Ze světa baptistů: 670. Zklamání a bolest nad rozdělením baptistů v Německu
| |

Ze světa baptistů: 670. Zklamání a bolest nad rozdělením baptistů v Německu

Ze světa baptistů: Prohlášení vedení německých baptistů k rozhodnutí části sborů odejít z jednoty.

“Jsme povoláni k tomu, abychom tkali pouto pokoje, abychom podnikali možné vzájemné kroky, odbourávali existující předsudky a s respektem formulovali a obhajovali námitky, uznávali rozdíly mezi sebou, učili se jeden od druhého, modlili se jeden za druhého a společně hlásali Krista slovem i skutkem.”

Zásady: Jak může kazatel obstát při vyslovení 59% důvěry?
| |

Zásady: Jak může kazatel obstát při vyslovení 59% důvěry?

Zásady: Kazatel může dočasně přežít hlasování o nedůvěře, ale žádný kazatel nemůže přežít takovouto vlažnou podporu dlouho – pokud nenastane ještě jedna podmínka. Tou podmínkou je samozřejmě diktatura. Zdá se, že členové a diakoni ve sboru Immanuel chtěli pohnat svého kazatele k odpovědnosti za to, že je součástí této sítě “dobrých chlapců”, ale síť “dobrých chlapců” jim v tom zabránila.

Teologie: 96. John MacArthur říká, že Martin Luther King nebyl křesťan
| |

Teologie: 96. John MacArthur říká, že Martin Luther King nebyl křesťan

Teologie: MacArthur zastává názor, že Kinga si křesťané příliš váží. 25. února řekl členům svého sboru, že King byl “nevěřící, který zkresloval vše, co se týkalo Krista a evangelia”. MacArthur učí úzkému pohledu na Boha, který zdůrazňuje hněv místo milosti. Jako přední kalvinistický pastor se přiklání k učení, že Boží přísnost představuje “milost”.

Svědectví: 106. Seriál Prsteny moci připomíná, že Říše je všude kolem nás
| |

Svědectví: 106. Seriál Prsteny moci připomíná, že Říše je všude kolem nás

Svědectví: Z teologického hlediska přináší kniha Prsteny moci silné varování. Říše je všude kolem nás, zastřená naší potřebou racionalizovat touhu po míru bez spravedlnosti, po moci, lhostejnosti a chamtivosti. Hlasy, které nám přinášejí nepříjemné pocity, jsou často hlasy pravdy; v tomto světě náš boj nemusí nutně probíhat mezi jednoznačným dobrem a zlem; spíše se musíme bolestně prodírat tím, co se zdá být morálně šedé.

Zásady: 27. Baptisté a náboženská svoboda
|

Zásady: 27. Baptisté a náboženská svoboda

Zásady: Od roku 1609 jsou baptisté hlasitými a vytrvalými zastánci náboženské svobody. Baptisté ctí tuto oddanost náboženské svobodě již více než 400 let. Dnes někteří na tuto historii zapomněli nebo ji opustili. Někteří křesťané se nechali svést představou, že církev potřebuje ke své činnosti státní moc, jako by Boží království nemohlo obstát bez podpory vlády. Ze svatby církve a státu nevzejde nic dobrého.

Svědectví: 88. Večer, kdy jsem přestal věřit v zástupné vykoupení krví
| |

Svědectví: 88. Večer, kdy jsem přestal věřit v zástupné vykoupení krví

Svědectví: Lze znepokojivý obraz pomstychtivého Boha sladit s Ježíšovou vírou ve všechny milujícího, milosrdného a všeodpouštějícího Boha? Odpověď byla ohromně jasná. Nelze. Ježíšův kříž nám říká, že Bůh je ukřižovaný Bůh. Ačkoli Bůh neodstraňuje naše utrpení, vstupuje do naší bolesti a sdílí ji s námi.

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela
| |

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela

Historie: Bible kralická, kancionály a další knihy pro povzbuzení duchovního života nekatolíků se již od prvopočátků reformace stávaly terčem nejrůznějších cenzorských zásahů. Poslední soupis zakázaných děl vyšel roku 1948. Oficiálně ho katolická církev zrušila až v roce 1966 vyhlášením papeže Pavla VI. Ovšem četba zakázaných děl byla i nadále hříchem, čtenářům již jen nehrozil žádný církevní trest.

Teologie: 86. Stín Billyho Grahama: Chuck Templeton a krize amerického náboženství
| | |

Teologie: 86. Stín Billyho Grahama: Chuck Templeton a krize amerického náboženství

Teologie: Slyšeli jste někdy o Chucku Templetonovi? Byl srpen 1949 a Billy Graham nikdy nebyl tak sklíčený. Dvanáct let poté, co se “oddal kázání” na golfovém hřišti na Floridě, se evangelista potýkal s pochybnostmi… Proto Billymu Grahamovi nezbývalo než položit Bibli na pařez a přísahat Bohu, že bude kázat neomylnou Bibli, dokud bude žít. Všichni to od něj očekávali; ba co víc, zdálo se, že to očekává i Bůh. Bůh chce, aby jeho kazatelé věřili Bibli, i když to zní zle nebo šíleně. Kdyby se v té dobré knize vyskytl jediný rozpor nebo chyba, tvrdili evangelikálové, byl by to bezcenný brak. Proč byl Templeton rozčarován evangelikálním křesťanstvím a jeho liberální alternativou?

Teologie: 83. Církev potřebuje lepší zvěst než strach
|

Teologie: 83. Církev potřebuje lepší zvěst než strach

Teologie: Nic nemotivuje tak jako strach z Božího hněvu. Je to příběh starý jako lidstvo. Jsme však skutečně hříšníci v rukou rozhněvaného Boha? Evangelikálové rádi věří, že si musíme dávat pozor, abychom tohoto rozhněvaného Boha neurazili. Jejich výchozím bodem je hněv. Kalvinisté samozřejmě tento hněv přetavili v hněv o několik stupňů vyšší..

Zásady: 22. Obrácení není naočkování Ježíše
| | |

Zásady: 22. Obrácení není naočkování Ježíše

Zásady: Evangelisté 19. a 20. století jako Dwight L. Moody a Billy Graham proces obrácení zkracovali a vyzývali hříšníky, aby na masových probuzeneckých křížových výpravách “předstoupili”, pomodlili se “modlitbu hříšníka” a byli spaseni. Odolejme obrácení jako naočkování Ježíše, spásné transakci, která jednou provždy zajistí duchovní jistotu v tomto i příštím světě. Obrácení ke Kristu, ať už začíná jakkoli, je celoživotním pokračováním víry.

Zásady: 21. O ženách v kazatelské službě a autonomii sborů
| |

Zásady: 21. O ženách v kazatelské službě a autonomii sborů

Zásady: Cooperative Baptist Fellowship je hluboce přesvědčen, že Bůh povolává ženy na všechna místa vedení a služby v životě sborů a v našem denominačním společenství. Věříme, že toto přesvědčení vychází z Písma a že bylo opakovaně potvrzeno působením Ducha svatého, který povolává a obdarovává ženy ke kázání, pastoračnímu vedení a dalším formám služby.

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům
| |

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům

Zásady: Zakladatelé SBC věděli, že nikdy nedosáhneme toho, aby se 100 % baptistů stoprocentně shodlo na 100 % všech výkladů Písma. Hlasování o rozhodnutí výkonného výboru bude o tom, abychom i nadále zůstali denominací Lottie Moonové a Annie Armstrongové – dvou silných, zbožných žen, které neohroženě mluvily k mužům a všude je vyzývaly k prioritě misií, a abychom řekli ne těm, kteří by tyto ženy jižních baptistů umlčeli.

Svědectví: 71. Jak oslavit letnice
| |

Svědectví: 71. Jak oslavit letnice

Svědectví: Přes všechen důraz, který se v příběhu o Letnicích klade na prudký vítr, přes všechno soustředění na mluvení jinými jazyky, přes všechny řeči o opilých učednících, přes to všechno, když se usadí prach, vystupuje na povrch skupina nevýrazných Ježíšových následovníků, kteří dokážou odříkat chvályhodné Boží činy. Pokud chcete proměnit svůj svět, recitace Božích chvályhodných činů na veřejnosti je jádrem Letnic.

Teologie: 75. Perspektiva vzkříšení v pojetí teologie příběhu

Teologie: 75. Perspektiva vzkříšení v pojetí teologie příběhu

Teologie příběhu vychází z toho, že evangelium se k nám nedostává pomocí tematicky pojaté nauky (nauky založené na jednotlivých článcích víry), ale prostřednictvím vyprávění. Učednictví nevyžaduje vnitřní trýzeň nebo provinilé svědomí, vyžaduje však úplnou změnu životní orientace, takovou, která vede nutně ke střetu s každou mocí či vůlí, která je proti Kristu a jeho cestě.

Zásady: 16. Bude král Karel III. „Ochráncem víry“ nebo „Ochráncem jedné víry“?
|

Zásady: 16. Bude král Karel III. „Ochráncem víry“ nebo „Ochráncem jedné víry“?

Zásady: Král je smrtelný člověk a ne Bůh, proto nemá žádnou moc nad nesmrtelnými dušemi svých poddaných, aby pro ně vydával zákony a nařízení a ustanovoval nad nimi duchovní pány. (Thomas Helwys králi Jakubovi – ano, tomu králi Jakubovi, jehož autorizovaná verze překladu Bible JKV “James King Version” je milovaná některými baptisty jako ten jediný správný „anglický“ překlad, který musí mít v ruce i na lavici v kostele).

Král Jakub uvrhl Helwyse do vězení. Helwys ve vězení zemřel.