Světový kongres baptistů 1905 Londýn

Světový kongres baptistů se konal v Londýně 11. až 19. července 1905.

Logo Světového baptistického kongresu 1905 v Londýně

Touha po setkání vedoucích baptistických unií z celého světa zaznívala mezi baptisty již od roku 1900. Rozhodující návrh podal Dr. J. N. Prestridge ze sboru v Louisville, Kentucky, USA.

Jeho návrh byl projednán s Dr. Cliffordem a rev. J H. Shakespearem, a poté informoval o návrhu v baptistickém tisku. Návrh uspořádat světový kongres baptistů byl celosvětově přijat s velkým nadšením a v říjnu 1904 bylo rozhodnuto, že se první celosvětový sjezd bude konat v Londýně ve dnech 11. až 19. července 1905.

Byl zvolen silný výbor Baptistické unie, do kterého byli přidáni zástupci Baptistické misijní společnosti a výbor zahájil přípravy kongresu a založení Světového svazu baptistů (World Baptist Alliance).

Budova baptistického sboru v Londýně

Do Londýna se sjelo na 800 delegátů zahraničních baptistických uskupení, sborů a organizací. Největší počet delegátů byl z USA, Kanady, Švédska a Německa. Spolu s nimi se kongresu účastnilo přes 2 500 delegátů z britských ostrovů. Nepochybnými hrdiny kongresu byli delegáti z Ruska, vedení baronem Waldemarem Uixkiullem. Početné zastoupení měla i vzdálená Austrálie. Historicky poprvé se této události zúčastili i Afroameričtí baptisté v počtu padesáti osob. Způsobili v Londýně velký rozruch a byli všude neustále vítáni úsměvy, hlasitými pozdravy a maváním. Jejich přijetí delegáty kongresu bylo tak srdečné a vzrušující, že se jich jeden americký delegát při jedné takové ovaci veřejně zeptal: “Chtěli byste být zvoleni guvernérem vašeho státu nebo delegátem baptistického kongresu?”

Atmosféra kongresu byla poznamenána dvěma tóny. Kongres byl v první řadě evangelický. Nebyli to jen zmiňovaní Afroameričané se svojí nekvalifikovanou deklarací loajality k Evangeliu a k Písmu. Byla to i kázání Dr. Stronga, jednoho z nejfundovanějších teologů ve Spojených státech, pronášená s velikou vehemencí, přinášela esenciální doktríny křesťanství. Druhým tónem kongresu bylo to optimistické. Američtí hosté byli přirozeně nadšení, ale právě to, že lidé v jiných zemích, kde jsou baptisté málo početní, chudí a pod tlakem sakramentalismu, mohou být vedeni zpět k jednoduchým baptistickým doktrínám a praxi.

President kongresu Rev. Alexander MacLaren, D.D., Litt. D.
Tajemník kongresu Rev. J. H. Shakespeare, M.A.

Mnozí, kteří sledovali průběh kongresu, byli překvapeni rozsahem a kvalitou vzdělávací činnosti baptistů, zejména v Americe.

Výbor pro založení World Baptist Alliance

Hlavním výsledkem kongresu bylo ustanovení a zformování Světového svazu baptistů (World Baptist Alliance), který se v následujících letech stal nástrojem, který propojil baptisty na celém světě.

Výbor, který měl na starosti ustavení World Baptist Alliance

Prameny

  • John Howard Shakespeare: The World Baptist Congress 1905, Authorised Record of Proceedings, vyd. Baptist Union Publication Dept., rok vydání 1905, nyní ve sbírce Harvard University.

Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 24. 8. 2020