Baptistická knihovna | Povzbuzení | Zamyšlení

Učení potvrzované mocí zázraků

Iz 35, 5 – 10

Učení potvrzované mocí zázraků

Učení potvrzované mocí zázraků

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.

                                                                                                                                               Mt 4, 23–25

Tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.                                     

                                                                                                                                                Iz 35, 5–6

Mohlo by se zdát, že to, oč tu běží, jsou Ježíšovy výjimečné činy, Tak to možná chápou mnozí  ze zástupu. Touto zkratkou přináší evangelista zprávu o tom, v co vyústilo a v co se proměnila Janova zpráva o tom, že nebeské království je blízko. V následujících kapitolách (6 – 10) budeme moci spolu s Ježíšem zblízka nahlédnout jak nesouměřitelné je přicházející nebeské království s tím, co jsme doposud znali, jak je jiné. Skrze Ježíše jsou tím královstvím mnozí zasaženi.

Ježíš odkrývá charakter přicházejícího Království slovy, učením (blahoslavenství, podobenstvími, výkladem etických norem) i svými postoji a jednáním mezi  těmi kteří jsou kolem něho. To, co se děje je potvrzením, znamením přítomného Království. Nemá nikde vyvěšenou žádnou vlajku ani erb, ale to, co se děje znamená jediné: musí být zde.

To, co se děje je důsledkem Boží přítomnosti, Božího jednání. Je-li to spojeno s Ježíšem, pak se znovu vrací otázka, která se bude opakovaně ozývat: Kdo to je?, Proč tak jedná?

Tu otázku vyslovuje i Jan Křtitel: Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? (11,3)

Odpověď je v tom, co lze vidět a slyšet. Zpráva o Království je jako kamínek hozený do vody. Kruh na hladině se zvětšuje a zasahuje čím dál větší prostor. Skryté a přece nepřehlédnutelné.

Nepřehlédnutelné, a přece skryté. Kdo ho uvidí? Vidíme ho? V čem? Je v nás? Jsme ho plní? Je to na nás vidět?

                                                                                                                       

Petr Mrázek (Vsetín)

Původní, neupravená verze odeslaná do SŽ. Uvedené doprovodné texty (často starozákonní), na které se často výklad odvolává, ozřejmují vykládaný text a vybízejí k hlubšímu ponoru.

Similar Posts