Baptistická knihovna | Povzbuzení | Zamyšlení

Neodkladné následování Ježíše

Jer 16, 16 -18

Následování Ježíše

Neodkladné následování Ježíše 

Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,..Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblí-žilo království nebeské.“ Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.                                                                                                                              Mt 4, 12-13,17-22

Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“                                                                              Mt 13,47-50

Zpráva o Království je jako kamínek hozený do vody. Kruh na hladině se zvětšuje a zasahuje čím dál větší prostor. Po Janovi u Jordánu se zprávy o přicházejícím království nebeském ujímá sám Ježíš. Není to ale někdo, kdo se opakuje, kdo opakuje po někom. Naopak –  to se jen ten, který byl Janem uveden, ujímá svého poslání. To on je totiž ve své podstatě nositelem této nové skutečnosti.

Evangelium Ježíše Krista, Jeho zpráva, kterou on přináší a kterou je on sám, zní: Přiblížilo se království nebeské, vaše vysvobození je blízko! Proto oslovuje rybáře. „Pojďte pracovat pro mé království!“ Nevíme, jak dlouho znají Ježíše, ale když je osloví a zavolá – jdou. Naléhavost přicházejícího Království se odráží v jejich reakci.  Stávají se živou ilustrací Janových slov k farizeům u Jordánu: „Vždyť Bůh si může proměnit i ty, se kterými vy pohrdáte.“

V té chvíli se rodí noví synové Abrahámovi. Ukazuje se, kam všude nebeské království vstupuje a koho si vybírá. To, že mají pracovat pro přicházející Království dokládá jejich „pracovní zařazení“. Budou rybáři lidí. Jejich sítí bude od této chvíle stejná zpráva: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.“ (Mt 10,7)

Ta zpráva má moc proměnit. Ale je také zprávou o tom, že před přicházejícím Královstvím není úniku, nejde se před ním skrýt (Jer 16,14nn).  Na konci se ukáže, kdo se jí skutečně otevřel. Skrze tyto „rybáře“ se bude svět setkávat s Královstvím. (J 1,12-13)  Rozumíme tomu, co znamená být rybáři?

 Petr Mrázek (Vsetín)

Původní, neupravená verze odeslaná do SŽ. Uvedené doprovodné texty (často starozákonní), na které se často výklad odvolává, ozřejmují vykládaný text a vybízejí k hlubšímu ponoru.

Similar Posts