Historické články

Sjednocení před 113 lety

Jak si v roce 1904 sbory představovaly vzájemnou spolupráci?
Můžeme se inspirovat ze Zprávy o VII. konferenci českoslovanského sjednocení, konané v Liptovském Mikuláši, 23. května toho roku.


Projeveno bylo dále přání, aby byly ujasněny povinnosti, které má každá jednotlivá skupina ku sjednocení.
Br. Čapek pravil: Neváže nás nic, nežli láska Kristova. Neuznáváme zákonů anebo věroučných článků, které by se jednotlivým skupinám vnucovaly. Váže nás pouze to, co jest všem dítkám Božím na celém světě společné, vše ostatní jest pouze případné a tudíž soukromé, a jest ponecháno každému sboru aneb skupině, aby v tom dle svého přesvědčení jednala.

Účelem našeho sjednocení jest:
1.) Abychom plnili Kristovo přikázání lásky: Aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. Jan 18,21
2.) Abychom si vzájemně poznáním a zkušenostmi sloužili a se doplňovali.
3.) Abychom mohli s větším užitkem missijně pracovati mezi svým národem.

Neuznáváme žádnou formu nebo organizaci, která by byla závaznou pro některou skupinu, ale jsme přesvěd­čeni, že organizace i formy se mají říditi dle života a poměrů, nikoli naopak.

jGk

Similar Posts