Baptistická encyklopedie | Baptistická knihovna | Výročí

Adolf Knobloch

Adolf Knobloch
Baptistická modlitebna v Bělé pod Bezdězem – působiště bratra kazatele Adolfa Knoblocha

Adolf Knobloch

Bratr kazatel Adolf Knobloch pocházel z podtatranského Vavrišova. Jeho rodina se na začátku dvacátého století přestěhovala za obživou do USA. Tam uvěřil, byl pokřtěn a stal se misijním pracovníkem. Krátce působil jako kazatel českého baptistického sboru v Clevelandu ve státě Ohio.

Jako misijní pracovník Československé baptistické konvence v USA byl poslán do Čech. V roce 1920 kázal ve sboru na Královských Vinohradech. Oznámení o jeho kázání vyšlo v Národních listech v nedělním vydání 23. května 1920 na straně 3:

Adolf Knobloch
Adolf Knobloch
Oznámení v novinách Národní listy, raní vydání v neděli 23. května 1920 na straně 3,
o kázání bratra kazatele Adolfa Knoblocha ve sboru na Královských Vinohradech

Jiné oznámení o dalším kázání bratra kazatele Adolfa Knoblocha ve sboru na Královských VInohradech vyšlo 18. července 1920 v novinách ČAS na straně 8:

Adolf Knobloch
Adolf Knobloch
Oznámení v novinách ČAS, ranní vydání v neděli 18. července 1920 na straně 8,
o kázání bratra kazatele Adolfa Knoblocha ve sboru na Královských Vinohradech

Další oznámení je o rok později ze 4. září 1921 taktéž v novinách ČAS na straně 9:

Adolf Knobloch
Oznámení v novinách ČAS, ranní vydání v neděli 4. září 1921 na straně 9,
o kázání bratra kazatele Adolfa Knoblocha ve sboru na Královských Vinohradech

O jeho aktivní misijní činnosti a spolupráci s jinými denominacemi svědčí i zmínka v historii metodistů, že pomáhal při jejich stanové evangelizaci v Praze v roce 1920:

Bratru kazateli Dobešovi pomáhalo několik pracovníků z jiných církví: kazatel Marek z Jednoty českých bratří, kazatel Knobloch z Jednoty bratrské Chelčického (Baptistů) a později kazatel Kubát z České bratrské evangelické církve (Presbyteriáni). Členové Jednoty českých bratří a Jednoty bratří Chelčického (Baptistů) podporovali naši práci docházkou, zájmem a zpěvem. Těm, kteří přijali povolání víry doporučil kazatel Dobeš, aby se připojili k některé církvi. Mnoho lidí se opravdu
připojilo k dalším protestantským církvím. O deset let později si Josef Dobeš vzpomínal, kolik
členů jiných církví mu řeklo, že před deseti lety uvěřili při stanové evangelizaci a jak byli šťastní, že jsme sem přišli se zprávou, která je vyvedla ven duchovní temnoty, pověr a nevěry a že byli vedeni k evangeliu
. (Vilém D. Schneeberger: METHODISM IN CZECHOSLOVAKIA, Board of Higher Education and Ministry of the United Methodist Church Nashville, Tennessee, 1991)

Poté bratr kazatel Adolf Knobloch působil jako kazatel v kazatelských stanicích Bělá pod Bezdězem a Roztoky u Prahy.

V roce 1922 pozval bratra kazatele Adolfa Knoblocha za svého kazatele druhý sbor baptistů v Brně-Husovicích. V témž roce se stal předsedou Svazu mládeže Bratrské jednoty Chelčického a tajemníkem moravské župy Bratrské jednoty Chelčického.

V roce 1923 byl zvolen členem celostátního výboru Bratrské jednoty Chelčického. Zprostředkoval pomoc Česko-slovenské baptistické konvence v USA na zakoupení modlitebny sboru BJB v Lípové.

Krátce sloužil jako kazatel obou brněnských sborů a snažil se je spojit v jeden velký sbor. To se však neuskutečnilo.1

Dne 23. října 1923 ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci kazatele sboru v Brně-Husovicích a vrátil se i s rodinou do USA. Od té doby o něm nemáme žádné zprávy.

Poznámky:

1 Po roce 1918 se baptisté z misijního důvodu začali shromažďovat na více místech Brna. Jedním z těchto míst byly i Husovice. Setkávání se v této brněnské čtvrti dospělo tak daleko, že zde vznikla kazatelská stanice sboru sídlícího na Smetanově ulici. Sbor rostl v rámci členů a tak bylo rozhodnuto, že bude mít vlastního kazatele. Této služby se ujal bratr František Dvořák a to od roku 1920. Zastával ji dva roky. Ke konci jeho kazatelské činnosti, tedy roku 1922, vznikl dokonce z tohoto sboru samostatný sbor. Dění v následujících letech není úplně jasné. Obecně se však soudí, že kazatel František Dvořák byl v roce 1922 vystřídán kazatelem Adolfem Knoblochem, který se stal, po odchodu kazatele Friče v roce 1923, i kazatelem 1. brněnského sboru. Následné dění ve sboru se ve zdrojích různí. Kronika říká, že se sbor z důvodu odjezdu hlavního kazatele spojil s husovickým sborem a br. kazatel Knobloch se stal jeho hlavním duchovním představitelem. V knize Kazatelé Bratrské jednoty baptistů se zase píše, že kazatel Knobloch se o spojení brněnských sborů pokoušel, ale že se mu to nepodařilo. Jisté je, v tom se shodují oba zdroje, že kazatel Knobloch už v roce 1923 odjíždí zpět do Ameriky. (Daniela Kořínková: Z historie evangelických církví na území města Brna v 19. a 20. století, diplomová práce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie)

Zdroj:

Vlastimil Pospíšil, Jaroslav Smilek, Jan Vychopeň – Kazatelé BJB, 2005

Vilém D. Schneeberger – METHODISM IN CZECHOSLOVAKIA, Board of Higher Education and Ministry of the United Methodist Church Nashville, Tennessee, 1991

Daniela Kořínková – Z historie evangelických církví na území města Brna v 19. a 20. století, diplomová práce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie

 

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 28. 1. 2021

Similar Posts