Baptistická knihovna | Misie | Povzbuzení | Sociální pomoc | Zamyšlení

Ochrana sociálně potřebných

Ochrana sociálně potřebných

Dt 24, 10 – 15

Ochrana sociálně potřebných

Nebudeš utiskovat nádeníka, zchudlého a potřebného ze svých bratří ani ze svých hostí, kteří žijí v tvé zemi v tvých branách. (Dt 24, 14)

Nebudeš utiskovat chudého ze svých bratří ani cizince. Co to? Že by bratr bratra utiskoval? Boží děti že by utlačovaly jiné děti Boží? Vždyť přece… Žel, je to tak. Bible mluví zcela jasně. A příčina? Pýcha a sobectví – hřích, který se nevyhýbá ani církvi. Proto chudé utiskují bohatí, kteří mají široké lokty, roztahují se a zabírají vše kolem jen pro sebe, až si myslí, že jim patří celý svět. Ano, to je pýcha, která nebere ohled na nikoho a na nic. Ani na samotného Pána Boha ne. Ale Bůh se staví proti pyšným (Jk 4,6), ale všem utlačeným zjednává s pravedlnost a právo (Ž 103,6).

Vždyť je psáno:

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli” (Ž 24, 1; B21).

Ale pýcha chce všechno jen pro sebe. A bere opravdu všechno. Peníze, majetek, slávu, moc, postavení, dokonce i život.

“S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě” (Ž 37, 14; B21).

Ale Bůh to všechno vidí. Všechno. Všechen ten útlak a vykořisťování, sociální nespravedlnost a duchovní nadřazenost. Ty „bohaté” duchem, kteří utiskují chudé v církvi. Mnozí totiž říkají:
,Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji” – chovají se jakoby církev patřila jim, a ne Kristu. Chtějí vládnout, a ne sloužit – a přitom nevědí, že jsou ubozí a politováníhodní, nuzní, slepí a nazí (Zj 3, 17). Však Jakub dobře píše v 2. kap. o tom, jak se utiskují bratři.

Ale Ježíš Kristus praví: “Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal” (Zj 22, 12). Avšak „Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království” (L 6, 20; B21).

Pavel Grindler

Similar Posts