Baptistická knihovna | Zamyšlení

Div vánoční

Andělé zjevili pastýřům vánoční zvěst

Chtěl bych být tenkrát mezi betlémskými pastýři. Avšak o ten úžas, který prožívali, nepřicházíme ani my po dvou tisících letech. Ta radost není ve vánoční vůni, náladě.

Když čteme biblické oddíly o tom, co se tenkrát stalo, co viděli a slyšeli pastýři, jsme uchváceni tímto Božím divem, který je stále aktuální.

Prvními zvěstovateli divu Vánoc, stejně jako divu prázdného hrobu, byli andělé. A hned po nich následovali betlémští pastýři, ve druhém případě ženy. Betlémští pastýři vidí andělský doprovod Toho, který byl ohlašován proroky. Bůh si jako svědky největších událostí nevybral ty, kteří patřili do židovské velerady, nevybral si rabíny, kteří předčítali v synagogách Zákon, nevybral si ani kněze, kteří denně přinášeli oběti do chrámu Hospodinu. Zkrátka nevybral si slavné, aby na prvním místě zjevil Toho, který byl od pradávna zaslíbený. Překvapivě se prvními svědky Božích divů stávají lidé podřadní, ve společnosti přehlížení.

Možná, že v těch místech, kde pastýři vidí anděly a slyší zvěst o narození Mesiáše, kde před deseti stoletími pásl ovce David. David ve svých žalmech přinesl zvěst o Mesiáši. Pán Ježíš o sobě cituje na kříži z Davidova žalmu: “Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil” (Zalm 22,2). O narození Mesiáše vypovídá i Žalm 2. Církev již v dávné minulosti tento žalm přijala jako Žalm Mesiášský. Cituji z něho: “Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil” (Žalm 2,7).

Vlastimil Pospíšil

Similar Posts