Alžbětinské náboženské vyrovnání

V prvním parlamentu vlády královny Alžběty (25. ledna 1559 – 8. května 1559) došlo k právnímu náboženskému vyrovnání. Rychle byl schválen „Zákon o nadřazenosti, zajišťující postavení Koruny jako guvernéra anglikánské církve s podmínkou proti cizím zásahům do církevních záležitostí“ (The Act of Supremacy securing the position of the Crown as governor of the church, and providing against foreign interference in ecclesiastical matters) a 1. dubna 1599 „Zákon o jednotnosti společné modlitby a služby v církvi a při vysluhování svátostí.“ (Act for the Uniformity of Common Prayer and Service in the Church and Administration of the Sacraments) .

Zdá se, že nebyla věnována žádná zvláštní pozornost protestům synodu a biskupů proti těmto opatřením. Dolní sněmovna byla příznivě nakloněna aktu uniformity za pár dní. Ve sněmovně Lordů, kde duchovní šlechta vyjádřila svůj odpor, bylo vše vyřešeno proběhlo za tři dny. Následujícího 24. června (Den sv. Jana Křtitele) všechny církve království měly přijmout novou knihu pro službu.

Tato politika Alžběty a jejích poradců se tak setkala se značným úspěchem. Velká část duchovenstva a lidé se s vyrovnáním krotce smířili. Vnější shoda byla to hlavní, o co se královna starala, a zákony týkající se náboženství nebyly přísně vymáhány. Katolíci by mohli konstatovat, že koncil v Trentu ještě neukončil svá jednání o této deliberalizaci a tak nebylo řečeno, co by se nemělo sankcionovat. Protestanti získali velkou oporu při zajišťování služby v angličtině a doufali v další reformaci. Nejisté postavení Anglie v evropských záležitostech dávalo lidem pocit, že musí držet doma pospolu. A koneckonců, na rozdíl od předchozí vlády, se zdálo, že je to čas svobody a míru ve věcech náboženství.

Prameny

  • Walter H. Burgess: JOHN SMITH THE SE-BAPTIST THOMAS, HELWYS AND THE FIRST BAPTIST CHURCH IN ENGLAND with fresh light upon the Pilgrim Fathers’ Church, tisk Londýn, JAMES CLARKE & CO., 13 & 14 Fleet Street, r. 1911

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 12. 9. 2020