Baptistická knihovna | Povzbuzení | Zamyšlení

Přesná citace Bible, ale se špatným výkladem

Žalm 91

Bible

Přesná citace Bible, ale se špatným výkladem

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!‘“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ 

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu  a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.                                               

                                                                                                                                                    Mt 4, 5-11

Smyslem trojího Ježíšova střetu s Ďáblem je ukázat oč tu půjde, jaký rozměr bude mít zápas přicházejícího Království a představit rozhodující aktéry. Napodruhé, (před tím, než se napotřetí zcela „odkope“ nárokem na úplné podrobení se), zpochybňuje Ďábel nejen Ježíšovu identitu, ale i  Boží důvěryhodnost a svrchovanost, účelovou citací žalmu 91.

Ne náhodou nám ozvěnou zní Ďáblovo slovo z ráje: „Určitě nezemřete!“ (Gn 3,4 B21) Tím spíše, že  se jedná o chrám, svaté místo, kde je Bůh „doma“. Ďábel útočí otevřeně na Synův vztah k Otci. Snaží se Ježíše vyprovokovat k reakci. K reakci, která by bez ohledu na výsledek byla důkazem nejistoty. Že není jedno, když někdo něco říká, kdo to říká, víme už z pohádky o kůzlátkách.

I křesťané se mohou stávat obětí pokušení, když jim rezonuje nějaké slovo účelově s tím, co slyšet chtějí. Dokonce se mohou stát „užitečnými idioty“ v Ďáblově hře „na pravdu“, pokud nedovolí Duchu, aby slovu vdechl svůj život. Účelovým vytržením z kontextu žalmu zamlčuje Ďábel Boží svrchovanost a Boží milosrdenství a z toho, co je projevem Boží milosti dělá lidský nárok. Z oslavy Božího milosrdenství, vyznané v žalmu, chce plést bič pokušení.

Ten, kdo zná Hospodinovo milosrdenství a tváří se jakoby nebylo, kdo by chtěl Hospodina zkoušet, riskuje Boží hněv. To je smysl Ježíšovy odpovědi, který koresponduje znovu s putováním Izraele do zaslíbené země:

Nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy (Ž 95,8-9).

Přicházející Království, které zvěstoval Jan nestojí na okázalé megazbožnosti, ale je ukryto v srdci, stojí na vztahu s Bohem.

Ježíš bude ještě jednou konfrontován s touto výzvou: “Jsi-li Syn Boží, sestup s kříže!“ (Mt 27,40) Jeho vítěznou odpovědí bude: „Do Tvých rukou poroučím svého ducha“.

                                                                                                                                 Petr Mrázek (Vsetín)

Původní, neupravená verze odeslaná do SŽ. Uvedené doprovodné texty (často starozákonní), na které se často výklad odvolává, ozřejmují vykládaný text a vybízejí k hlubšímu ponoru.

Similar Posts