Baptistická knihovna | Povzbuzení | Zamyšlení

Zázraky nejsou zárukou pravosti

Zázraky nejsou zárukou pravosti

Zázraky nejsou zárukou pravosti

Dt 13, 1-6


Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení
nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: „Pojďme za jinými bohy,” které jsi neznal, ,,a služme jim,” neuposlechneš slov takového
proroka nebo toho, kdo hádá ze snů.
(Dt 13, 2-4a)

Po přečtení tohoto slova těžko nepomyslet na slova Pána Ježíše: “Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné …” Takže bude to zase aktuální a je už dnes. Teleevangelisté v super sakách, konta vysílaná do éteru, “Prosperita zaručena!” napsala Upsala. Zvláštní, že se to v našich sborech uchytilo. Alespoň někde ano. Stačí letmý pohled do knihoven a takovýchto … je tam až až. Jak je to možné? Protože po Kristu Boží lid už tyto lidi nezabíjí (srovnej Dt 13, 5.6). Nechává je žít svým životem. O to by nešlo, ale že na ty zázraky a znamení mnozí po revoluci tak snadno naletěli? Dnes i zítra se to ozve znovu. A já myslel, že následování Krista znamená vzdát se majetku, vzít jeho kříž a nést ho strmou uličkou hanby. Nebo ne?

Pane Ježíši Kriste, odpusť, když tě zapíráme senzacechtivostí nebo hrabivostí. Amen.

Radek Pospíšil

kazatel baptistického sboru v Liberci

Význam slova “prosperita”
Slovo “prosperita” pochází z latinského “pro-speró” a znamená stav, kdy se všechno daří a lze očekávat, že vše bude příznivé i do budoucna. Současný “svět” používá slovo “prosperita” v souvislosti s finanční stránkou. V křesťanství je “prosperita” myšlena nejen jako peníze, ale i tělesná prosperita (zdraví).

Evangelium prosperity
Evengelium prosperity je falešné učení, které učí, že máme od Boha zaslíbený úspěch, zdraví a bohatství. Chudoba je vnímána jako prokletí, které má být překonáno vírou. Evangelisté prosperity učí, že Bůh v žádném případě křesťanům nezaslíbil chudobu, ale finanční prosperitu. Podle těchto evangelistů má na bohatství nárok úplně každý křesťan. Evangelisté prosperity také velmi častou kladou velký důraz na zázraky (uzdravení, vzkříšení z mrtvých…). Díky tomuto učení je člověk je vyvyšován do pozice boha!

Evangelium výhradně zadarmo
Evangelium máme kázat/šířit výhradně zadarmo a ve vší skromnosti! Evangelisté prosperity často evangelium zpeněžují, což je nepopsatelně závažné. Evangelium nemůžeme ani nesmíme zpeněžovat!

Evangelium prosperity – Hnutí víry
Evangelium prosperity velmi často šíří křesťané, kteří spadají pod Hnutí víry. Co hlásá Hnutí víry? Prosperitu, úspěch, bohatství a zdraví (všechno pomíjivé). Toto všechno nám prý Bůh zaslíbil a na to máme nárok.  Hnutí víry velmi rouhavě učí o uzdravení: Když ti nepřišlo uzdravení, je to tvá chyba – máš malou víru. To může mnoho lidí dovést do depresí, potažmo k sebevraždě. Hnutí víry je hnutí touhy těla, pýcha, rouhání Bohu… Hnutí víry učí falešné křesťanství a křesťanům dává falešný pohled na Boha.

Similar Posts