Baptistická knihovna | Zamyšlení

O Boží vůli na Silvestr 2020

Silvestr

Od věků až na věky

Přečti si Koloským 1,15-20

Dnešní oddíl je vlastně chvalozpěvem o dvou slokách, který v řečtině tvoří jediné složité souvětí, jež je vztažnými zájmeny (2x “kterýž jest”) zavěšené na zmínku o “milovaném Synu” ve 14. verši. Hymnus opěvuje, koho to vlastně v onom Synu, rozuměj Kristu, máme.

Apoštol Pavel obrací naší pozornost až na samý počátek veškerenstva. Kristus je prvorozený všeho stvoření. Ježíšovo narození tedy není nahodilá událost, jejíž význam by byl ohraničen časem a prostorem, v němž se tento člověk pohyboval.

Kristovo vtělení nepředstavuje jen jeden z mnoha projevů božství, ale naprosto jedinečné vyjádření Boží vůle, působící od věků až na věky.

Není jiné cesty k Bohu než přijmout Ježíšův lidský zjev jako obraz Boha neviditelného, tedy také jako ten obraz, k němuž jsme byli stvořeni (Gn 1,26-27).

         Ani toto velkolepé vylíčení Kristovy slávy však nemůže opomenout velikonoční událost. Bez pochopení smyslu Kristova kříže nevíme o Bohu nic, nebo alespoň nic podstatného.

PŘEMÝŠLEJ:  Kristovo lidství zjevuje plnost božství (2,9).

Petr Hlaváček

Similar Posts