a ignorovány ve svých povoláních, protože jsou ženami – a to i ve sborech, které se hlásí k jejich otevřenosti vůči vedení žen.

Vzdělávací program Rovnoprávně povolané (Equally Called) je rozdělen do tří kurzů:

 • Kurz pro dospělé
 • Kurz pro mládež
 • Kurz pro děti
 • Průvodce individuálním studiem

Nejprve vám předkládáme lekce z Kurzu pro dospělé, které vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Význam vedoucí úlohy žen v církvi

Rovnoprávně povolané

LEKCE 1

Stvoření a pád

V TÉTO LEKCI

 • Jak způsob, jakým chápeme příběh stvoření, ovlivňuje to, jak chápeme a někdy i omezujeme role žen v našich rodinách, sborech a společnosti?
 • Jak naše moderní církevní struktura stále odráží omezené nebo zastaralé chápání toho, jak Bůh povolává ženy?
 • Jak by to vypadalo, kdybychom v našem světě plně přijali a uskutečnili zásadu rovnosti?

CO BUDETE POTŘEBOVAT

 • Bible (fyzická nebo digitální)
 • Papír/psací potřeby (nepovinné)
 • Video a vybavení pro jeho přehrávání

NEŽ ZAČNETE

Při provádění této lekce sezení možná vyzvete svou skupinu, aby porozuměla vyprávění o stvoření v knize Genesis novým způsobem, o kterém nikdy neuvažovala. V takovém případě mějte na paměti, že tato práce bude pro některé členy vaší skupiny výzvou, a buďte připraveni být laskaví a chápaví k těm, kteří s touto změnou perspektivy bojují.

Věnujte čas seznámení se s obsahem Průvodce individuálním studiem. V něm najdete mnoho užitečných informací – více, než se prakticky vejde do této Příručky pro vedoucí. Ačkoli vás tento průvodce upozorní na některé hlavní body, které vám budou nejvíce užitečné, doporučujeme, abyste si v rámci přípravy přečetli celý zdrojový materiál.

Prohlédněte si video k tomuto sezení. Projděte si otázky k diskusi k videu a poznamenejte si, zda některé z nich chcete obzvláště zdůraznit.

Přečtěte si lekci a zapamatujte si ji. Rozhodněte se, kolik času plánujete během setkání věnovat jednotlivým částem.

KDYŽ SE SETKÁTE

V závislosti na velikosti vaší skupiny, prostoru a na tom, zda všichni přicházejí najednou, nebo zda se k vám dostávají postupně, můžete k této části setkání přistoupit několika způsoby. Můžete zkusit vyzvat účastníky, aby si své odpovědi napsali nebo nakreslili v soukromí a pak se o ně podělili. Můžete se rozhodnout pro diskusi v malé skupině nebo nechat účastníky sdílet své myšlenky na společné tabuli nebo na kusu kancelářského papíru.

Forma není tak důležitá jako konverzace, kterou tyto otázky, jak doufáme, vyvolají. Pokud máte účastníky, kteří nevyrůstali ve sboru a možná tyto příběhy tolik neznají, můžete mít k dispozici několik Biblí.

Zeptejte se:

 1. Co se vám na příbězích o stvoření nejvíce líbí? Můžete čerpat z čehokoli v Genesis 1-3.
 2. Co je podle vás na těchto příbězích nejdůležitější?

Věnujte pozornost tomu, jak účastníci ve vaší skupině na tyto otázky odpovídají. Všimněte si, co je pro každého z nich důležité. Jejich odpovědi vám mohou pomoci rozpoznat, jak se orientovat v budoucích náročných rozhovorech.

ÚVOD

Řekněte: To, jak chápeme roli žen v rodině, ve sboru a ve světě, do značné míry souvisí s tím, jak čteme Písmo. Během čtyř setkání v rámci tohoto studia budeme znovu zkoumat čtyři klíčové biblické texty, které jsou často používány k tomu, aby ospravedlnily nerovnost a sexismus a někdy dokonce misogynii. Může to být těžká práce.

Jako skupina pocházíme z různých prostředí a byli jsme naučeni číst a chápat Písmo různými způsoby. To znamená, že toto studium bude mít na každého z nás jiný dopad. Někteří z nás mohou zjistit, že se po nás chce, abychom zcela přehodnotili dlouho zažité názory.

Jiní možná zjistí, že výklady, které zde najdeme, se docela blíží tomu, co si již myslíme. Až se pustíme do vzájemné diskuse, mějte prosím na paměti, že na to myslíte. Snažte se přijít s otevřeným srdcem a myslí. Zavažte se, že budete naslouchat tomu, co říkají ostatní, a že budete komunikovat s respektem, i když s něčím nesouhlasíte. Pamatujte, že i když má každý člověk v tomto prostoru jiné životní zkušenosti a prošel jinou cestou, než dnes usedl do této místnosti, všichni jsme povoláni mluvit a jednat v lásce.

Modlete se: Duchu Svatý, dnes jsme se sešli, abychom si připomněli staré a milované příběhy a prozkoumali je ve světle toho, kde jsme byli a kým se stáváme. Dej nám zvědavost, abychom zvažovali nové perspektivy, milost, abychom mluvili jemně, a moudrost, abychom věděli, že žádná otázka ani výzva, kterou těmto posvátným textům přineseme, je nezlomí. Dnes můžeme svobodně žasnout a představovat si beze strachu. Amen.

VIDEO

Na tomto místě je možná vhodné zastavit se a pustit si video k této lekci. Může poskytnout přehled o tom, co nás čeká, a podnítit úvodní rozhovor (v nastavení si můžete zapnout české titulky).

MINULOST

(Čtení a diskuse o Písmu):

Řekněte: V tomto sezení strávíme nějaký čas nad příběhy o stvoření, které se nacházejí v 1., 2. a 3. kapitole Genesis. Budeme se zabývat dvěma příběhy: Genesis 1, poetičtější, rozsáhlejší příběh s refrénem “A Bůh řekl: ‘Je to dobré'”, byl pravděpodobně napsán během vyhnanství, kdy Boží lid hledal ve svém společném příběhu přežití a povzbuzení v těžkém období. Genesis 2 a 3 obsahují to, o čem se vědci domnívají, že je starším vyprávěním – příběh zblízka, který známe jako “Adam a Eva”.

V průběhu staletí byly tyto příběhy o stvoření často používány jako důkaz toho, že ženy nepatří do vedoucích rolí v církvi a někdy i mimo ni.

První částí naší dnešní společné práce je znovu prozkoumat jazyk a kontext těchto příběhů a zjistit, co vlastně říkají o obou, o ženách i mužích.

Většina z nás neumí hebrejsky, což znamená, že nám v těchto textech chybí některé jazykové nuance. Začněme v 1. Mojžíšově 1,26, který se nachází téměř na konci verše “A bylo to dobré”. V této části Bůh stvořil lidstvo. Hebrejské slovo pro lidstvo je adam. Když je použito tímto způsobem, nejedná se o jméno jednotlivého člověka. Je to prostě obecné jméno pro celé lidstvo, stvořené k Božímu obrazu.

Přečtěte nebo vyzvěte některého z účastníků, aby přečetl Genesis 1,26-27 nahlas a nahradil slovo adam slovem lidstvo. (Všimněte si, že slovo nemusí být lidstvo, ve všech překladech – to může vyvolat diskusi!)

Řekněte: Bůh povolává adam k životu, pojmenovává je a žehná jim s určitým cílem. Bůh se s nimi dokonce dělí o svou vlastní moc a pověřuje je, aby se starali o vše, co Bůh stvořil, a aby “byli plodní” (Gn 1,28), jako byl Bůh plodný při stvoření. Bůh povolává adam k životu a žehná jim – nikoliv je zatěžuje – odpovědností. Bůh nevymezuje říši, mocenskou strukturu, nebo dokonce patriarchát; spíše v Božím sebedarování Bůh povolává adam, aby se podíleli na Boží vlastní péči o stvoření.

V Genesis 2,4 a následujících verších se setkáváme s jiným použitím tohoto slova. V této části vyprávění je jednotlivý člověk, který byl stvořen jako první, nazýván “Adam”.

Přečtěte nebo vyzvěte některého z účastníků, aby přečetl Genesis 2,4-25.

Řekněte nebo shrňte následující informace z části “Jednota, nikoli hierarchie” v Průvodci individuálním studiem.

Bůh ustanoví Adama správcem zahrady a provede ho po zemi, za kterou je zodpovědný. pak si Bůh uvědomí, že Adamova osamělá existence není dobrá, a tak Bůh vytvoří skupinu dalších tvorů, kteří, jak se ukáže, nejsou pro muže vhodnými partnery. Nakonec Bůh vezme z Adamova boku a stvoří ženu, zatímco Adam spí (v. 21). V tomto vyprávění, když se probudí, Adam vymyslí nový slovník a nazve ji ženou, ishshah, a sebe mužem, ish (v. 23). V Genesis 3,20 jí dá vlastní jméno Eva.

Řekněte: V baptistickém životě jste se možná setkali s pojmem “komplementář”. Komplementarista věří, že Bůh dal ženám a mužům odlišné role v domácnosti, v církvi a dokonce i ve společnosti, které se často nepřekrývají. Tento příběh z Genesis je jedním z několika textů, na které komplementaristé často poukazují jako na důkaz toho, že Bůh ustanovil, že ženy mají být podřízeny mužům.

Jiné biblické texty však mohou nabídnout pohled na všechny tyto domněnky:

V 1. knize Mojžíšově je adam posledním a nejvyšším Božím stvořením; pokud stejná logika platí i pro 2. knihu Mojžíšovu, pak toto postavení zaujímá i žena. (Ano, je to trochu hloupé. Ale pokud takový předpoklad vyslovíme na jednom místě, musíme ho vyslovit i na druhém).

Žalmista i prorok Izajáš mluví o Bohu jako o “pomocníkovi”, což naznačuje, že nejde o podřízenou roli, ale o další příklad toho, že lidstvo bylo stvořeno k Božímu obrazu.

Bůh tvoří ženu z Adamova masa a kostí. Opět se nejedná o podřízenost – spíše jsou doslova “jedním tělem”. Jejich vztah je Bohem navržená jednota, nikoli hierarchie moci, postavení nebo rolí.

Zde se zastavte. Vyzvěte účastníky, aby se podělili ve velké skupině nebo se na chvíli rozdělili do malých skupinek, podle velikosti skupiny a času, který máte k dispozici.

Zeptejte se: Je něco, co vás v této diskusi o adam překvapilo? Je něco, čemu je pro vás těžké uvěřit nebo co je těžké přijmout?

Než budete pokračovat, přiznejte si případné obtíže nebo neshody.

Řekněte: Přesuňme se nyní ke 3. kapitole Mojžíšovy, dalšímu místu, kde komplementaristé a další lidé nacházejí důkazy o tom, že ženy by měly zastávat jiné role než muži.

Přečtěte nebo vyzvěte účastníky, aby si přečetli Genesis 3.

Řekněte: Zamysleme se nad několika věcmi, kterých jste si v tomto textu mohli, ale nemuseli všimnout.

Zeptejte se: Komu Bůh řekl, aby nejedl ze stromu poznání dobra a zla? (Odpověď zní: Adamovi – Eva ještě nebyla stvořena.)

Řekněte a pak se zeptejte: Přesto Eva věděla, že z toho stromu nemá jíst – řekla to hadovi v zahradě. Často přemýšlíme o tom, že vidíme Evu jako svůdnici – osobu, která podlehla pokušení a pak se obrátila a zatáhla do něj i Adama. Podívejte se však pozorně na verš 6. Kde byl Adam, když se to všechno odehrávalo?

Řekněte a pak se zeptejte: Adam a Eva zažívají hanbu společně. Snaží se skrýt svou nahotu. Snaží se před Bohem skrýt úplně. A pak se Adam snaží přenést vinu na někoho jiného. Pokouší se svalit vinu na Evu, a dokonce i na Boha. Jaká je však Boží reakce?

Řekněte a pak se zeptejte: Bůh vyřkne tři prokletí: jedno pro hada, jedno pro Evu a jedno pro Adama. Historicky však klademe mnohem větší důraz na Boží slova pro Evu než na to, co je v tomto úryvku řečeno zbylým dvěma postavám. Co si si všimnete na třech prokletích? Mohli byste je místo toho číst jako proroctví? Jak by to mohlo ovlivnit naše chápání?

Řekněte a pak se zeptejte: Adam pojmenuje Evu až PO tom všem, co se stalo. Co nám to může říci o tom, jak se jejich vztah změnil? Cítíte posun od jednoty s Bohem a mezi sebou navzájem k něčemu více oddělenému? Je to Boží záměr, nebo důsledek toho, co se stalo?

Zeptejte se: Je něco z naší diskuse o 3. kapitole Mojžíšovy, co vás nechává v nejistotě? Je něco, co byste chtěli dále studovat?

Přečtěte si nebo shrňte následující informace z Průvodce individuálním studiem:

V Boží zahradě, jak si ji Bůh přeje, panuje vzájemnost a rovnost.” [Teolog] Walter Brueggemann říká: “V Boží zahradě, jak si ji Bůh přeje, panuje vzájemnost a rovnost. V Boží zahradě, kterou nyní prostupuje nedůvěra, panuje kontrola a pokřivení. Ale toto narušení není ani na okamžik přijímáno jako vůle Zahradníka.” (Brueggemann, 51)

Zahradníkova vůle je milost. Bůh nenechává lidi třást se ve fíkovém listí, ale vytváří jim teplý, měkký oděv z kůže. musí opustit zahradu a nakonec se “v prach vrátí” (Gn 3, 19b), ale Bůh je neopouští. zbytek velkého biblického příběhu znovu a znovu popisuje, jak “Bůh vytváří milostivý, bezpodmínečný závazek zůstat se světem, ať se děje cokoli, v důsledku lidské hříšnosti” (Fretheim, 337). Jestliže Bůh vykoupí lidstvo z prokletí smrti (1 Kor 15,55-57), pak snad ani prokletí patriarchátu není posledním slovem.

PŘÍTOMNOST

Přečtěte si nebo shrňte následující text z Průvodce individuálním studiem:

Příběhy o stvoření jsou výchozím bodem pro domněnky a předpoklady o Božím jednání.
záměrech s ženami – a o hierarchii mužů nad ženami -, které se táhnou celými církevními dějinami. Témata Edenu a příběhů o ženách se táhnou celými církevními dějinami.
byly vykládány optikou lidské kultury namísto svatého společenství a někdy byly lekce ze zahrady prostě záměrně nesprávně interpretovány. Tyto interpretace podporovaly po staletí patriarchální mocenské struktury, a to jak v církvi, tak mimo ni.

Video

(v nastavení si můžete zapnout české titulky)

Pokud jste se na video NEpodívali, připravte se na sdílení statistik z 2021 Stav
žen v životě baptistů,
které jsou uvedeny na straně 6 Průvodce individuálním studiem.

V závislosti na velikosti vaší skupiny a na čase, který máte k dispozici, se můžete rozhodnout rozdělit se do menších skupin, abyste mohli tyto otázky prodiskutovat. Zeptejte se:

 • Egalitářství je předpoklad, že ženy i muži mohou v rodině, církvi a ve světě zastávat jakoukoli roli, kterou si zvolí. Jak náš sbor podporuje egalitářství ve svých strukturách, učení a praxi?
 • Jak ženám i mužům ubližuje nepochopení příběhu o stvoření jako příběhu o moci a hierarchii? Jak ženy i muži ztrácejí, když chybí skutečné partnerství?
 • Komu prospívá, když se příběhy z Genesis čtou jako model moci a hierarchie? Komu prospívá, když je čteme jako příběh podporující vzájemnost a rovnost?

Pokud jste se při diskusi rozdělili, přiveďte skupinu zpět dohromady. Pokud vám to čas dovolí, vyzvěte skupiny, aby se o své nejzajímavější postřehy podělily s větší skupinou.

BUDOUCNOST

Přečtěte si nebo shrňte následující informace z Průvodce individuálním studiem:

Svět kolem nás se rychle mění, ale výzva k odmítnutí podřízenosti žen není novodobou myšlenkou. Cíl vzájemnosti mezi ženami a muži sahá až k počátku, kdy Bůh stvořil Adama k Božímu obrazu. Pokud věříme, že všichni lidé jsou stvořeni s určením jako odraz Božího obrazu, pak způsob, jakým se k sobě navzájem chováme, je přímým vyjádřením toho, co si myslíme o Bohu. Pokud bereme vážně toto základní chápání, nemůžeme praktikovat nadvládu nad žádným člověkem bez ohledu na pohlaví – nebo etnickou příslušnost, schopnosti či jakoukoli jinou lidskou kategorii.

Způsob, jakým čteme a chápeme starověké příběhy o stvoření, má přímé důsledky pro způsob, jakým se dnes chováme k sobě navzájem. Jak tyto biblické prameny, tak náš závazek řídit se jejich vzorem budou mít přímé důsledky pro způsob, jakým budou příští generace poznávat Boží přítomnost, žít ve vztahu s Bohem a mezi sebou navzájem a zakoušet Boží povolání ve svých životech. Jako lidé víry a jako sbory věřících můžeme znovu získat vzájemnost a milost Boží dobré zahrady, aby všichni lidé – všichni adamové – mohli chodit s Bohem, pečovat o zemi a společně se ujmout Božího požehnaného díla.

Ptejte se:

 • Jaké vzory rolí žen a mužů jste zažili, když jste vyrůstali? Jakým způsobem jste tyto modely v dospělosti přijali, přizpůsobili nebo odmítli?
 • Jaké chápání těchto rolí chcete předat dalším generacím? Jak se snažíte toho dosáhnout?

ZÁVĚR

Řekněte: Na tomto setkání jsme četli a zkoumali příběhy o stvoření novýma očima. Uvažovali jsme o tom, jak byly tyto příběhy používány k obhajobě nerovnosti mezi muži a ženami a jak nás jejich čtení v kontextu a se znalostí původního jazyka vybízí k tomu, abychom si znovu představili Boží záměr pro lidstvo i po pádu.

Věnovali jsme také čas přemýšlení o našich vlastních životech a našem sboru. Ne ve všech bodech jsme se navzájem shodli. přesto, když dnes jdeme, kéž bychom byli k sobě navzájem laskaví a pamatovali na lásku a důvěru, kterou sdílíme jako Ježíšovi následovníci. Na příštím setkání si totiž uděláme čas na to, abychom se zamysleli nad příběhy žen, které sloužily po jeho boku, a nad tím, jakou roli v jeho příběhu hrají.

Modlete se: Děkujeme ti, Bože, za tento čas společného učení a představování. Kéž se tvůj Duch pohybuje mezi námi a pomáhá nám mít otevřená srdce a otevřenou mysl, až půjdeme do světa a až se budeme připravovat na další rozhovory na toto téma. Amen.


Další lekce Kurzu pro dospělé:

Rovnoprávně povolány – Kurz pro dospělé 1.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 2.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 3.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 4.

Redakce
Ellen Di Giosia, Aaron Weaver, Jeff Huett

Grafický design
Amy C. Cook

Kopírování
Clarissa Strickland, Lauren Lamb

Překlad
Xiomara Reboyras Ortiz

Autoři jednotlivých studijních příruček
Nikki Finkelstein Blair & Jennifer Garcia Bashaw

Autor učebních osnov pro dospělé
Amanda Standiford

Autorka učebních osnov pro mládež
Brittany Stillwell

Autorka učebních osnov pro děti
Kristen Mathis

Tvorba videa
Sema Films

Přispěvatelé videa
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Paul Baxley, Christy McMillin-Goodwin, Caroline Smith, Meredith Stone, Mimi Walker

Tým pro návrh zdrojů
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Ellen Di Giosia, Jay Kieve, Grace Martino Suprice, Brittany Stillwell, Tyler Tankersley

www.cbf.net/equallycalled

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry