Frida Fetzerová

Frida Fetzer v roce 1909

Frida Fetzerová, roz. Rauschenbuschová (* 25. září 1855 v USA; † 1. června 1934 v Hamburku) byla americko-německá baptistická publicistka a funkcionářka, spoluzakladatelka diakonie Dům pro matky Siloah v Hamburku (dnes Albertinen-Diakoniewerk Hamburg-Schnelsen), dlouholetá vydavatelka baptistického časopisu pro ženy Tabea a členkou vedení baptistického Svazu dívek, mládeže a žen.

Frida Fetzerová byla nejstarší dcerou německo-amerického profesora teologie Augusta Rauschenbusche a sestra Waltera Rauschenbusche, zakladatele hnutí Social Gospel Movement. Její sestra Emma působila jako misionářka v Indii. Svoje osobní rozhodnutí následovat Krista učinila jako mladá dívka v Barmě. Svůj křest na vyznání víry přijala v tehdejším baptistickém kostele, kerý se dnes nazývá Köbners Kirche. V roce 1877 se Frida Rauschenbuschová vdala za baptistického kazatele Johanna Georga Fetzera. Studoval na semináři svého otce a v roce 1878 se stal kazatelem baptistického sboru v Grundschöttelu. V roce 1881 následovala Frida svého muže do Hamburku, kde obdržel docenturu na baptistickém kazatelském semináři. S manželem měli šest dětí.

Manželský pár s dcerou

V roce 1888 převzala odpovědnost za vydávání baptistického časopisu pro ženy Tabea. Časopis vycházel od roku 1883, původně byl zamýšlen jako příloha časopisu Wort und Werk, ústředního orgánu baptistické Jednoty mládeže, ale již od počátku byl směřován na cílovou skupinu dívčí mládeže a mladých dospělých žen, které již byly i manželkami a matkami. V roce 1930 k tomu napsala Fetzerová své ohlédnutí: „Jasně si vzpomínám, jak mi v roce 1883 vedoucí našeho nakladatelství ukázal zkušební číslo novin pro ženy v domácnosti a sdělil nám svůj záměr, vydávat křesťanský měsíčník pro ženy a dívky. Byl to plán, který vycházel vstříc potřebám té doby. Pro národ je důležité, aby jeho ženy byly vedeny a povzbuzovány ke spolupráci na veřejném blahu, a to platí o to víc i pro baptistické sbory.”

Časopis Tabea měl velký vliv na budování baptistické práce mezi ženami. Vznikla početná regionální sdružení žen, mezi nimi Baptistická jednota žen v Gelsenkirchenu (1889), Jednota dívek v Berlíně (1892), početná silná Jednota dívek ve východním Prusku (1894), Svaz žen (1895) a Svaz dívek (1895) v severozápadním Německu, Sdružení žen v Hessensku (1895) a Sdružení žen v západním Prusku (1897). Také v Rakousku a ve Švýcarsku docházelo k zakládání regionálních sdružení žen a dívek.

Moderní styl titulní stránky časopisu pro ženy Tabea z roku 1917

Uvedená sdružení, spolky a jednoty měly mezi sebou jen nepatrné vztahy. Frida Fetzerová navrhla v roce 1892 v časopise Tabea, aby se začalo uvažovat o založení ústředního svazu baptistických žen. To vedlo v roce 1906 Německý baptistický svaz na své svazové konferenci v Königsbergu, k založení takzvaného Shromáždění sester pod vedením Fridy Fetzerové.  To způsobilo rozhodující směřování k založení Svazu dívek, mládeže a žen v roce 1910. První předsedkyní svazu byla Frida Fetzerová. Svaz vedla až do roku 1916.

Dnešní diakonská práce Albertinen-Diakonewerk je nazvaná podle její zakladatelky Albertine Assorové. Byla založena v roce 1907 jako Diakonie Dům matek Siloah. V jeho tříčlenném vedení byla i Frida Fetzerová.

Frida Fetzerová byla také žádanou přednášející. Patřila k těm málo ženám, které v roce 1908 na prvním evropském baptistickém kongresu v Berlíně měly přednášku. Téma její přednášky bylo Práce ženy v rodině.

Frida Fetzerová v roce 1918 velmi těžce onemocněla. Zemřela v roce 1934 po sedmáctiletém upoutání na lůžko.

Dílo (výběr)


  • Práce ženy v rodině (Die Arbeit der Frau in der Familie) – Referát přednesený dne 3. září 1908 na Prvním evropském baptistickém kongresu v Berlíně
  • Usiluji o světlo (Ich strebe nach dem Licht), Kassel 1940

Prameny

  • Frank Fornaçon: Artikel Fetzer, Frida, in: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. 150 Jahre Baptistengemeinden in Deutschland (Hrsg. Günter Balders), Wuppertal und Kassel ²1984, ISBN 3-7893-7883-6, S. 344
  • Rudolf Donat: Das wachsende Werk. Ausbreitung der deutschen Baptistengemeinden durch sechzig Jahre (1849–1909), Kassel 1960, S. 477–481
  • Carl Schneider: Artikel Frida Fetzer, Zeitschrift Der Wahrheitszeuge Nr. 50, Kassel 1934, S. 
Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 9.8.2020