Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 3. lekce

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané - Kurz pro dospělé 3. lekce

Vzdělávání

Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout a formulovat biblický a teologický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Výukový program byl inspirován zprávou BWIM z roku 2022 “State of Women in Baptist Life Report” (Ženy ve službě čelí každodennímu ponižování, které se sčítá 1.), která zjistila, že baptistické ženy ve službě se stále cítí blokovány, znevažovány a ignorovány ve svých povoláních, protože jsou ženami – a to i ve sborech, které se hlásí k jejich otevřenosti vůči vedení žen.

Vzdělávací program Rovnoprávně povolané (Equally Called) je rozdělen do tří kurzů:

 • Kurz pro dospělé
 • Kurz pro mládež
 • Kurz pro děti
 • Průvodce individuálním studiem

Nejprve vám předkládáme lekce z Kurzu pro dospělé, které vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Význam vedoucí úlohy žen v církvi

Rovnoprávně povolané

LEKCE 3

Raná církev

V TÉTO LEKCI

 • Jak ženy a muži vedli a sloužili bok po boku v rané církvi?
 • Jak rozeznat, který z příkladů rané církve máme následovat a který patří do konkrétní doby a místa?
 • Jak vypadá věrný výklad přítomnosti žen v rané církvi v našich dnešních sborech?

CO BUDETE POTŘEBOVAT

 • Bible (fyzické nebo digitální)
 • Papír/psací potřeby
 • Video a vybavení pro jeho přehrávání

NEŽ ZAČNETE

Pokud 1. setkání vyvolalo ve vaší skupině náročné rozhovory, 3. setkání může způsobit totéž. V tomto sezení se budete blíže zabývat Pavlovými listy a zvažovat, které části jeho pokynů rané církvi ohledně role žen by nás měly vést i dnes a které bychom měli považovat za produkty jeho konkrétní doby a místa.

Budete také vyzváni k tomu, abyste zápasili s tím, co dělat, když se zdá, že Pavlova slova a činy nejsou v souladu – když jednomu sboru říká, aby ženám nařídil mlčet, zatímco v jiných kontextech slouží po boku žen.

Každý rozhovor o tom, jak čteme Bibli, může být napínavý a záleží na přístupu, který zaujmeme. Při přípravě se na chvíli zamyslete nad tím, koho ve vaší skupině mohou pohledy uvedené v této studii zneklidnit a jak se s jejich obavami můžete důstojně a s laskou vypořádat.

Nezapomeňte se seznámit s Průvodcem individuálním studiem. V něm najdete mnoho dalších užitečných informací – více, než se prakticky vejde do tohoto Průvodce pro vedoucí kurzu. Ačkoli vás tento průvodce upozorní na některé hlavní body, které vám budou nejvíce užitečné, doporučujeme, abyste si v rámci přípravy přečetli celý zdrojový materiál.

Před tímto setkáním věnujte čas tomu, abyste si alespoň jednou nebo dvakrát přečetli první část nazvanou “Písmo”.

Prohlédněte si video k tomuto setkání. Prohlédněte si otázky k diskusi k videu a poznamenejte si, zda některé z nich chcete obzvláště zdůraznit.

Přečtěte si a zapamatujte si tuto lekci. Rozhodněte se, kolik času během setkání plánujete věnovat jednotlivým částem.

KDYŽ SE SETKÁTE

Vzhledem k tomu, že velká část dnešní lekce bude souviset s dopisy, které Pavel napsal prvním sborům, začněte dnešní lekci soutěží v rychlopsaní. Vyberte si něco známého, co budou všichni ve skupině znát – dobře se hodí modlitba Páně nebo Žalm 23, ale možná vás napadne i nějaká píseň nebo něco jiného, co je každému známé.

Dejte každému ve skupině list papíru a psací potřeby a na váš pokyn nechte každého, aby co nejrychleji rukou napsal vámi vybraný text. Odměňte několik prvních lidí, kteří text dokončí. Pokud je to ve vašem kontextu vhodné, bavte se předáváním papírů a rozhodováním o tom, která z osob dosáhla nejlepšího poměru mezi rychlostí a čitelností atd.

Přemýšlejte společně o rozdílech mezi písemnou a osobní komunikací.

ÚVOD

Řekněte nebo shrňte: V tomto setkání se budeme zabývat některými texty, které se nejčastěji používají k argumentaci, že ženy by neměly být vedoucími ve sboru, přičemž mnohé z nich pocházejí z dopisů, které apoštol Pavel napsal raným sborům, jimž pomáhal, které navštěvoval, korigoval a povzbuzoval.

Když se budeme zabývat těmito texty, budeme je porovnávat s tím, co víme o Pavlově službě, a budeme se zabývat zejména mnoha ženami, které považoval za partnerky v této práci.

Stejně jako naše diskuse o vyprávěních o stvoření v 1. setkání nás i tento úkol vyzve ke kritickému čtení Písma a k tomu, abychom si všímali rozdílů mezi tím, co Pavel řekl, a tím, co se zdálo, že Pavel dělá, a také abychom se zamysleli nad Pavlovým kulturním kontextem a nad tím, jak mohla být jeho slova v jeho době a na jeho místě slyšet jinak.

Modlete se: Milostivý Bože, dej, ať při dnešním studiu hledáme a nasloucháme tvým nejlepším způsobům. Kéž hluboce poznáme tvou lásku ke všem lidem a kéž hledáme moudrost v tom, jak chápat a vykládat slova Písma, která nám předávají generace. Amen.

VIDEO 3

Toto může být dobré místo pro přerušení a promítnutí videa k tomuto setkání. Může poskytnout přehled o tom, co nás čeká, a podnítit úvodní rozhovor (v nastavení si můžete zapnout české titulky).

MINULOST

Čtení a diskuse o Písmu:
Přečtěte si nebo shrňte následující text z Průvodce individuálním studiem:

Apoštol Pavel měl službu, která byla jak osobní, tak na dálku. Osobně podnikl několik cest, během nichž vyučoval, kázal a zakládal sbory.

Na dálku radil, povzbuzoval a opravoval církve prostřednictvím svých dopisů, v nichž někdy řešil problémy a krize těchto raných křesťanských společenství. Literární formu neboli žánr řecko-římských dopisů lze nejlépe popsat jako příležitostnou literaturu.

Epištoly ve starověkém středomořském světě byly psány konkrétním lidem v konkrétním prostředí a zabývaly se příležitostmi nebo situacemi, které mezi těmito lidmi nastaly. To jistě platí i pro Pavlovy listy.

Když dnes čteme Pavlovy listy, máme přístup k jeho slovům, ale ne k problémům, a společenským podmínkám, které ho přiměly k psaní. Je to jako naslouchat jedné straně dvoustranného rozhovoru. Ty budou vždy aspekty Pavlova psaní, které leží mimo naše chápání, protože slyšíme jen jednu stranu rozhovoru.

Vzhledem k povaze příležitostných dopisů je často obtížné pochopit, proč Pavel rozdává některé ze svých zmatenějších rad, zejména když se zdá, že jsou v rozporu s jeho slovy na jiném místě.

Řekněte: Začněme příběhem o Lýdii. Pavel se vydal do města Filipy poté, co k tomu byl vyzván ve snu. Zde je popis toho, co se stalo, jakmile dorazil.

Přečtěte nebo vyzvěte některého z účastníků, aby přečetl Skutky 16,11 – 15.

Zeptejte se: Co nám text říká o Lýdii?

Řekněte: Z dalších zmínek v Pavlových dopisech víme, že Lýdie byla hlavou vlastní domácnosti a že využívala své prostředky k tomu, aby podpořila dílo Pavla a jeho společníků. Stala se vůdkyní ve svém sboru a ve své komunitě, a jak uvádí náš Průvodce individuálním studiem:

O několik let později Pavel napíše filipskému sboru: “Když jsem odcházel z Makedonie, žádný sbor se se mnou nedělil o dávání a přijímání, kromě tebe samotné” (Flp 4,15). Možná, že Lydiino velkorysé učednictví a vedení bylo pro její sbor vzorem, takže jim Pavel mohl po pravdě říci: “Děkuji svému Bohu pokaždé, když si na tebe vzpomenu” (Filip 1,3).

Řekněte: Nyní si přečtěme Římanům 16,1-15, kde Pavel vyložil své pozdravy lidem ze sboru v Římě, které považuje za své spolupracovníky v evangeliu v závěru svého dopisu sboru. Téměř polovina z těch, které Pavel jmenuje, jsou ženy.

Přečtěte nebo vyzvěte některého z účastníků, aby přečetl Římanům 16,1-15.

Řekněte: Podívejme se na tyto ženy blíže. Fobé je diakonka. Řecké slovo je diakonos, a přestože je to stejné slovo, které Pavel používá k označení mužských diakonů, jak jsme si všimli na minulém setkání, bývá často chybně překládáno tam, kde je spojováno s Fobé. Fobé je finanční podporovatelka sboru a pravděpodobně osoba, kterou Pavel pověřil doručením svého dopisu.

Pavel také jmenuje Prisku (která se ve Skutcích 18 jmenuje Priscilla), svou kolegyni ve výrobě stanů a spolupracovnici v duchovní službě.

Jmenuje Marii, Tryfenu a Tryfosu a Persis, které všechny chválí jako pracovité pro věc.
Pavel zmiňuje i Júnii, která byla ve vězení po jeho boku. Nazývá ji apoštolkou a poznamenává, že byla Kristovou následovnicí dříve než on.

Jmenuje Rufovu matku, která mu byla jako matka, a Nereovu sestru.

Zeptejte se:

 • Jaký tón slyšíte v Pavlových pozdravech?
 • Vidíte rozdíly mezi jeho pozdravy pro ženy a muže nebo rozdíly v rolích, které popisuje, že jim slouží?

Řekněte: Nyní se podívejme na několik pasáží, které se nejčastěji používají jako argument pro to, že ženy nemají ve vedení sboru co dělat. Při čtení těchto pasáží mějte na paměti, že neznáme úplné souvislosti ani to, na jaké otázky či stížnosti mohl Pavel reagovat, když tato slova psal.

Přečtěte nebo vyzvěte účastníka, aby přečetl Korintským 14,34-40.

Zeptejte se:

 • Co zde Pavel naznačuje?
 • Vzhledem k úctě k ženskému projevu, kterou Pavel projevuje ve Skutcích apoštolů a v listu Římanům, proč mohl Korinťanům říci právě toto?

Přečtěte nebo vyzvěte některého z účastníků, aby přečetl 1. Timoteovi 2,8-15.

Zeptejte se:

 • Co zde Pavel naznačuje?
 • Proč by to měl říkat Timoteovi, když Pavel ve Skutcích a Římanům opět projevuje úctu k ženským projevům?

Řekněte: Mohli bychom pokračovat ve čtení střípků z Pavlových listů, které jsou podobné – některé nás vedou k přesvědčení, že Pavel respektoval ženy a povzbuzoval je, aby se plnohodnotně podílely na službě, a jiné, kde Pavel dává pokyn, který jako by říkal opak.

Nakonec nám Pavlovy spisy nedávají zcela jasný obraz toho, jak Pavel chápal roli žen, ale možná nám jeho tvrzení v listu Galaťanům pomůže zmírnit určité napětí mezi dvěma Pavlovými pohledy.

Přečtěte nebo vyzvěte některého z účastníků, aby přečetl list Galatským 3,26-29.

Řekněte nebo shrňte následující informace z Průvodce individuálním studiem:

“Žid nebo Řek” není jediným rozdílem, který je zrovnoprávněn Boží milostí a Kristovým působením ukřižování. Pavel píše: “Už není Žid nebo Řek, už není otrok nebo svobodný, už není muž a žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši” (Gal 3,28).

To, že jsme ve křtu “oblečeni v Krista” (Gal 3,27), tyto rozdíly zázračně nesmazává, ale odstraňuje to snahu o získání postavení a moci, kterou tyto rozdíly často vyvolávají. Křest v Kristu vytváří “společenství, v němž rozdíly mezi pohlavími” spolu s etnickými a společenskými rozdíly “ztratily svou moc rozdělovat a utlačovat” (Hays, 273).

V tomto těle, kde “všichni jste jedno” (v. 28b), “jsou zničeny bariéry, nepřátelství, šovinismus a pocit nadřazenosti a méněcennosti…” (Cousar, 86) Není návratu ke starým způsobům posuzování, třídění a hodnocení Božího lidu vůči sobě navzájem; v Kristu jsou jedno.

SOUČASNOST

Řekněte: Pavel psal sborům, které byly podobné i nepodobné sborům, do kterých se zapojujeme a které známe dnes. To je důležité mít na paměti, když rozlišujeme, které části Pavlových listů jsou určeny i pro nás, a které části patří specificky sborům, jimž je chtěl adresovat.

Pokud jste se na video NEpodívali, připravte se na sdílení statistických údajů z 2021 Stav.
žen v životě baptistů, které jsou uvedeny na stranách 14 a 15 Průvodce individuálním studiem.

V závislosti na velikosti vaší skupiny a na čase, který máte k dispozici, se můžete rozhodnout rozdělit se do menších skupinek, abyste se mohli zamyslet nad těmito otázkami k diskusi.

Zeptejte se:

 • Jak jsou ženy ve vedení přijímány v sekulárním světě? Myslíte si, že by církev měla mít na ženy ve vedení a na celkové zacházení se ženami jiná očekávání než světské organizace, podniky nebo dokonce vlády?
 • Podívali jsme se na některé texty, které byly použity jako “důkaz”, že ženy by ve vedení sboru neměly být. Existují další texty, které ovlivnily vaše vlastní chápání toho, k čemu vás Bůh může povolat? Vykládali si jiní lidé Písmo způsobem, který vám bránil v následování Božího povolání?
 • Jaké překážky pro ženy ve službě vyplývají z norem a očekávání naší kultury? Jaké překážky vycházejí z výkladu Písma?

Pokud jste se při diskusi rozdělili, přiveďte skupinu zpět dohromady. Pokud vám to čas dovolí, vyzvěte skupiny, aby se o své nejzajímavější postřehy podělily s větší skupinou.

BUDOUCNOST

Přečtěte si nebo shrňte následující informace z Průvodce individuálním studiem:

Téměř 2000 let poté, co apoštol Pavel napsal své dopisy, má jeho učení stále obrovský vliv na život Církve. Pavel sám si pravděpodobně nedokázal představit, že jeho listy budou mít takový význam. Víra, kterou dnes zastáváme, a rozhodnutí, která činíme, ovlivní sbory – a ženy, které Bůh povolává ke službě – i v budoucnosti, kterou si nedokážeme představit.

Ptejte se:

 • Jak podle vás způsob, jakým dnes vykládáme Písmo, ovlivní sbory a služebníky, kteří nás budou následovat?
 • Jak vypadá věrný výklad celého Pavlova spisu (zejména ve světle Ježíšova jednání se ženami) v našem dnešním sboru?
 • Je možné, aby lidé změnili své nepochopení Pavlových spisů o ženách? Pokud ano, jak k tomu dochází?

ZÁVĚR

Řekněte: V tomto setkání jsme se podívali na místa v Pavlových listech, kde se Pavel obrací k ženám jako k účastnicím v životě a vedení sboru. Zjistili jsme, že Pavlovy příkazy sborům nejsou vždy v souladu s tím, co se zdá být jeho praxí. Zamýšleli jsme se nad tím, jak by to mělo ovlivnit naše chápání a praxi.

Modlete se: Děkujeme ti, Bože, za bohatství vyprávění, veršů, proroctví, příběhů a dopisů, které tvoří Bibli. Děkujeme ti za svobodu rozlišování a za moudrost a poznání, které nám v této práci pomáhají. Kéž jsme věrní tvým snům o našem světě. Amen.


Další lekce Kurzu pro dospělé:

Rovnoprávně povolány – Kurz pro dospělé 1.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 2.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 3.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 4.

Redakce
Ellen Di Giosia, Aaron Weaver, Jeff Huett

Grafický design
Amy C. Cook

Kopírování
Clarissa Strickland, Lauren Lamb

Překlad
Xiomara Reboyras Ortiz

Autoři jednotlivých studijních příruček
Nikki Finkelstein Blair & Jennifer Garcia Bashaw

Autor učebních osnov pro dospělé
Amanda Standiford

Autorka učebních osnov pro mládež
Brittany Stillwell

Autorka učebních osnov pro děti
Kristen Mathis

Tvorba videa
Sema Films

Přispěvatelé videa
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Paul Baxley, Christy McMillin-Goodwin, Caroline Smith, Meredith Stone, Mimi Walker

Tým pro návrh zdrojů
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Ellen Di Giosia, Jay Kieve, Grace Martino Suprice, Brittany Stillwell, Tyler Tankersley

www.cbf.net/equallycalled

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry