Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 4. lekce

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané - Kurz pro dospělé 4. lekce

Vzdělávání

Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout a formulovat biblický a teologický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Výukový program byl inspirován zprávou BWIM z roku 2022 “State of Women in Baptist Life Report” (Ženy ve službě čelí každodennímu ponižování, které se sčítá 1.), která zjistila, že baptistické ženy ve službě se stále cítí blokovány, znevažovány a ignorovány ve svých povoláních, protože jsou ženami – a to i ve sborech, které se hlásí k jejich otevřenosti vůči vedení žen.

Vzdělávací program Rovnoprávně povolané (Equally Called) je rozdělen do tří kurzů:

 • Kurz pro dospělé
 • Kurz pro mládež
 • Kurz pro děti
 • Průvodce individuálním studiem

Nejprve vám předkládáme lekce z Kurzu pro dospělé, které vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Význam vedoucí úlohy žen v církvi

Rovnoprávně povolané

LEKCE 4

Boží království

V TÉTO LEKCI

 • Co je to Hospodinův den a co znamenal pro Boží lid ve Starém zákoně?
 • Jak Letnice osvětlují a uskutečňují Joelovo proroctví?
 • Jak dnes v našich sborech chápeme a prožíváme krásu a výzvu Hospodinova dne?

CO BUDETE POTŘEBOVAT

 • Bible (fyzické nebo digitální)
 • Video a vybavení pro jeho přehrávání

NEŽ ZAČNETE

Toto setkání se zaměřuje na tři oblasti: na slova proroka Joela, na opakování těchto slov Petrem o Letnicích ve Skutcích a na otázku, co tato slova znamenají pro nás v našich sborech nyní. Možná by stálo za to, abyste si při přípravě připomněli příběh Božího lidu ve vyhnanství a přečetli si celý příběh Letnic ve Skutcích 2.

Nezapomeňte se seznámit s Průvodcem pro individuální studium. V něm najdete mnoho dalších užitečných informací – více, než se prakticky vejde do tohoto Průvodce pro vedoucí kurzu. Ačkoli vás tento průvodce upozorní na některé hlavní body, které vám budou nejvíce užitečné, doporučujeme, abyste si v rámci přípravy přečetli celý zdrojový materiál.

Prohlédněte si video k tomuto setkání. Projděte si otázky k diskusi k videu a poznamenejte si, zda některé z nich chcete obzvláště zdůraznit.

Přečtěte si a zapamatujte si lekci. Rozhodněte se, kolik času během setkání plánujete věnovat jednotlivým částem. Všimněte si, že část “Minulost” je v tomto setkání o něco kratší, abyste měli více času na rozhovor o přítomnosti a budoucnosti.

KDYŽ SE SETKÁTE

Vyzvěte skupinu, aby se rozdělila do dvojic nebo trojic, pokud jim to vyhovuje. V těchto malých skupinkách požádejte každého účastníka, aby se krátce podělil o nějaký bláznivý (noční) sen, který se mu někdy v životě zdál – čím divočejší, tím lepší.

Pokud máte pocit, že potřebujete rozhovor rozproudit, můžete začít tím, že se podělíte o svůj vlastní snový příběh. Nezapomeňte sledovat čas a udržovat situaci v chodu – některým lidem se zdají sny velmi podrobné a mohou toho mít hodně co říct!

ÚVOD

Řekněte nebo shrňte: Během našich společných setkání jsme se zabývali Božím záměrem pro ženy a muže při stvoření, Ježíšovými vztahy a interakcemi se ženami a tím, jak Pavel psal o ženách a jak s nimi spolupracoval. Společně jsme přemýšleli o tom, jak by studium těchto věcí mohlo inspirovat naše chápání Božího povolání k ženám v našich dnešních sborech.

Na našem posledním setkání budeme společně pracovat na tom, abychom propojili všechny tyto části dohromady, přičemž budeme uvažovat o pohybu Božího Ducha napříč Starým zákonem, Novým zákonem a dějinami církve.

Modlete se: Živý Bože, když při našem dnešním studiu hledáme tvého Ducha svatého napříč dějinami, dej, ať také poznáme, že je tvůj Duch mezi námi. Naplň nás svatou zvědavostí a úžasem, když hledáme tvé hnutí v našich životech, v našich sborech a v našem světě. Amen.

VIDEO

Na tomto místě je možná vhodné zastavit a pustit si video k tomuto setkání. Může poskytnout přehled o tom, co nás čeká, a podnítit počáteční rozhovor (v nastavení si můžete zapnout české titulky).

MINULOST

(Čtení a diskuse o Písmu):
Přečtěte si nebo shrňte následující text z Průvodce individuálním studiem:

Stvoření ženy k Božímu obrazu a role ženy v Boží službě se ozývají celou Biblí. Od rajské zahrady až po ranou církev – a dokonce až po nás dnes – věrné ženy obývají příběhy Božího lidu, podílejí se na Ježíšově životě a službě a utvářejí život církve. Když ženy přispívají svými hlasy, Boží slovo je slyšet. Když ženy věnují své dary, koná se Boží dílo. Když jsou hlasy a dary žen vítány, může se dařit celému Božímu lidu.

Církev dnes čelí tvrdé realitě: počet členů klesá. Mnoho kazatelů odchází do důchodu nebo jednoduše opouští službu. Semináře se zmenšují a dokonce zavírají své brány. V této náročné době se plná účast žen na životě a vedení sboru není jen praktickou nutností nebo opatřením k řešení problémů. Je to výzva pro ty, kdo touží po uskutečnění Boží vlády v našem světě. Je to příležitost připojit se k působení Božího Ducha tady a teď.

Řekněte: Když byl Boží lid ve vyhnanství, a dokonce i později, proroci ho vyzývali, aby činil pokání a pak očekával “den Hospodinův”, dobu, kdy bude Boží lid uzdraven a všechno bude na svém místě. Z místa, kde seděli, jim tato vize musela připadat téměř jako sen.

Zvláště prorok Joel vykresluje živý obraz této tolik očekávané budoucnosti. Kniha Joelova začíná poměrně barvitým popisem toho, jak se věci mají. Prorok popisuje hladomor, mor a všeobecnou bídu a vyzývá lid k nářku a následně k pokání. V polovině 2. kapitoly se pak dostáváme k prorokově svaté představě, co Bůh pro kající lid udělá.

Přečtěte nebo vyzvěte některého z účastníků, aby přečetl Joela 2,18- 32.

Řekněte a poté se zeptejte: Verše 18-27 se týkají především fyzické stránky. Země přinese dobrou úrodu a Bůh sešle déšť, který úrodu zavlaží, aby bylo co jíst. Pokud se verše 18-27 týkají Božího uspokojování fyzických potřeb, jak se téma posouvá ve verších 28-32?

Zeptejte se: Koho se týká duchovní revoluce, kterou popisuje Joel?

Přečtěte si nebo shrňte následující informace z Průvodce individuálním studiem:

Hebrejské slovo pro “ducha” je ruach, což je také slovo pro “vítr”. Ve Starém zákoně je Boží Duch mocnou silou, která koná Boží dílo. Boží ruach se při stvoření “přehnal přes vodní hladinu” (Gn 1,2) a zavedl Ezechiela do údolí kostí (Ez 37,1). Bůh poslal ruach, aby proměnil Rudé moře v suchou únikovou cestu (Ex 14,21) a aby vyvrátil Jonášovu loď (Jon 1,4). Joel zvěstuje, že v den Páně přijde na všechny lidi tentýž mocný, cílevědomý Duch.

Všichni – mladí i staří, muži i ženy – budou přetékat Božím ruachem; budou snít Boží sny, představovat si Boží cesty a prorokovat Boží slova. duch, který působil po celou dobu, bude působit skrze všechny, kdo “vzývají jméno Hospodinovo”, a všechny, “které Hospodin povolává” (v. 32).

Řekněte: Duch Boží je také hlavní postavou Letnic, které jsou popsány v knize Skutků apoštolů. Joelův text, který jsme právě četli, a příběh Letnic se vzájemně ovlivňují na mnoha úrovních, ale asi nejzřetelnější souvislost spočívá v tom, že apoštol Petr cituje Joela, když vysvětluje, co se odehrává.

Přečtěte si nebo vyzvěte některého z účastníků, aby si přečetl Sk 2,1- 21.

Řekněte: Pozorovatelé toho dne předpokládali, že učedníci musí být opilí; Petr je však ujišťuje, že prostě vidí, jak se naplňuje Písmo – že toto je den Páně, o kterém mluvili proroci.

Přečtěte nebo shrňte následující text z Průvodce individuálním studiem:

Elizabeth Achtemeierová píše, že ode dne Letnic “věřící nyní začnou žít v silách onoho nového věku, který ohlašuje vylití daru Ducha”. (Achtemeier, 328).

Joelovo poselství o tom, kdo obdrží Ducha a jak bude v Duchu žít, se nezměnilo. Synové a dcery, mladí a staří, muži a ženy budou mít sny, vidění a prorokovat. Přesně jak předpověděl Joel, Boží zmocnění, které bylo kdysi vyhrazeno jen několika málo lidem, je dostupné všem, tady a teď. Zde. Teď a tady. Všem.

Řekněte a pak se zeptejte: Kniha Skutků apoštolů byla pravděpodobně napsána proto, aby posílila první věřící k odvaze a důvěře v jejich křesťanskou víru. Jaké povzbuzení mohli tito věřící najít v tomto vyprávění příběhu o Letnicích? Jak mohl citát z Joela obohatit jejich chápání?

Zeptejte se: Co se o Letnicích změnilo? Proč je tato událost důležitá?

Řekněte a pak se zeptejte: Ve Skutcích 2,37 se lidé naslouchající Petrovi ptají: “Co máme dělat?” Jak Petr odpověděl? Jaká je naše výzva ve světle Letnic?

PŘÍTOMNOST

Řekněte a pak se zeptejte: O Letnicích Petr pomáhá propojit to, čeho jsou lidé svědky v přítomnosti, s tím, o čem Joel snil už dávno. Joel i Petr předkládají vizi světa, v němž Duch svatý přichází ke každému. I přesto se v našem světě setkáváme s velkým odporem vůči ženám, které konají Duchem naplněnou práci. Proč si myslíte, že tomu tak je?

Pokud jste se na video NEpodívali, připravte se na sdílení statistik z roku 2021 o ženách v životě baptistů, která je uvedena na straně 18 Průvodce individuálním studiem.

V závislosti na velikosti vaší skupiny a na čase, který máte k dispozici, se můžete rozhodnout rozdělit se do menších skupinek, abyste se zamysleli nad těmito otázkami k diskusi.

Zeptejte se:

 • Jak může církev – Kristovo tělo – fungovat a vzkvétat, když ženy nemohou používat své dary, které jim Bůh dal? Pokud 86 % žen ve službě zažívá překážky v používání svých darů, jaký to má dopad na místní sbor? Na společenství? Na šíření evangelia “až na konec země”?
 • Co si představíte, když se modlíte slova “přijď království tvé”? V co doufáte a o čem sníte, že bude Boží vláda vypadat?
 • Proč je důležité, aby se církev chovala tak, jako by Boží vláda – a vylití Božího Ducha na všechny lidi – působila v našem světě tady a teď? Jak to ovlivňuje naše svědectví ve světě?
 • Co musíme udělat, abychom překlenuli propast mezi tím, jak se věci v našem sboru mají, a Boží vládou, kterou si představují Joel a Petr?

Pokud jste se při diskusi rozdělili, přiveďte skupinu zpět dohromady. Pokud vám to čas dovolí, vyzvěte skupinky, aby se o své nejzajímavější postřehy podělily s větší skupinou.

BUDOUCNOST

Přečtěte si nebo shrňte následující informace z Průvodce individuálním studiem:

Když se o Letnicích naplnila slova proroka Joela, Bůh ve skutečnosti nedělal nic “nového”. Od chvíle, kdy se ruach přehnala přes vody stvoření, Bůh zamýšlel, aby ženy a muži prožívali plnou Boží přítomnost a žili ve vzájemnosti.

V průběhu dějin Božího lidu ženy stejně jako muži sloužili Bohu, byli věrnými učedníky a přispívali k životu Božího lidu. Nyní, v době Boží vlády, se Boží záměr obnovuje a uskutečňuje a Duch se vylil na všechny. Můžeme reagovat stejně jako někteří z Petrových posluchačů: můžeme být “zasaženi do srdce” a ptát se: “Co máme dělat?”. (Sk 2,37)

Naše odpověď na tuto otázku ovlivní budoucnost církve a její schopnost sloužit, naplňovat potřeby a nést dobrou zprávu o Ježíši Kristu “až na konec země”, dokud Kristus znovu nepřijde.

Zeptejte se:

 • Jak nás dnes vylití Ducha o Letnicích spojuje s biblickými příběhy o Božím stvořitelském záměru (v Genesis), o Ježíšových učednících (v evangeliích) a o služebnících a vedoucích rané církve (ve Skutcích a listech)?
 • Co můžeme udělat dnes, abychom vytvořili prostor pro dokonalejší naplnění vize, která byla vyslovena o Letnicích?
 • Dochází ve vaší mysli a srdci ke změně, pokud jde o ženy ve službě?
 • Co potřebujete říci nahlas, abyste si ujasnili, čemu věříte ohledně Božího povolání a vybavení žen pro službu? Kdo potřebuje slyšet, co máte na srdci?

ZÁVĚR

Řekněte: V průběhu našich čtyř společných setkání jsme se podívali na to, jak Bůh povolává ženy z pohledu stvoření, Ježíšova života, rané církve, proroků a Letnic.

Mohli bychom strávit ještě mnoho dalších setkání zkoumáním příběhů žen, které Bůh povolal, a to jak v Písmu, tak i mimo něj, a možná se rozhodneme, že to budeme zkoumat společně, když se budeme nadále učit, jak vytvořit a udržet prostor pro všechny, na které Bůh vylévá svého Ducha.

Modlete se: Děkujeme za bohatství příběhů Božího lidu. Kéž sníme s tebou a jednáme po tvém boku, když žijeme ve všem, k čemu jsi nás povolal, abychom byli a co máme dělat. Amen.


Další lekce Kurzu pro dospělé:

Rovnoprávně povolány – Kurz pro dospělé 1.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 2.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 3.

Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 4.

Stáhněte si Kurz pro dospělé ve formátu pdf pro tisk:

Redakce
Ellen Di Giosia, Aaron Weaver, Jeff Huett

Grafický design
Amy C. Cook

Kopírování
Clarissa Strickland, Lauren Lamb

Překlad
Xiomara Reboyras Ortiz

Autoři jednotlivých studijních příruček
Nikki Finkelstein Blair & Jennifer Garcia Bashaw

Autor učebních osnov pro dospělé
Amanda Standiford

Autorka učebních osnov pro mládež
Brittany Stillwell

Autorka učebních osnov pro děti
Kristen Mathis

Tvorba videa
Sema Films

Přispěvatelé videa
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Paul Baxley, Christy McMillin-Goodwin, Caroline Smith, Meredith Stone, Mimi Walker

Tým pro návrh zdrojů
Cheryl Moore Adamson, Jennifer Garcia Bashaw, Ellen Di Giosia, Jay Kieve, Grace Martino Suprice, Brittany Stillwell, Tyler Tankersley

www.cbf.net/equallycalled

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry